DAHİLİYE KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ VE HASTA BAKIMINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

Mehtap TAN, Hatice POLAT, Zümrüt AKGÜN ŞAHİN, Fatma GENÇ
4.808 2.983

Öz


Amaç: Bu araştırma, dahiliye kliniklerinde çalışan hemşirelerin motivasyon düzeylerinin ve hasta bakımında karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmanın evrenini, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniklerinde çalışan hemşireler (80), örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 64 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında hemşirelere ait tanıtıcı özellikleri içeren soru formu ve “Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin %57.8’inin hasta kabulünde sorun yaşadığı, %54.7’sinin bakım planı uygulamasında sorun yaşadığı belirlenmiştir. Hemşirelerin motivasyon düzeyleri incelendiğinde motivasyon araçlarına ilişkin motivasyonunun (3.36±0.74) orta, yönetici iş gören ilişkisine ait motivasyonunun (3.90±0.99) yüksek, genel motivasyonunun (3.57±0.78) orta düzeyde olduğu saptanmıştır.

Sonuç ve Öneriler: Sonuçta hemşirelerin çok az bir kısmının hasta bakımında “arasıra” güçlük yaşadığı ve genel motivasyon düzeylerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Hastane politikalarında motivasyonu artıracak stratejiler geliştirilmesi önerilebilir.


Anahtar kelimeler


Güçlük, dahiliye, hasta bakımı, hemşire, motivasyon

Referanslar


Adair J (2003) Etkili Motivasyon. Çev. Salih Uyan, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul, s.9.

Akbolat M, Işık O (2012) Sağlık çalışanlarının duygusal zekâ düzeylerinin motivasyonlarına etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32 (1): 109-124.

Akhan UL (2004) Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri. Yayınlan- mamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi.

Bakan İ (2004) Yöneticiler İçin Başarı Stratejileri. Beta Yayınevi, İstanbul, s.239.

Birol L (2002) Hemşirelik Süreci. Bozkaya Mat- baacılık, İzmir, s.45-80.

Coşkun H, Akbayrak H (2001) Hastaların kliniklere kabul ve taburculuklarında hemşi- relik yaklaşımlarının belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5 (2): 63-68.

Çakmakçı A, Vatan F (2003) Manisa il merkezinde görev yapan yönetici hemşirelerin çalışma alanlarında yaşadıkları sorunlar. Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 7 (2):51-55.

Çalışkan D, Akdur R (2001) Ankara Üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde çalışan hemşirelerin kendi bildirimleri ile karşılaştıkları mesleki riskler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54 (2): 135-142.

Çam O, Akgün E, Gümüş A ve ark. (2005) Bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerin klinik ortamlarını de- ğerlendirmeleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6(4): 213-220.

Dede M (2007) Dahili Yoğun Bakım Hemşi- relerinin İş Doyumları ve Karşılaştıkları Güçlükler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi.

Dede M, Çınar S (2008) Dahiliye yoğun bakım hemşirelerinin karşılaştıkları güçlükler ve iş doyumlarının belirlenmesi. Maltepe Üniver- sitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 1(1): 3-14.

Ebrinç S, Açıkel C, Başoğlu C, ve ark. (2002)Yanık merkezi hemşirelerinin anksiyete, depresyon, iş doyumu, tükenme ve stresle başa çıkma: karşılaştırmalı bir çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 5(3): 162-168.

Eren E (2004) Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 8.Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.

Eren, E. (2010). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Beta Yayınları. İstanbul.

Fadıloğlu C, Kuzeyli YY, Sevim B (2004) Diyaliz ünitesinde çalışan hemşirelerin motivasyon düzeylerinin incelenmesi. Hemşirelik Formu Dergisi, 7 (3): 32-36.

Fesci H, Doğan N, Pınar G (2008) İç hastalıkları kliniklerinde bakımında karşılaştıkları güçlükler ve çözüm önerilerin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11 (3): 40-50.

Genç N (1987) Motivasyonun Önemi ve Genel Olarak Motivasyon Teorileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, Atatürk Üniversitesi.

Gökmen V (2013) Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumları, Tüken- mişlik ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, Atatürk Üniversitesi.

Güneş N (2007) Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumlarının Etkile- yen Etmenlerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Dokuz Eylül Üni- versitesi.

Hakmal H, Karadağ M, Demir C (2012) Hemşi- relerin motivasyon düzeylerine etki eden faktörler: gülhane askeri tıp fakültesi eğitim hastanesinde bir uygulama. Anadolu Hemşire- lik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15 (3): 181-187.

İnfal S, Bodur S (2011) Hemşirelerin önem verdik- leri motivasyon araçları. İÜFN Hem Derg, 19 (2): 77-82.

Kahraman G, Engin E, Dulgerler Ş, Öztürk E (2011) Yoğun bakım hemşirelerinin iş doyum- ları ve etkileyen faktörler. DEUHYO ED 4(1): 12-18.

Karabulut N, Çetinkaya F (2011) Cerrahi kliniklerinde bakımında karşılaştıkları güçlükler ve moti- vasyon düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14 (1): 14-23. hasta

Karadağ S, Taşçı S (2005) Kayseri devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin verdiği hemşirelik bakımı ve bakımı etkileyen faktör- ler. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences), 14 (Ek Sayı: Hemşirelik Özel Sayısı): 13-21.

Karakaya A, Ay AF (2007) Çalışanların motivas- yonunu etkileyen faktörler: sağlık çalışanları- na yönelik bir araştırma. Cumhuriyet Üniver- sitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31 (1): 55-67.

Kuyurtar F, Yamaç T, Kanık A ve Yurdakul M (2002) İçel il merkezindeki hastanelerde çalışan hemşirelerin örgütsel iş doyumları ve etkileyen faktörler. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4: 449-454.

Lu KY, Lin PL, Wu CM et al. (2002) The relation- ship among turn over intentions, Professional commitment, and job satisfaction of hospital nurses. Journal of Professional Nursing, 18 (4): 214-219.

Riggio RE (2003) Introduction to Industrial/ Organizational Psychology, Prentice Hall, Fourth Edition, California.

Örücü E, Kanbur A (2008) Örgütsel-yönetsel motivasyon faktörlerinin çalışanların perfor- mans ve verimliliğine etkilerini incelemeye yönelik ampirik bir çalışma: hizmet ve endüstri işletmesi örneği. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15 (1): 85-97.

Özdemir E (2004) Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi.

Solmuş T (2004) İş Yaşamında Duygular ve Kişilerarası İlişkiler: Psikoloji Pencereciden İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayım, Ankara.

Ünlü S, Eroğlu E, Gökdağ R, Ergüven S (2013) İş ve Yaşamda Motivasyon. Editör; Yavuz Tuna. Anadolu Üniversitesi Web-Ofset, Eskişehir.

Yıldırım S (2007) Motivasyon ve Çalışma Yaşamında Motivasyonun Önemi. Yayınlan- mamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.

Yıldız N, Kanan N (2005) Yoğun bakım ünite- lerinde çalışan hemşirelerde iş doyumunu etkileyen faktörler. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi,( 9):13-18.