HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Derya ADIBELLİ, Sevil OLĞUN, Gökçe Sibel TURAN
1.262 396

Öz


Amaç: Bu araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma, ilgili okulda ve bölümde öğrenim görmekte olan 384 öğrenci ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan, sosyo-demografik bilgileri ve sağlıklı yaşam biçimiyle ilişkili olduğu düşünülen bazı faktörleri içeren ve 20 sorudan oluşan anket formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20.0 programı ve analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra t testi ve ANOVA tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %73.4’ü kadın, %26,6’sı erkek olup, yaş ortalamaları 19.3±1.43’tür. Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ölçeği toplam puan ortalamaları 125.66±18.16 olarak saptandı. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ölçeği toplam puanının, sigara içmeyenlerde ve kendi sağlık durumunu ‘iyi’ olarak değerlendirenlerde daha yüksek olduğu, anne ve babalarının eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin puanlarının yükseldiği tespit edilmiştir (p<0.05). Öğrencilerin cinsiyetlerine, gelir durumlarına, yaşamlarının büyük bölümünün geçtiği yere, alkol kullanma durumlarına ve kronik hastalık varlığına göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ölçeği toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları orta düzeyde bulunmuştur. Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının önemi ve yaşam boyu uygulanması konusunda eğitimler artırılmalıdır.

 


Tam metin:

PDF Başlıksız