HEMŞİRELİK BAKIM ROLÜ ORYANTASYON ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU, Şule ECEVİT ALPAR
1.323 527

Öz


Amaç: Bu çalışma,  Hemşirelik Bakım Rolü Oryantasyon Ölçeği’nin Türkçe biçiminin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yöntem: Metodolojik olarak gerçekleştirilen araştırmanın evrenini, Ankara İli merkezindeki özel, üniversite ve kamu hastanelerinde çalışan hemşireler; örneklemini, çalışmanın yapılmasına izin veren hastanelerde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 600 hemşire oluşturmuştur. Veri toplanmasında Hemşirelik Bakım Rolü Oryantasyon Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin geçerlik çalışmasında, dil eşdeğerliği sağlanmış, kapsam geçerliliği için uzman görüşleri alınmış, yapı geçerliğinde açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik analizi test-tekrar test güvenirliği, iç tutarlılık analizi ve madde toplam puan korelasyon tekniği ile belirlenmiştir.

Bulgular: Kendall Uyuşum Katsayısı istatistiksel analizi sonucunda, uzmanlar arasında istatistiksel düzeyde görüş birliği olduğu görülmüştür (p<0.005). Kaiser-Meyer-Olkin katsayısının 0 .782, Bartlett testinin (p<0.001) anlamlı olması verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin kabul edilebilir olduğu görülmüştür. Test-tekrar test güvenirlik katsayısı r=0.89 (p<0.001) olarak hesaplanmış ve Cronbach Alfa katsayısının 0.65 olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırmadan elde edilen bulgular, Türkçeye uyarlanan Hemşirelik Bakım Rolü Oryantasyon Ölçeği’nin oldukça güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.


Tam metin:

PDF Başlıksız