Farklı Test Sistemleri ile Somatik Hücrelerde Profenofos Genotoksisitesine Karşı Kuşburnu (Rosa canina L.) Ekstrelerinin Doğal Bir Antigenotoksik Ajan Olarak Kullanılması

Caner KASIMOĞLU, Handan UYSAL
2.967 673

Abstract


Özet. Bu çalışmada, profenofos insektisitinin genotoksik etkileri, Drosophila melanogaster’de somatik mutasyon ve rekombinasyon testi (SMART) ve insan periferal lenfosit hücrelerinde mikronükleus (MN) testi ile araştırılmıştır. Bu maddenin olası genotoksik etkilerinin giderilebilmesi için de kuşburnu (Rosa canina) bitkisine ait su ve etanol ekstreleri kullanılmıştır.

SMART için D.melanogaster’in kanat preparatları incelendiği zaman, profenofosun artan konsantrasyonuna (0,025, 0,05, 0,075 ve 0,1ppm)  bağlı olarak normal kanat fenotipinde mutasyon frekansının arttığı özellikle en yüksek uygulama grubunda (0,1 ppm) bu artışın pozitif etkili (+) olduğu gözlenmiştir (P<0,05). Serrat kanat fenotipinde ise mutasyon frekansındaki artış tüm uygulama gruplarında önemsiz etkili (i) bulunmuştur (P>0,05). Kuşburnu bitkisinin su (RCsu) ve etanol (RCeta) ekstreleri, profenofosun en yüksek konsantrasyonu (0,1 ppm) ile birlikte uygulandığı zaman (profenofos+ RCsu/RCeta)  mutasyon frekansındaki artışın azaldığı ve bunun da istatistiksel olarak önemli olduğu gözlenmiştir (P<0,05).

Bu çalışmada, farklı konsantrasyonlarda in vitro profenofos uygulaması (0,25, 0,5, 0,75 ve 1ppm) ile insan periferal lenfosit hücrelerinde mikronükleus frekansının arttığı ve nükleer bölünme indeksinin (NBİ) azaldığı da görülmüştür (P<0,05). Ancak profenofos+RCsu ve RCeta uygulamaları ile mikronükleus frekansı düşerken NBİ değeri de kontrol grubuna yaklaşmıştır (P<0,05).

Anahtar Kelimeler: Drosophila melanogaster, Profenofos, SMART, Mikronükleus, Rosa canina


Abstract. In this study, the genotoxic effects of profenofos insecticide were investigated with the somatic mutation and recombination test (SMART) in Drosophila melanogaster and the micronucleus test (MN) in human peripheral lymphocytes. The water and ethanol extracts of rosehip plants (Rosa canina) were used to remove possible genotoxic effects of this substance.

When the wing preparates of D.melanogaster were examined for the SMART, it was observed that mutation frequency in normal wing phenotype increased depending on doses of profenofos (0,025, 0,05, 0,075 ve 0,1ppm) and this increase was positive effect (+) in the highest application group (0,1 ppm), especially. The increase in mutation frequency of the serrate wings phenotype was found insignificant (i) in the all application groups (P>0,05). When the water (RCwtr) and ethanol (RCeth) extracts of the rosehip plants were applied together with the highest application concentration of profenofos (profenofos+ RCwtr/RCeth), it was observed that the increase in the mutation frequency decreased and this decrease was statistically significant (P<0,05).

In this study, the mutation frequency increased and nuclear division index (NBI) decreased in the human lymphocyte cells with in vitro profenofos application in the different concentration were showed (P<0,05). But as the MN frequencies decreased, NBI values approached to control group with profenofos+RCwtr and RCeth applications (P<0,05).     

Keywords: Drosophila melanogaster, Profenofos, SMART, Micronucleus, Rosa canina


Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17776/csj.10890