Divan Şiirinde Gül Redifli Gazeller Üzerine Şekil Bakımından Bir İnceleme

Kenan ERDOĞAN, Serpil AKGÜL
1.943 389

Abstract


Divan Edebiyatı’nda şiirin ne anlattığından ziyade nasıl anlatıldığına önem verilmiştir. Dolayısıyla benzer temalar etrafında şekillenen pek çok eser bulunmaktadır. Bu edebî metinler birbirinden farklı ve renkli anlatımıyla, sesiyle, ahengiyle yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşıp zihinlere kazınmışlardır. Şiirde ahengi sağlayan unsurlardan biri de kafiye dışında kalan ek veya kelimelerden oluşan rediftir. Divan şairleri, redifiyle anılan birçok kasidenin yanı sıra, aynı kelime etrafında oluşturulan çok sayıda gazel de yazmışlardır. Gazellerde redif olarak çok tercih edilen kelimelerden biri de “gül”dür. Bu çalışmada on dördüncü yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar ulaşılan divanlardan ve çeşitli kaynaklardan derlenilen“gül” redifli gazellere ve konuyla ilgili olarak istatistikî bilgilere yer verilmiş ve 5 gül redifli gazelin nesre çevirisi eklenmiştir.