Albino Farelerde Paraben Toksisitesine Karşı Urtica Dioica L. (Urticaceae) Özütünün Koruyucu Rolünün Araştırılması

Baran SEVEN, Kültiğin ÇAVUŞOĞLU, Kürşad YAPAR, Betül TAŞLI, Emine YALÇIN
1.543 341

Abstract


Özet. Bu çalışmada parabenin (hidroksibenzoik asit (HBA)) albino farelerde bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi incelenmiştir. HBA’nın toksik etkisine karşı ısırgan otu özütü koruyucu madde olarak seçilmiş ve tüm uygulama gruplarına iki doz halinde uygulanmıştır. Bu kapsamda bir grupta 6 albino fare (Mus musculus, 12-14 haftalık, 25-30 g) olmak üzere 6 uygulama grubu oluşturulmuştur.  Çalışma süresince I. gruba pellet yem ve çeşme suyu, II. gruba 125 mg/kg.ca dozunda ısırgan otu özütü, III. gruba 250 mg/kg.ca dozunda ısırgan otu özütü, IV. Gruba 150 mg/kg.ca dozunda HBA, V. gruba 150 mg/kg.ca dozunda HBA + 125 mg/kg.ca dozunda ısırgan otu özütü, VI. gruba 150 mg/kg.ca dozunda HBA + 250 mg/kg.ca dozunda ısırgan otu özütü verilmiştir. Uygulama süresi sonunda farelerin kan örnekleri alınarak serum örnekleri elde edilmiştir. Serum örneklerinde Alanintransaminaz (ALT), Aspartattransaminaz (AST), kan üre azotu (BUN) ve kreatinin parametreleri incelenmiştir. Ayrıca her uygulama grubuna ait karaciğer ve böbrek dokuları izole edilmiş ve GSH, MDA analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda HBA uygulanan gruplarda serum ALT, AST, BUN ve kreatinin plazma seviyelerinde önemli değişmeler gözlenmiştir. Bu değişimler HBA’nın hücreler üzerindeki muhtemel toksik etkileri ile açıklanabilir. Benzer şekilde HBA uygulanan gruplarda kontrol grubuna kıyasla MDA seviyelerinde artış gözlenirken, GSH seviyelerinde azalmanın olduğu tespit edilmiştir. HBA ile birlikte ısırgan otu özütü uygulanan gruplarda test edilen parametrelerde yeniden düzelme olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar ısırgan otu özütünün HBA toksisitesine karşı koruyucu etkisini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Paraben, Isırgan otu özütü, ALT, AST

 

Abstract. In this study effects of paraben (hydroxybenzoicacid (HBA)) on some biochemical parameters in albino mice were investigated. Nettle extract selected as protective agent against the toxic effects of HBA and the Nettle extract applied to all treatment groups in two dosage. In this scope, mice were  divided into six groups, each containing 6 mice (Mus musculus, 12–14 week, 25–30 g). In experimental period, group I treated with tap water, group II treated with 125 mg/kg.bw nettle extract, group III treated with 250 mg/kg.bw nettle extract, group IV treated with 150 mg/kg.bw HBA, group V treated with 125 mg/kg.bw nettle extract+ 150 mg/kg.bw HBA, group VI treated with 250 mg/kg.bw nettle extract+ 150 mg/kg.bw HBA. At the end of the experiment, blood samples were collected and then the serum samples were obtained. Alanine transaminase (ALT), Aspartate transaminase (AST), Blood urea nitrogen (BUN) and creatinine parameters were investigated in serum samples. Liver and kidney tissues were isolated and then MDA, GSH analysis were performed. As a result of the study, important alterations were observed in ALT, AST, BUN and creatinine levels of HBA treated group. These changes can be explained by potential toxic effects of HBA on cells. MDA levels of HBA treated group were increased and GSH levels were decreased. Some ameliorations were observed in all tested parameters in nettle extract and HBA treated groups compared to HBA treated group. These results demonstrate the protective effect of nettle extract against the toxicity of HBA.

Keyword: Paraben, Nettle extract, AST, ALT


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17776/csj.39106