ÇOCUĞU PEDİATRİ SERVİSLERİNDE YATAN EBEVEYNLERİN ERKEK HEMŞİRELER HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Melahat AKGÜN KOSTAK, Seval AKÇAKOCA, Gizem SICAK
2.754 1.759

Öz


ÖZET

Amaç: Çalışma çocuğu pediatri servislerinde tedavi gören ebeveynlerin erkek hemşireler hakkındaki düşüncelerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlandı.

Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışmanın örneklemini, bir üniversite hastanesinin pediatri servislerinde çocuğu tedavi gören 275 ebeveyn oluşturdu. Veriler “Anket formu” ile toplandı ve yüzdelik  ve ki-kare testi ile  analiz edildi.

Bulgular: Ebeveynlerin %76.4’ü erkeklerin hemşirelik yapabileceğini, %67.6’sı erkek hemşirelerin çocuk servislerinde çalışabileceğini ifade etti. Ebeveynlerin cinsiyetleri, eğitim durumları ve daha önce erkek hemşirelerden bakım alma durumları, erkek hemşirelerle ilgili düşüncelerini etkiledi (p<0.05).

Sonuç: Sonuç olarak, ebeveynlerin erkek hemşireler hakkındaki düşünceleri olumlu idi.  Hemşirelik mesleğinde erkeklerin olmasının gerekliliğinin anlatılması ve  toplumun erkek hemşirelerle  ilgili  olumsuz düşüncelerinin değiştirilmesi amacıyla eğitim programları düzenlenmesi önerilebilir.

Opinions about male nurses of parents who  had treated child  in pediatric clinic

ABSTRACT

Objective: This study was to  planned opinions about male nurses of parents who  had treated child  in pediatric clinic and affecting factors.

Method: This descriptive study population consisted of 275 parents that children hospitalized pediatric clinics at a university hospital.  Data were collected by the “Questionnaire Form” and  analyzed by percentage and chi-square test.

Results: 76.4% of  the parents  stated that male can do nursing,  and 67.6% of the parents stated that male nurses  can work  paediatric clinicsParents’ gender, education level and  previously status of parents taking care of male nurses affected the parents’ opinions about male nurses (p <0.05).

Conclusions:In conclusion, parents’ opinions about male nurses were generally positive. Therefore education programs might be planned to explain the need for man gender in nursing profession and to change the  negative thoughts about male nurses in the community.

 


Anahtar kelimeler


Erkek hemşire; çocuk hemşireliği; ebeveyn; pediatri servisi

Tam metin:

Başlıksız PDF

Referanslar


Arıkan D, Karaman Z, Yağcı G (2000) Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin eğitimde ve mesleki alanda erkek hemşire adaylara bakış açısı. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik 3(1):36-43. Okulu Dergisi,

Bartfay WJ, Bartfay E, Clow KA et al. (2010) Attitudes and perceptions towards men in nursing education. The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice, 8(2):1-7.

Baykal Ü, Timuçin A, Özel S (2010) Bir hem- şirelik yüksekokulunda öğrenim gören ilk erkek öğrencilerin hemşirelik mesleğine ve eğitimine ilişkin görüşleri. Hemşirelik- te Eğitim ve Araştırma Dergisi, 7 (3): 48- 55.

Çelik AS, Pasinlioğlu T, Çilek M ve ark. (2012) Kadın doğum servislerinde yatan hastaların erkek hemşireler hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi. Atatürk Ü- niversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Der- gisi, 15(4):254-261.

Çınar N, Şahin S, Sözeri RC ve ark. (2011) Erkek öğrencilerin hemşirelik mesleğini tercih nedenleri ve öğrencilere göre has- taların tepkisi ve sağlık çalışanlarının yaklaşımı. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 6 (17):15-25.

Çınar Ş, Demir Y (2009) Toplumdaki hemşi- relik imajı: Bir ölçek geliştirme çalışması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek- okulu Dergisi, 12 (2): 24-33.

