BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ HEMŞİRELERİN TÜBERKÜLOZ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ

Şehrinaz POLAT, Zekiye UÇAR, Nurşen DENİZCİ, Bahar TUNA, Elif ÇETİN, Didem GENİŞ
1.640 241

Öz


Amaç: Bir Üniversite Hastanesi’nde çalışan hemşirelere yönelik yapılacak olan “tüberküloz eğitimi” öncesinde, hemşirelerin tüberküloz hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek ve tüberküloz farkındalığını arttırmak ve düzeltilmesi gereken yanlış uygulamaları tespit etmek. Gereç-Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı niteliktedir. Anket formu kullanılmıştır. Anket araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Anket formunda sosyodemografik özellikler ve “tüberküloz bilgi düzeyini” ölçen 20 soru bulunmaktadır. Hastanede görev yapan toplam 900 hemşire araştırmanın evrenini, araştırmaya katılan 335 hemşire ise, örneklemini oluşturmaktadır.  Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %67,2’si 30 yaşın üzerinde, %65,1’i evlidir. Hemşirelerin %50,4’ü cerrahi birimlerde çalışmakta ve %72,2’sinin yönetim görevi bulunmadığını, 67,5’i öğrenimleri sırasında tüberkülozla ilgili eğitim aldığını, %97,3’ü çalışırken son 6 ay içinde tüberkülozla ilgili eğitim almadığını bildirmiştir. Hemşirelerin %71,1’i meslek hayatında tüberküloz hastasıyla karşılaştığını, %40,9’u tüberküloz hastası takibi ve tedavisinde aktif olarak görev yaptığını bildirmiştir. Hemşirelerin %61,2’si tüberküloz hastalığını sağlık çalışanlarının mesleki bir hastalığı olarak gördüğünü bildirmiştir. Hemşirelerin %2,1’i 50 puan altında, %11’i orta düzeyde, %40’ı iyi düzeyde, %46,9’u çok iyi düzeyde puan almıştır. Sonuç: Tüm çalışanlar tüberküloz ve alınması gereken önlemler konusunda eğitilmeli, eğitimler periyodik olarak tekrarlanmalıdır.

 


Tam metin:

PDF