HASTALARIN BAĞIMLILIK DERECELERİ İLE DÜŞME RİSKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Tuğba YÜCE, Funda KAVAK
1.024 449

Öz


ÖZET

Amaç: Bu araştırma, hastaların bağımlılık dereceleri ile düşme riskleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile yapılmıştır.

Yöntem: İlişkisel tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini Eylül-Şubat 2016 tarihleri arasında Türkiye’nin doğusundaki bir devlet hastanesinin dahili ve cerrahi kliniklerde yatarak tedavi gören 946 hasta, araştırmanın örneklemini evreni bilinen örneklem formülü ile belirlenen, araştırmaya katılmayı kabul eden 420 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında “Tanıtıcı Özellikler Formu”, “İtaki Düşme Riski Ölçeği” ve “Barthel İndeksi” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, yüzde, bağımsız gruplarda t testi, Ki-Kare ve varyans analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada hastaların %70’inin kronik hastalık öyküsü olduğu ve kronik hastalığı olan hastaların %46.2’sinin hipertansiyon tanısı aldığı saptanmıştır. Araştırmada hastaların %82.4’ünün düşme riskinin yüksek olduğu, hastaların Bİ ortalamalarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmada hastaların bağımlılık derecelerine göre düşme riski karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Hastaların bağımlılık derecesi artıkça düşme riskinin de arttığı belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırmada hastaların bağımlılık dereceleri arttıkça düşme risklerinin arttığı saptanmıştır. Hasta düşme risklerinin çok yönlü değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Bağımlılık, düşme riski, günlük yaşam aktiviteleri, hasta güvenliği

 


Tam metin:

Başlıksız PDF