Demiray A, Bayraktar D, Khorshid L (2013) Erkek hemşirelik öğrencilerinin hemşire- liği seçme nedenleri ve bu mesleği seçme nedeniyle yaşadıkları sorunlar. Internati- nal Journal of Human Sciences 10(1): 1440-1455.

Demiray A, Kaçar F, Khorshid L (2012) Er- kek hemşirelerin yaşadıkları sorunların incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşi-relik Fakültesi Dergisi, 28(1):27-36.

Eskimez Z, Öztunç G, Alparslan N (2008) Lise son sınıfta okuyan kız öğrencilerin hemşirelik mesleğine ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 58-67.

Evans J (2004) Men nurses: A historical and feminist perspective. Journal of Advenced Nursing, 47(3):321-328.

Hemşirelik yönetmeliği (2007) http://www. resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/200 70502-3.htm erişim: 25 Mayıs 2015.

Kaya N, Turan N, Öztürk A (2011) Türkiye’de erkek hemşire imgesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1): 16-30.

Kocaer Ü, Öztop T, Usta N ve ark. (2004) Hemşirelik mesleğinde erkek üyelerin ye- ri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yük- sek Okulu Dergisi, 7(2):23-9.

Koç Z, Bal C, Sağlam Z (2010a) Hastanede yatarak tedavi görmekte olan hastaların, erkeklerin hemşirelik mesleğine katılım- ları ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi Sempozyum Özel Sayısı, 324-9.

Koç Z, Bal C, Sağlam Z (2010b) Erkek öğren- ci hemşirelerin hemşirelik mesleğini algı- lama durumlarının belirlenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi Sempozyum Özel Sayısı, 329-334.

Koç Z, Bal C, Sağlam Z (2010c) Kız hemşi- relik öğrencilerinin erkek hemşirelik öğ- rencilerine bakışı. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Sem- pozyum Özel Sayısı, 331-3.

MacWilliams BR, Schmidt B, Bleich MR (2013) Men in nursing. AJN, 113(1): 38- 44.

Ozdemir A, Akansel N, Tunk GC (2008) Gen- der and career: Female and male nursing students’ perceptions of male nursing role in Turkey. Health Science Journal, 2(3):153-161.

Özpancar N, Aydın N, Akansel N (2008) Hemşirelik 1. sınıf öğrencilerinin hemşi- relik mesleği ile ilgili görüşlerinin belir- lenmesi. C.Ü. Hemsirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(3):9-17.

Ökdem Ş, Abbasoğlu A, Doğan N (2000) Hemşirelik tarihi, eğitimi ve gelişimi. An- kara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmet- leri Meslek Yüksekokulu Yıllığı, 1(1): 6- 11.

Taşçı KD (2007) Kadın doğum servislerinde yatan hastaların erkek hemşireler hak- kındaki düşünceleri. Atatürk Üniversi- tesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(2):12-9.

Terzioğlu F, Taşkın L (2008) Kadının toplum- sal cinsiyet rolünün liderlik davranış- larına ve hemşirelik mesleğine yansıma- ları. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergi- si, 12(2):62-7.

Turan N, Öztürk A, Kaya H ve ark. (2011) Toplumsal cinsiyet ve hemşirelik. Malte- pe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sana- tı Dergisi, 4 (1): 167-173.

Ünsal A, Akalın İ, Yılmaz V (2010) Farklı meslek çalışanlarının erkek hemşirelere ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bi- limleri Dergisi, 7(1): 420-431.

Ünver S, Diri E, Ercan İ (2010) Hemşirelik mesleğinin erkek üyelerine toplumun ba- kışı. Türkiye Klinikleri J Med Ethics, 18(2):96-102.

Wolfenden J (2011) Men in nursing. The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice, 9(2):1-5.

Yılmaz M, Karadağ G (2011) Erkek öğrenci hemşireler hemşirelik mesleğini nasıl algılıyor? Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 4 (1):21-8.