0–6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ATEŞ VE ATEŞLİ HAVALE İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU, Havva KAÇAN SOFTA, Nagihan ZENGİN
2.496 1.459

Öz


Amaç: Araştırma, 0–6 yaş grubu çocuğu olan annelerin ateş ve ateşli havale ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Çalışma, Aralık 2011- Ocak 2012 tarihleri arasında çocuk servislerinde yatan 0-6 yaş arası çocuğu olan 146 anne ile yapılmıştır. Veriler 38 sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. İstatistiksel analizlerde yüzdelik dağılım ve Ki- kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada, annelerin % 41.8’inin 26-35 yaş aralığında, % 40.4’ünün ilköğretim mezunu ve % 62.3’ünün ev hanımı olduğu belirlenmiştir. Annelerin % 56,2’sinin vücut ısısı 38 derece olduğunda ateş olarak tanımlandığını, ateş durumunda ilk uygulama olarak % 28.0’inin çocuğun giysilerini çıkardığını, % 17.0’sinin odayı havalandırdığını, % 9.0’unun çocuğun vücudunu kolonya- gülsuyu vb. ile sildiği ve % 63,7’sinin çocukların kaç yaşına kadar havale geçirebileceğini bilmediği saptanmıştır. Evde termometre bulundurma ve termometre kullanmayı bilme durumu ile öğrenim durumu arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür (p<0,05).

Sonuç: Annelerin ateşle ilgili bilgi ve uygulamalarda yeterli bilgiye sahip olmadıkları gözlenmiştir.


Tam metin:

Başlıksız PDF