ADÖLESANLARDA İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK LİKERT TİPİ TUTUM ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Sabahat COŞKUN, Hatice BEBİŞ
2.475 1.184

Öz


AMAÇ: Bu çalışmada, “Adölesanların İnternet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği’nin” geçerlik ve güvenirliğin yapılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Çalışma,  Ocak- Şubat 2014 tarihleri arasında bir ticaret meslek lisesinde metodolojik bir araştırma olarak yürütülmüştür.  Ölçek, 31 maddeden ve 6 alt ölçekten oluşmakta, 5’li likert tipi bir ölçektir. Anket gözlem altında 242 öğrencinin sözlü ve yazılı onamı alındıktan sonra yaklaşık 15 dk. da uygulanmıştır. Veri toplama formu; öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ve “İnternet Kullanımına Yönelik Likert Tipi Tutum Ölçeği”dir. Ölçeğin yapı geçerliliği için faktör analizi, güvenirliğin değerlendirilmesinde ise, cronbach alfa, test- tekrar test ve madde-toplam korelasyon katsayısı hesaplanmıştır.

BULGULAR: Çalışmada, en fazla öğrenci 12.sınıfta (%33.9), yaş ortalamaları 16.96±1.29 (min=15, max=20) ve  %52.9’u erkektir.  Faktör analizi çalışmasında özdeğeri 1.2’i aşan, toplam varyansın  %57.96’sını açıklayan altı faktör elde edilmiştir. Faktör yükleri 0.282-0.88 arasında değişmektedir. Ölçeğin chronbach alfa değeri 0.88’dir. Test-tekrar test katsayısı 0.85 olarak bulunmuştur.

SONUÇ: Bu araştırma, İnternet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği’nin adölesanlarda geçerli ve güvenirli bir ölçek olduğunu göstermiştir. 


Tam metin:

Başlıksız PDF