ANNELERİN DOĞUM SONU HASTANE TABURCULUĞUNA HAZIR OLUŞLUK DÜZEYLERİNİN VE ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Aslı SİS ÇELİK, Nihan TÜRKOĞLU, Türkan PASİNLİOĞLU
3.750 1.963

Öz


Amaç: Çalışmanın amacı; yeni doğum yapmış annelerin doğum sonu hastane taburculuğuna hazır oluşluk düzeylerinin ve etkileyen bazı faktörlerin belirlenmesidir.

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma Ocak-Mayıs 2011 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin Kadın Doğum servislerinde yürütülmüştür. Doğum yapan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 120 anneye “Anket formu” ve “Hastane Taburculuğuna Hazır Oluşluk Ölçeği” uygulanmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Kadınların yaş ortalamasının 28.95±5.13 olduğu, %46.7’sinin ilköğretim mezunu olduğu saptanmıştır. %85.8’inin ev hanımı olduğu ve %48.3’ünün 1-2 gebelik geçirdiği belirlenmiştir. Kadınların %76.7’sinin sezaryen doğum, %23.3’ünün vajinal doğum yaptığı ve hastanede kalış sürelerinin ortalama 2.09±1.35 gün olduğu bulunmuştur. Kadınların ölçekten aldıkları toplam puan ortalamasının 143.91±32.40 olduğu belirlenmiştir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puanın 220 olduğu göz önünde bulundurulursa kadınların hastane taburculuğuna orta düzeyde hazır oldukları saptanmıştır. Kadınların eğitim düzeyinin, çalışma durumunun, gelir düzeyinin ve eşinin mesleğinin hastane taburculuğuna hazır oluşluk düzeylerini etkilediği, yaş ortalamasının, hastanede kalış süresi ortalamasının, gebelik sayılarının, paritenin ve doğum şeklinin etkilemediği belirlenmiştir.

Anahtar kelime: Postpartum, erken taburculuk, hemşire


Anahtar kelimeler


Postpartum dönem, anne, taburculuğa hazır oluş, hemşire

Tam metin:

HTML PDF

Referanslar


Akın A, Demirel S (2003) Toplumsal cinsiyet kavramı ve sağlığa etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (4): 73-81.

Akın B, Şahingeri M (2010) Hastane tabur- culuğuna hazır oluşluk ölçeği yeni doğum yapmış anne formu (HTHÖ-YDAF)’nun Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güve- nirliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 13 (1): 7-14.

Albers L (2000) Health problems after child- birth. J Midwifery Womens Health, 45(1): 55-57.

American Academy of Pediatrics, American College of Obstetricians and Gyneco- logists (1997). Postpartum and Follow-up care. In: Guidelines for Perinatal Care, 4th edition, Washington, DC: American College of Obstetricians and Gyneco- logists, p.147-182.

Atıcı İ, Gözüm S (2001) Postpartum erken taburculukta lohusalara verilen sağlık eğitiminin postpartum problemler ve anksiyete üzerine etkisi. Hacettepe Üni- versitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(2): 77-91.

Bernstein HH, Spino C, Baker A, et al (2002) Postpartum discharge; do varying percep- tions of readiness impact health out- comes. Ambul Pediatr, 2(5): 388-395.

Biri A, Öztürk J, Maral I (2002) 1997-2000 arasında Ankara’daki hastanelerde ger- çekleşen anne ölümleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 22 (2): 142-147.

Braveman P, Egerter S, Pearl M, et al (1995) Early discharge of newborns and mot- hers: a critical review of a literatüre. Pediatrics, 96 (4): 716-726.

Britton JR (1998) Postpartum early hospital discharge and follow-up practices in canada and the united states. Birth, 25(3):161-168.

Chung F (1995) Discharge criteria-a new ternd. Can J Anaesth, 42(11):1056-1058.

