EPİLEPSİ TANISI ALAN ADÖLESANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Şenay ARAS DOĞAN, Emine ALTUN YILMAZ
889 427

Öz


Amaç: Bu araştırma, epilepsi tanısı alan adölesanların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmnın evrenini 602 adölesan, örneklem grubunu ise Sivas merkezinde oturan 102 adölesan oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından Bilgi Formu ve Adölesan Yaşam Biçimi Ölçeği ile ev ziyaretleri yapılarak toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde t testi, ANOVA, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Tukey, varyansların homojenliği, one-sample Kolmogorov-Smirnov testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışma kapsamındaki adölesanların %46.1’i kız, %53.9’u erkek olup yaş ortalamaları 14±2.0’dir. Adölesan Yaşam Biçimi Ölçeği genel puan ortalaması 118.25±15.48 olup orta düzeydedir. Alt ölçekler arasında en düşük puan fiziksel aktivite alt ölçeğine ait, en yüksek puan ortalaması ise beslenme alt ölçeğine aittir. Adölesanların yaşı, eğitim düzeyi, babanın çalışması, kontrollere gitme durumu, hastalık hakkında bilgi alma durumu epilepsi tanısı alan adölesanların sağlıklı yaşam biçimi davranışları üzerinde etkilidir.

Sonuç: Epilepsi tanısı alan adölesanların sağlıklı yaşam davranışları orta düzeydedir ve bazı demografik özellikler ile hastalık özellikleri sağlıklı yaşam davranışları üzerinde etkilidir.

Anahtar Sözcükler: Epilepsi, adölesan, adölesan yaşam biçimi, hemşire


Tam metin:

XML PDF