Fosetyl-Al Uygulamasının Domates (Lycopersicon esculentum Mill.) Bitkisinin Anatomik Yapısı Üzerine Etkisi

İlkay Öztürk Çalı
2.506 1.500

Abstract


Özet. Bu çalışmada, sera koşullarında yetiştirilen domates (Lycopersicon esculentum Mill.) bitkisine, Aliette WG 800 fungisiti  (%  80  Fosetyl-Al)  uygulanmış  ve  bu  fungisitin  domates  bitkisinin  anatomik  yapısı  üzerine  olası  etkileri incelenmiştir. Fungisit uygulaması etikette önerilen (200 g/ 100 L) ve önerilenin iki katı (400 g/ 100 L) dozlarında yapılmıştır. Uygulama gruplarının yaprak, gövde ve meyve enine kesitte hücre tabaka kalınlık değerleri mikrometrik oküler kullanılarak ölçülmüş ve değerlerin kontrole göre azaldığı tespit edilmiştir. Anatomik yapıdaki bu olumsuz etkinin, bitkinin fotosentez, transpirasyon gibi fizyolojik olaylarını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülmektedir.

 

Abstract. In the present investigation, a fungicide as  known Aliette WG 800 (80 % Fosetyl-Al) was pulverized on tomato  (Lycopersicon  esculentum  Mill.)  plant  grown  in  greenhouse  conditions.  Then  the  likely  effects  of  the fungicide  on  anatomical  structures  of  the  plants  were  examined.  The  fungicide  applications  were  carried  out  as recommended dose (200 g/ 100 L) as given on the label and two fold higher (400 g/ 100 L) doses. The values of cross section layer thickness of leaf, stem and fruit in applied groups were carried out by using micrometric oculer and it was  determined  that the  values  were decreased  according  to  control.  It  is  thought  that this  negative  effect  in  the anatomical structure can affect physiological events such as photosynthesis, transpiration nagatively.


Keywords


Fosetyl-Al; Fungicide, Lycopersicon esculentum Mill, Anatomy

Full Text:

PDF


References


Öztürk Çalı İ., Domates (Lycopersicon esculentum Mill.) bitkisinde metalaxyl’in stomalar üzerine etkisi, Cumhuriyet Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Fen Bilimleri Derg 2007; 28(1): 28-39.

Öztürk Çalı İ., Cyprodinil uygulamasının domates (Lycopersicon esculentum Mill.) poleninin morfolojisi ve fertilitesi üzerine etkileri, Cumhuriyet Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Fen Bilimleri Derg 2005; 26(1): 26-34.

Öztürk İ., Tort, N., Fungisit uygulamasının domates (Lycopersicon esculentum Mill.) bitkisinde stomalar üzerine etkisi, Cumhuriyet Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Fen Bilimleri Derg 2004; 25(2): 16-29.

Özideş A., 2,4-D (Diklorofenoksiasetikasit) herbisit uygulamalarının Helianthus annuus L. cv. Vniimik (Ayçiçeği) ve Vicia faba L. cv. Eresen (Bakla) bitkilerinde neden olduğu bazı anatomik ve fizyolojik değişiklikler, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek lisans tezi, 1998, Bornova, İzmir.

Öztürk İ., Bazı fungisit uygulamalarının Lycopersicon esculentum Mill. (Domates) bitkisinde oluşturabileceği morfolojik, anatomik, fizyolojik değişikliklerin belirlenmesi ve verim üzerine etkileri, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora tezi, 2004, Bornova, İzmir.

Tort N., Öztürk İ., Tosun N., Fungisit uygulamalarının domates (Lycopersicon esculentum Mill.)’in anatomik yapısı ve fizyolojisi üzerine etkisi, Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg 2004; 41: 111-1

Pemadasa M. A., Jeyaseelan K., Some effects of three herbicidal Auxins on stomatal movements, New Phytologist 1976; 77: 569-573.

Elizabeth Taylor F., Cobb A. H., Davies L. G., The effect of bentazone on stomatal behaviour in Chenopodium album L. New Phytologist 1980; 85: 369-376.

Prakash J., Barber S., Pahwa S. K., (1978). Effect of some herbicides on the epidermis of Vicia sativa (L.). Weed Research 1978; 18: 379-380.

Çelebioğlu S., Baytop T., A new reagent for microscopical investigation of plant. Publication of the Institute of Pharmacognosy, No. 10, 19: 3001. İstanbul, 1949.

Tukey J. W., Some selected quick and easy methods of statistical analysis. Trans of New York Acad Sci.,1954, pp. 88-97.

Özörgücü B., Tort N., Gönüz A., Antrokol’ün tütünde stomalar üzerine etkileri. Milli Tütün Komitesi. Bilimsel Araştırma Alt Komitesi 10. Toplantısında Sunulan Bildiriler ve Toplantı Tutanakları Kitabı, Tekel Enstitüleri, Cevizli-İstanbul, 30 Eylül-2 Ekim 1991, 1991, s. 52Muzik T. J., Weed biology and control. McGraw-Hill Inc. US (Mar 1970) Publisher, USA, 19

Öztürk İ., Bazı fungisit uygulamalarının Lycopersicon esculentum Mill. (Domates) bitkisinde oluşturabileceği morfolojik, anatomik, fizyolojik değişikliklerin belirlenmesi ve verim üzerine etkileri, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora tezi, 2004, Bornova, İzmir.

Atherton J. G., Rudich J., The tomato crop. Chapman and Hall Ltd., London, EC 4 P 4 EE, 1986, pp. 206-207.

Öztürk İ., Bazı fungisit uygulamalarının Lycopersicon esculentum Mill. (Domates) bitkisinde oluşturabileceği morfolojik, anatomik, fizyolojik değişikliklerin belirlenmesi ve verim üzerine etkileri, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora tezi, 2004, Bornova, İzmir.

Öztürk İ., Tort N., Tosun N., (2006). Metalaxyl uygulamasının domates (Lycopersicon esculentum Mill.)’in anatomik yapısı üzerine etkisi. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Derg 2006; 12(1): 14-22.

Karavaş B., Fungisit, bitki aktivatörü ve bitki stimulantının biber bitkisinin (Capsicum annuum L.) anatomik ve morfolojik yapısı üzerine etkileri. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek lisans tezi, 2002, Bornova, İzmir.