Dağ H, Dönmez S, Şen E ve ark (2013) Vajinal doğum yapan kadınların hastane taburculuğuna hazır oluşluk durumu. Gaziantep Tıp Dergisi, 19(2): 65-70.

Darj E, Stalnacke B (2000) Very early discharge from hospital after normal deliveries. Ups J Med Sci, 105 (1): 57-66.

Eaton AP (2001)Early postpartum discharge: recommendations from a preliminary re- port to congress. Pediatrics, 107 (2): 400- 403.

Gölbaşı Z (2003) Postpartum dönemde erken taburculuk, evde bakım hizmetleri ve hemşirelik. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, (2): 15- 21. Üniversitesi

Jensen MD, Bobak IM (1993) Maternity and Gynecologic-Care. 5th Edition. St. Louis, The Mosby Company.

Korttila K (1991) Anaesthesia for ambulatory surgery: firm definitions of home readinesse needed. Ann Med, 23 (6): 635- 636.

Lane DA, Kauls LS, Ickovics JR, et al (1999) Early postpartum discharge. Impact on distress and outpatient problems. Arch Fam Med, 8 (3): 237-242.

Lawdermik DL, Perry SE, Bobak IM (1997) Maternal-Newborn Home Care, Maternity and Women’s Health Care. St Lovis, Mosby, p.637-665.

Lugina HI, Christensson K, Massawe S, et al (2001) Change in maternal concers during the 6 weeks postpartum period: a study of primiparaous mothers in dares salaam, tanzania. J Midwifery Womens Health, 46 (4): 248-257.

Madlon-Kay DJ, DeFor AT (2005) Maternal postpartum health care utilization and the effect of minnesota early discharge legislation. J Am Board Fam Med, 18 (4): 307-311.

Madlon-Kay DJ, DeFor AT, Egerter S (2003) Newborn length of stay, health care utilization and the effect of Minnesota legislation. Arch Pediatr Adolesc Med, 157 (6): 579-583.

Malkın JD, Garber S, Broder MS, et al (2000) Infant mortality and early postpartum discharge. Obstet Gynecol, 96 (2): 183-188.

Mandl KD, Homer CJ, Harary O, et al (2000) Effect of reduced postpartum length of stay program on primary care services use by mothers and infants. Pediatrics, 106 (4): 937-941.

Naing L, Winn T, Rusli BN (2006) Practical issues in calculating the sample size for prevalence studies. Archives of Orofacial Sciences, 1(1): 9-14.

Phillips CR (1996)Family-Centered Maternity and Newborn Care. 4nd Edition. St. Louis Missouri Mosby.

Taşçı KD (2007) Postpartum kendini değer- lendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi Hemşire- lik Yüksek Okulu Dergisi, 10 (2): 20-29.

Taşkın L (2009) Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Sistem Ofset, Ankara.

Tezcan S (2007)Türkiye’de Anne Ölümlerinin Boyutu, Nedenleri ve Yapılması Gereken- ler (UAÖÇ). XI. Ulusal Halk Sağlığı Kong- resi.

Türkiye Nüfus Sağlık Araştırmaları (2008) Üreme Sağlığı 143-153

Türkiye Sağlık İstatistikleri Yıllığı (2012) Bölüm 2, Mortalite; 22

Weiss ME,Piacentine LB(2006) Psychometric properties of the readiness for hospital discharge scale. J Nurs Meas, 14 (3): 163-180.

Weiss ME, Ryan P, Lokken L (2006) Validity and reliability of the perceived readiness for discharge after birth scale. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs, 35(1): 34-45.

Weiss ME, Ryan P, Lokken L, et al (2004) Length of stay after vaginal birth: sociodemographic and readiness for dis- charge factors. Birth, 31(2): 93-101.

WHO(2003)What is the efficacy/effectiveness of antenatal care and the financial and organizational implications www. euro. who.int/Document/E82996.pdf.(erişim: 14.07.2013).