B, L ve B-L Ayar Bozonlarının Durumu

Seyit Okan Kara
9.234 1.915

Abstract


Özet. Kütleli ve kütlesiz B, L ve B-L ayar bozonlarının ayarlarını tamamlamak adına yapılan çalışmaların incelendiği bu makalede kütleli lepton fotonu ve kütlesiz B-L fotonu ile ilgili birtakım sonuçlar verilmiştir. Kütleli leptonik fotonun kütlesi ve etkileşme sabiti üzerine bazı sınırlamalar getirilmiştir. Yeni nesil doğrusal çarpıştırıcılarda  (ILC ve CLIC) rezonans olarak üretilen kütleli leptonik foton, Z(l), olası leptonik etkileşmelerin aracı ayar bozonudur. (e+e-) -> (M+M-) sürecini kullanarak gelecekteki doğrusal çarpıştırıcıların, g(l)>=0,001 olmak şartıyla kütle merkezine kadarki kütlelere sahip kütleli vektör bozonlarını gözlemlemeye olanak vereceği gösterilmiştir. Yaptığımız tüm hesaplamaların bir sonucu olarak ISR ve BS, gelecek lineer çarpıştırıcılarda kütleli Z(l) vektör bozonu araştırmalarında önemli bir etkiye sahip olacaktır. Bu etki, eğer Z(l)’nin kütlesi kütle merkezi enerjisinin altında ise onu gözlemeye izin verecektir. Ayrıca maddenin B-L yükünün kalıntı (relic) snötrinolarla perdelenmesi mekanizması incelenmiş ve bunun bir neticesi olarak B-L etkileşme sabitine yeni bir limit aralığı, (10^-29 - 10^-12), getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kütleli leptonik foton, kütleli leptonik foton etkileşme sabiti, g(l), perdeleme mekanizması, hipotetik B-L fotonu, gama(B-L), B-L etkileşme sabiti, g(B-L).

 

Abstract. To complete the gauging of massive and massless B, L and B-L gauge bosons in this paper we consider massive leptonic photon and massless B-L photon connected to related charges. The massive leptonic (leptophilic) photon, Z(l), is gauge boson of the possible leptonic interactions. We have considered the resonance production of Z(l) at future linear colliders and have shown that ILC and CLIC will give opportunity to observe Z(l) with masses up to the center of mass energy if corresponding coupling constant g(l) exceeds 0.001. As a result of the calculations done, we could say that initial state radiation (ISR) and beamstrahlung (BS) will have important impact on search for leptophilic Z(l) vector boson at future linear colliders. This impact will allow to observe leptophilic Z(l) if its mass is below the center of mass energy. Also we have reviewed the compensation mechanism of B-L charge of matter with relic sneutrinos and as a consequence of the possible compensation mechanism we have shown that the available experimental data admit the range of the  interaction constant, (10^-29 - 10^-12) .

Keywords: Massive leptonic photon, leptophilic interaction constant, g(l), compensation mechanism, hypothetic B-L    photon, gama(B-L), B-L interaction constant, g(B-L).Full Text:

PDF (Türkçe) PDF