HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Serap ÜNSAR, Özgül EROL, Seda KURT, Fulya TÜRÜNG, Işılay DİNLEGÖR SEKMEN, Canan SAK, Selin TÜRKSEN
2.881 992

Öz


Amaç: Bu tanımlayıcı çalışma, hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları ve etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla planlandı.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini 03-14 Mart 2014 tarihleri arasında bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören hemşirelik öğrencileri oluşturdu (n=319). Veriler; Kişisel Bilgi Formu ve Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ) ile toplandı. Verilerin analizinde Mann Whitney U testi, student- t testi, Kruskal Wallis varyans analizi ve One-Way anova testleri kullanıldı.

Bulgular: Araştırmada öğrencilerin YATÖ puan ortalaması 84.8±9.32 olarak bulundu. Öğrencilerin, öğrenim gördüğü sınıf,  yaşlı bireyle birlikte yaşama durumu ve  klinik uygulamada yaşlı bireye bakım verme durumlarının yaşlı ayrımcılığına yönelik tutumlarını anlamlı şekilde etkilediği belirlendi (p<0.05). Öğrencilerin cinsiyetinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını etkilemediği bulundu (p > 0.05).

Sonuç: Öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumlu tutuma sahip oldukları belirlendi. Hemşirelik eğitim programlarında, öğrencilerin yaşlı bireylere yönelik bakım ve iletişim becerilerini arttıracak teorik bilgi ve uygulamaların  arttırılması olumlu tutum geliştirmede etkili olacaktır.


Tam metin:

PDF PDF