SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ MEMNUNİYETLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Nuriye ÇELMECE, Abdullah IŞIKLAR
1.078 389

Öz


Bu araştırmada, sağlık çalışanlarının sahip olduğu (cinsiyet, medeni durum, meslek türü, hizmet süresi) bireysel özelliklerin iş memnuniyetine etkisi incelenmiştir.Araştırmaya bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmakta olan toplam 456 sağlık personeli katılmıştır.  Araştırmaya katılan personelin dağılımı incelendiğinde % 57,9’unun kadın, % 42,1’in erkek, % 62,9’unun evli, % 37,1’inin bekâr olduğu görülmektedir. Meslek dağılımına bakıldığında ise % 18,6’sının doktor,% 26,2’sinin hemşire,% 25,2’sinin sağlık teknikeri,% 20’sinin idari personel ve % 10’u hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personelden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan personelin çalışma yıllarına bakıldığında ise % 43,6’sının 1-5 yıl arası,% 28,6’sının 6-10 yıl arası,% 22’sinin 11-15 yıl arası ve % 6’sının ise 16 ve üzeri yıldır çalıştıkları görülmektedir. Araştırma sonucunda sağlık çalışanlarının cinsiyet değişkenine bakıldığında; kadın çalışanların iş memnuniyetleri erkek çalışanlardan daha yüksek bulunmuştur. Çalışanların medeni durum değişkenlerine bakıldığında ise; evli olanların iş memnuniyetlerinin bekâr olanlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırma da meslekte 16 ve üzeri yıl çalışan personelin iş memnuniyetleri diğer gruplardan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuş ve meslek değişkenine bakıldığında ise hizmet alımı yoluyla çalışanların iş memnuniyetlerinin diğer gruplara göre daha düşük olduğu saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler: İş, iş memnuniyeti, sağlık çalışanları


Tam metin:

Başlıksız PDF