HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ TERCİH ETME DURUMLARI İLE MESLEKİ KARİYER PLANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

Şerife Zehra ALTUNKÜREK, Dercan GENÇBAŞ, Hatice ÇİÇEK, Hatice BEBİŞ, Serpil ÖZDEMİR
1.199 490

Öz


Amaç: Bu çalışma, öğrenci hemşirelerin mesleği tercih etme durumları ile mesleki kariyer planları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın örneklemini 207 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında sosyo-demografik özelliklerin yer aldığı öğrenci tanıtım formu ve “Hemşirelik Meslek Seçimi Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, standart sapma, Mann-Whitney-U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Mezuniyetten sonra öğrencilerin %86.0’ı meslekte kalmayı, %76.8’i lisans üstü eğitim almayı istemektedir. Öğrencilerin %42.0’si akademisyen, %20.8’i ise klinisyen olarak çalışmayı düşündüğünü belirtmiştir. Öğrencilerin %49.8’i “çok az” düzeyde, %2.4’ü “iyi” derecede İngilizce bildiğini ifade etmiştir. Öğrencileirn %51.2’si İngilizce bilmemeyi kariyer yapmaya engel olarak görmektedir. Lisansüstü eğitim almayı isteme durumu ile Mesleki Uygunluk Alt Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin hemşirelik mesleğinde kalmayı istemeleri ile alt ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Lisansüstü eğitim almayı ve meslekte kalmayı isteyen öğrencilerin hemşirelik mesleğini isteyerek seçtikleri düşünülmektedir. Mesleği isteyerek seçme, hemşirelerin kendilerini ve mesleği geliştirmelerinde etkilidir. Yaşamsal nedenlerden ve mecburiyetten tercih eden öğrencilerin mesleğe uyumunun sağlan-masında öğretim görevlileri ve klinik hemşirelerinin farkındalıklarının, İngilizce eğitiminin nitelik ve niceliğinin arttırılması önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Hemşirelik öğrencisi, kariyer, eğitim, hemşirelik


Tam metin:

Başlıksız PDF