YOĞUN BAKIM VE AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN ETİK İKİLEMLERE KARŞI DUYARLILIKLARI: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ

Handan ALAN, Hanife TİRYAKİ ŞEN, Sevinç ŞIPKIN
1.213 584

Öz


Amaç: Bu çalışma, yoğun bakım ve ameliyathane hemşirelerinin etik karar verme sürecinde gösterdikleri etik duyarlılıkları incelenmek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan çalışmanın örneklemini, Temmuz-Ağustos 2013 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin yoğun bakım ve ameliyathane ünitelerinde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 49 hemşire oluşturdu. Veriler sosyodemografik ve çalışma özelliklerini içeren 7 soruluk bilgi formu ve 30 maddelik Ahlaki Duyarlılık Anketi kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde sıklık, yüzdelik, ortalama değerler, standart sapma, ANOVA ve t testleri kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya katılan yoğun bakım ve ameliyathane hemşirelerinin ahlaki duyarlılık anketinden aldıkları toplam puan ortalaması (87,24±30,6), etik duyarlılığın düşük düzeyde olduğunu göstermiştir. Çalışmaya katılan hemşirelerin etik sorunlar karşısında eyleme karar verme ve uygulama boyutlarının daha düşük olduğu saptandı. Ameliyathane hemşirelerinin duyarlılıklarının tüm alt boyutlarda düşük olduğu belirlendi. Ayrıca bekar hemşirelerin duyarlılığının daha yüksek olduğu otonomi, yarar sağlama, bütüncül yaklaşım oryantasyon alt boyutlarında istatistiksel olarak fark olduğu görüldü.

Sonuç: Ameliyathane hemşirelerinin etik duyarlılıkları yoğun bakım hemşirelerine göre düşük düzeyde olduğu saptandı. Bu nedenle, ameliyathane hemşirelerinin etik duyarlılığının artırılması ve etik sorunları tanıma ve çözümünün sağlanabilmesi için, hizmetiçi eğitim programlarının düzenlenmesi, kurumda etik duyarlılık çalışmalarının yapılması ve bu alanda yapılan çalışmaların artırılarak sonuçlarının görev yapan hemşirelerle paylaşılması önemlidir.