İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDEKİ KIZ ERGENLERİN GÖRÜNÜŞE GÖRE ÖZ DEĞERLERİ VE BENLİK SAYGILARI

Ümmühan AKTÜRK, Behice ERCİ, Hatice PEKİNCE, Hakime ASLAN
852 429

Öz


Amaç: Bu çalışma kız ergenlerin bedenleri hakkındaki görüşlerin nasıl oluştuğunu belirlemek ve bunun benlik saygılarına etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmanın evrenini bir İlköğretim Okulundaki 6,7,8 sınıftaki 300 kız öğrenci oluşturmuş olup 200 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri Şubat-Mart 2012 tarihleri arasında Tanıtıcı Bilgi Formu, Görünüşe İlişkin Öz-değer Ölçeği, Benlik Saygısı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, Kruskal Wallis, Kolerasyon, Mann-Whitney U test analizi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.

Bulgular: Kız öğrencilerin Görünüşe İlişkin Öz-Değerleri 26.2±4.1 ve Benlik Saygısı ölçek ortalaması 2.3±1.8’dir. Araştırmada kız öğrencilerinin okul başarısı, aile gelir düzeyi ve aile yapısı ile benlik saygısı arasında, ayrıca anne babanın yaşama durumu ile Görünüşe İlişkin Öz-Değerleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Araştırmada kız öğrencilerin benlik saygıları ile görünüşe ilişkin öz-değerleri arasında pozitif bir ilişki (r=.467, p<0.001) olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Araştırmada, 11-15 yaş grubu kızlarda görünüşe ilişkin öz değerlerinin benlik saygıları üzerinde önemli bir etkileri olduğu saptanmıştır. Ayrıca ergenlerin görünüşe ilişkin öz değerleri ile benlik saygılarının geliştirilmesi ve desteklenmesinin kadın sağlığının gelişimi açısından önemli kazanımlara yol açabileceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Fiziksel görünüm, benlik saygısı, kız ergenler, okul sağlığı hemşireliği


Tam metin:

Başlıksız PDF