Geleneksel Gıdaların Okul Çağı Çocuklarının Beslenmesindeki Rolü Üzerine Bir Araştırma

Hamdi KARAKAŞ, Fatih TÖRNÜK
4.194 936

Abstract


Özet. 6-12 yaş arası zamanı kapsayan okul çağı, çocukların fiziksel ve duygusal gelişimlerinin yoğun olarak gerçekleştiği bir dönemdir. Bu dönemde, çocuklar okulda para harcamaya ve tüketeceği yiyecekleri kendi başlarına seçmeye meyillidirler. Küreselleşen dünyanın çocukların yaşamına en büyük yansımalarından birisi de fast-food (ayaküstü) tüketim alanlarının artmasıdır. Fast-food yiyecek ve içecekler, çoğunlukla yüksek kalori, yağ ve tuz oranı gibi birçok sağlık riskini bünyelerinde barındırırlar. Okul çağındaki çocuklar arasında bu tür zararlı yiyecekleri satın alma oldukça yaygındır. Bu çalışmada, yoğurt ve pekmez gibi geleneksel gıdaların yanı sıra minimal işlenmiş/işlenmemiş gıdaların modern tüketim modeline karşı üstünlükleri ve okul çağı çocuklarının beslenmesi üzerindeki faydaları üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak, çocuk menülerinin yanı sıra okul kantinlerinde ve öğrenci yemekhanelerinde geleneksel gıdaların dâhil edilmesinin öğrencilere daha sağlıklı bir beslenme alışkanlığı sağlayacağı ve onların geleneksel gıdaları daha fazla tüketmeleri için teşvik edilmeleri gerektiği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul çağı, çocuk, fast-food, geleneksel gıdalar, az işlenmiş/işlenmemiş gıdalar 

 

Abstract. School-age, which comprises the stage between 6-12 age, is a period that an intense physical and sensual growth of children occurs. In this period, children are willing spend money and select foods for consumption themselves at school. One of the responses of globalizing world on children lifestyle is increase of fast-food areas. Fast-foods and beverages contain many health risks such as high calorie, high fat and salt ratio. Spending of pocket-money for these type of unhealthy foods is common among the children. In this study, superiorities of traditional foods including yogurt and pekmez as well as minimally processed/unprocessed foods against modern consumption model and importance of these type of foods on nutrition of school-age children were discussed. In conclusion, it was understood that inclusion of traditional foods in school canteens and student cafeterias as well as in children diets provide healthier nutrition habits to students and they should be encouraged consume traditional foods.

Keyword: School-age, child, fast-food, traditional foods, minimally processed/unprocessed foods


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17776/csj.59128