HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

Cevriye YÜKSEL KAÇAN, Özlem ÖRSAL, Nedime KÖŞGEROĞLU
1.475 391

Öz


ÖZET

Amaç: Bu çalışma hemşirelerin tükenmişlik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde çalışan 284 hemşire (%79,5) oluşturmaktadır. Araştırmanın yürütülmesi için gerekli olan verileri toplamak amacı ile kişisel veri toplama formu ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, IBM SPSS (versiyon 20.0) istatistik paket programında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışma grubunu oluşturanların 203’si (%71.5) kadındır. Yaşları 17-54 arasında değişmekte olup, ortalama 33,1±7,85 yıl idi. Çalışmada hemşirelerin Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin duygusal tükenme alt boyutundan aldıkları puan ortalaması 20,36±7,70 (med:20,00), duyarsızlaşma alt boyutundan aldıkları puan ortalaması 8,62±5,21 (med:8,00), kişisel başarı alt boyutundan aldıkları puan ortalaması 18,50±5,58 (med:19). Çalışmamızdan elde edilen bulgular hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin; işinden memnun olma, ekonomik durum algısının kötü olması durumu, meslekle ilgili yayın izleme, toplam çalışma süresinin 5 yıl ve altında olması durumu, birimde çalışmayı kendi isteme durumu gibi değişkenlerden etkilendiğini göstermektedir.

 Sonuç: Hemşirelerin verdikleri hizmet karşılığında aldığı maaşın günümüz ekonomik şartlarına uygun olarak tatmin edici şekilde arttırılması,  hemşirelikte bilimsel aktivitelerin desteklenmesi, çalışan memnuniyeti değerlendirmelerinin etkin şekilde yapılması gibi yaklaşımlar tükenmişlik düzeyinin azaltılmasında etkili olabilir.

Anahtar Kelimler: Hemşirelik, tükenmişlik, hastane.

 

ABSTRACT

Objective: This study was conducted to determine the nurses' burnout levels.
Materials and Methods: The study population was 284 nurses who working in Bursa Çekirge State Hospital. Two forms were used to collect the data required. In the first part includes questions about socio-demographic characteristics about the nurses, the second part includes Minnesota Satisfaction Questionnaire questions. Data was evaluated, IBM SPSS (version 20.0) statistical package program.
Results: 203's of the study group (71.5%) were female. Ages ranged from 17-54, with a mean of 33.1 ± 7.85 years. In this study nurses Maslach Burnout Inventory of emotional exhaustion subscale scores obtained from average 20.36 ± 7.70 (med: 20.00), average scores obtained from depersonalization subscale 8.62 ± 5.21 (med: 8,00), personal accomplishment the average scores obtained from the dimensions 18.50 ± 5.58 (med: 19). Working our dissatisfaction with business signs nurses' burnout levels achieved economic situation perception condition is poor because of occupational broadcast monitoring, 5 years and be under the condition of total working time, study shows that affected by variables such as their state of want.

Conclusion: The salary received in return for the services they provide nurses today to increase as satisfactory according to economic conditions, support of scientific activities in nursing, approaches such as effectively making the employee satisfaction assessment can be effective in reducing burnout.
Keywords: Nursing, burnout, hospital.


Tam metin:

Başlıksız PDF