HİPERTANSİYONLU BİREYLERDE HASTALIK ALGISININ TEDAVİ VE DİYET UYUMUNA ETKİSİ

Sıdıka OĞUZ, Merve YETİM, Özlem YALÇIN, Yusuf Emre ÜNALAN, Gülşah ÇAMCI
1.241 403

Öz


Amaç              : Bu çalışma  hipertansiyonlu bireylerin hastalık algılarının tedavi ve diyet uyumuna etkisi incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı.

Yöntem           : Çalışma İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan bir üniversite hastanesinin kardiyoloji polikliniğine 15 Kasım 2012 ile 15 Ocak 2013 tarihleri arasında gelen ve çalışmaya katılmayı kabul eden en az altı aydır hipertansiyon tanısı olan 159 gönüllü yetişkin bireyle yapıldı. Veriler Diyete uyum hakkındaki inançlar ölçeği (DUHİÖ), ilaca uyum hakkındaki inançlar ölçeği (İUHİÖ), hastalık algısı ölçeği (IPQ-R), ve sociodemografik, hipertansiyon tedavi ve bakımı ile ilgili sorular  içeren anket formu ile elde edildi.

Bulgular         : Yaş ortalaması 61.6±11.3 olan olguların, %38.4 erkek, %61.6 kadındı. Hastalık algısı ölçeğine göre kişisel kontrol arttıkça tedavi ( p<.0001) ve diyetin ( p=.027) yararına olan inancın arttığı, hastalığın olumsuz etkilerinin artması durumunda diyet (p<.0001) ve tedaviye (p<.0001) olan uyumun azaldığı, tedavi kontrolünün daha iyi olduğu hastalarda diyet uyumunun (p=.006)  ve tedaviye uyumun ( p=.024) arttığı, hastalığı anlayabilme oranı arttıkça diyet (p<.0001) ve tedaviye (p=.026) karşı düşünülenen engellerin azaldığı bulundu.

Sonuç              : Hastalık algısının daha iyi olduğu bireylerde tedavi ve diyet uyumunun daha iyi olduğu görüldü.


Tam metin:

Başlıksız PDF