İNTÖRN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PALYATİF BAKIMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Gülcan BAHÇECİOĞLU TURAN, Hilal TÜRBEN POLAT, Talip MANKAN
1.045 467

Öz


Amaç: Bu araştırma, intörn hemşirelik öğrencilerinin palyatif bakıma ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.

Yöntem: Araştırmanın evrenini Şubat-Mart 2016 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan 139 intörn hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Örneklemini ise bu tarihler arasında araştırmayı kabul eden 109 intörn hemşirelik öğrencisi oluşturdu.  Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Palyatif Bakıma İlişkin Görüşler Formu” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21 programı ve analizinde; yüzdelik, min-max ve ortalama kullanıldı.

Bulgular: Araştırmaya katılan intörn hemşirelik öğrencilerin % 64.2’si palyatif bakım hakkında bilgi almadığını, % 95.4’ü ise üniversite eğitiminde palyatif bakımla ilgili bir eğitim programı olmadığını belirtti. Palyatif bakım hakkında bilgi aldığını belirten intörn hemşirelik öğrencilerinin % 84.6’sı bu bilgiyi üniversite eğitimi sırasında, %30.7’si internetten, %25.6’sı kitap ve dergilerden, %5.1’i kongre ve seminerlerden edindiklerini belirtti. Öğrencilerinin palyatif bakım konusunda edindikleri bilginin içeriği incelendiğinde;  %71.7’si etik konular, %56.4’ü semptom yönetimi, %51.2’si ise kötü haber verme ve iletişim becerileri olduğunu ve %69.2’si edilen bu bilgiyi kısmen yeterli bulduklarını belirtti. İntörn hemşirelik öğrencilerin %68.8’i palyatif bakımın “terminal dönemdeki bireyin yaşam kalitesini yükseltmek’’ olduğunu, % 76.1’ i palyatif bakımın amacının “bireyin yaşam kalitesini yükseltmek” olduğunu, %85.3’ü palyatif bakım hizmetlerinden yararlanılabilecek hasta grupların en fazla onkolojik hastalar olduğunu, %91.7’si palyatif bakım hizmetlerinin hastanede verilebileceğini ve yarıdan fazlası ise hemşire, doktor ve psikoloğun palyatif bakım ekibinde yer alması gerektiğini belirtti.

Sonuç: İntörn öğrencilerin çoğunluğunun palyatif bakıma ilişkin bilgi sahibi olmadığı belirlendi. Hemşirelik okullarının lisans ve yüksek lisans eğitim müfredatına, palyatif bakım konusunun entegre edilmesi palyatif bakımın gelişiminde etkili olacaktır

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, öğrenci,palyatif bakım

 


Tam metin:

Başlıksız PDF