Determination of Risk Perceptions of University Students and Evaluating Their Environmental Awareness in Poland

Ayla BİLGİN, Maja RADZIEMSKA, Joanna FRONCZYK
1.866 415

Abstract


Abstract. In this study, it was aimed to determine perceptions and awareness of university students in environmental and technological matters. In this context, a total of 788 students from Warsaw University of Life Science were asked 11 questions about different subjects in the 2014-2015 academic year. Face to face interview method was preferred to ask the questions. The data obtained were analyzed by using SPSS 20.0 software package and Frequency and Crostabb methods were used. As a result of the study, students were observed to be caring about social risk factors most among environmental and social risk factors; and terrorism was considered to be the most important social risk factor. On the other hand, students were observed to be care about water pollution most among technological and natural disasters as well as environmental problems that may occur in the future and considered nuclear power plants (51%) as the most important technological risk sources followed by chemical plants (39%) and storing nuclear waste (37%), respectively. 38% of the students want a nuclear power plant to be built in Poland, whereas 37% don’t want a nuclear plant and the remaining 25% have no idea about the matter. According to the results of questionnaire, they are concerned about receiving the correct information in case of an accident (48%) and they didn’t receive any civil defense training in order to protect themselves in case of such accidents and disasters. Internet seems to be an important information source for students (92%) about environmental issues. Media is also another information source in such issues.

Keywords: Environmental perception; Environmental awareness; Technological risk perception; Social risk perception

 

Özet. 

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin çevresel, teknolojik konulardaki risk algıları ve farkındalıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında, Warsaw University of Life Science da okuyan toplam 788 öğrenciye 2014-2015 yılında toplam 11 başlık altında soru yönlendirilmiştir. Soru sorma biçimi olarak; yüzyüze sorma yöntemi tercih edilmiştir. Anket formlarıyla elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programıyla değerlendirilmiş ve sıklık analizi ve çapraz sorgulama yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; üniversite öğrencilerinin çevresel ve sosyal risk faktörlerinden en fazla sosyal riskleri önemsedikleri ve terörizmin birinci sırada en önemli risk faktörü olarak değerlendirdikleri ortaya çıkmıştır. Öğrenciler teknolojik ve doğal afetler ve gelecekte olabilecek çevresel problemler konusunda ise; en fazla su kirliliğinden kaygılanmakta ve teknolojik kazalar içerisinde ise en tehlikeli teknolojik risk olarak nükleer enerji santralleri (%51), ikinci sırada kimyasal fabrikaları (%39), üçüncü sırada nükleer atıkların depolanmasını (%37) risk olarak değerlendirmişlerdir. Polonya’da nükleer santral yapılıp yapılmaması konusunda; öğrencilerin %38 nükleer santral yapılmasını isterken, %37 si nükleer santral istemediğini, %25 si ise bu konuda herhangi bir fikri olmadığını beyan etmiştir. Olabilecek bir kaza sonucunda yöneticilerin doğru bilgilendirme yapacağı konusunda kaygılarının olduğu (%48) ve herhangi kaza durumda kendilerini korumak amacıyla sivil savunma eğitimi almadıkları anket sonucunda ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin çevresel konularda en önemli bilgi edinme kaynaklarının internet olduğu (%92) ve medyanın önemli bir bilgi edinme kaynağı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çevresel algı; çevresel farkındalık, Teknolojik risk algısı; Sosyal Risk algısı


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17776/csj.08709