Effects of the Food Additive Sodium Benzoate on Developing Chicken Liver

Feryal KARAKAHYA, Yücel BAŞIMOĞLU KOCA
1.668 654

Abstract


Abstract. In this study, the effects of sodium benzoate (E-211) (SB) on the liver tissues of chicken embryos which were exposed to different doses of SB and for different durations were histopathologically investigated. SB was injected into vitellus at three different doses (250, 500, 1000 mg/kg) on the 5th day of the incubation. The embryos of the control and experimental groups were collected on the 7th day (stage 31) and 10th day (stage 36) of incubation and weighed. It was statistically detected that SB caused rise to a significant decrease (P<0.001) on the total weights of the embryos depending in the dose and duration. At microscopic level deterioration of vein structures, congestion, edema, sinusoidal dilation, deterioration of hepatocyte arrangements, swelling, vacuolization, chromatin condensation, karyolysis, shape deformation and eccentric located of the nuclei decrease in Nuclear Organization Regions (NOR) and mitotic division, stickiness of chromosomes, anaphase bridge, nuclei budding and the formation of micronuclei were observed.

Keywords: Food additive, sodium benzoate, chicken embryo, liver, histopathology

 

Özet. Bu çalışmada sodyum benzoata (E211) farklı doz ve sürelerle maruz kalan tavuk embriyosu karaciğer dokusuna etkileri histopatolojik yönden araştırılmıştır. Sodyum benzoat, inkübasyonun 5. gününde üç ayrı dozda (250, 500, 1000 mg/kg) vitellusa enjekte edildi. Kontrol ve deney gruplarına ait embriyolar inkübasyonun 7. (safha 31) ve 10. günlerinde (safha 36) çıkarıldı, ağırlıkları tartıldı. Yapılan istatistiki değerlendirmeler sonucunda sodyum benzoatın doza ve süreye bağlı olarak embriyoların toplam ağırlıklarında anlamlı bir azalmaya neden olduğu belirlendi (P<0.001). Mikroskop düzeyinde venlerin yapısında bozulma, konjesyon, ödem, sinuzoidlerde genişleme, hepatosit düzenlenmelerinde bozulma, şişme, vakuolizasyon, kromatin kondensasyonu, karyolisis, nükleusun şekil bozukluğu ve eksentrik yerleşimi, Nükleolar Organizasyon Bölgeleri’nde (NOR) ve mitotik bölünmede azalma, kromozomlarda yapışıklık, kalgın kromozomlar, nükleusta tomurcuklanma ve mikronükleus oluşumu gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Gıda katkısı, sodyum benzoat, tavuk embriyo, karaciğer, histopatoloji


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17776/csj.29808