HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARINDA NİTELİKSEL ÇALIŞMALAR: DURUM ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ

Gülay MANAV, Ayşe Ferda OCAKÇI
7.409 2.238

Öz


Amaç: Bu çalışmada okuyucuya durum çalışmasının tanımlaması yapılırken hemşirelik için nerede, neden, nasıl kullanılacağı soruları cevaplandırılmaya çalışılmaktadır. Niteliksel araştırma yöntemi olan durum çalışmasının hemşireliğe katkısını ortaya koymak makalenin asıl amacıdır.

Yöntem: Durum çalışmasının tanımlandığı ve hemşireler için kullanımının tartışıldığı bu çalışma betimsel olarak yapılmıştır.

Bulgular: Ülkemizde son yıllarda araştırmacıların nitel araştırma tasarımlarını daha fazla kullandıkları görülmektedir. Bu artışın pozitivist paradigmaların dışındaki yaklaşımların “bilimsel” niteliğinin giderek daha yaygın şekilde kabul edilmesi sonucunda olduğu değerlendirilebilir. Niteliksel araştırmaların amacı anlamak, gerçekliği olduğu gibi tanımlamak olduğundan bu araştırmalar ne ve nasıl sorularına odaklanmaktadır. Niteliksel araştırma yöntemleri arasında en çok kullanılanlardan birisi olan durum çalışmaları, yaratıcı çalışmaların ve yeni bulguların ortaya konmasını sağlamaktadır. Yin’e göre durum çalışması gerçek yaşam olaylarının özelliklerini anlamlandırmak ve holistik tutum sergilemeyi amaç edinen araştırmacılar için oldukça uygundur. Hemşirelikte nüfus incelemelerinde, hemşirelik eğitiminde ve meslek bilgisinin genişletilmesinde kullanılan durum çalışmaları gerçek yaşam çerçevesinde fenomenlerin anlaşılmasında hemşireye yardımcı olmaktadır.

Sonuç: Çoklu analiz yöntemlerine gereksinim duyan durum çalışması örneği, bütüncü anlayışa sahip hemşireler için uygun bir çalışma şekli olarak görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Nitel araştırmalar, durum çalışması, hemşirelik

Abstract

QUALITATIVE STUDIES AT NURSING RESEARCHES: AN EXAMPLE OF CASE STUDY

Aim: While the case study is identified for the reader at this study, it is tried to be answered where , why and how it is used in nursing. The main aim of the article is to put forth the contribution of case study , which is a qualitative research method, to the nursing.

Method: The study, in which case study is defined and its use for the nurses is discussed , is done descriptively.

Findings: It is obvious that researchers have been using qualitative research designs more in recent years. It can be assessed that the incrase is the result of that approaches’ -except positivist paradigms- “scientific” quality be accepted more commonly. Because the aim of qualitative researches is to comprehend and identify the reality as it is, these researches focus on “what” and “how” questions. Case studies, which are the most commonly used ones among qualitative researches, ensure to set forth creative studies and new findings. According to Yin, case study is especially suitable for those researchers who want to make sense of the real life situations and for those who aim to express an holistic attitude. Case studies that are used in nursing, examination of population, training of nurses, professions, help nurses in the understanding of some phonemena in the frame of real life.

Result: The example of case study which requires multiple analysis methods, is considered as an appropriate way of working for the nurses who have a holistic attitude.

Key Words: Qualitative researches, case study, nursing


Anahtar kelimeler


Nitel araştırmalar, durum çalışması, hemşirelik.

Tam metin:

PDF PDF (English)

Referanslar


Anthony S, Jack S (2009) Qualitative Case Study Methodology in Nursing Research: an Integrative Review. Journal of Advanced Nursing, 65(6):1171-1181

Baxter P, Rideout E (2006) Second-year Baccalaureate Nursing Students’ Decision Making in the Clinical Setting. Journal of Nursing Education, 45(4):121–127.

Baxter P, Jack S (2008) Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. The Qualitative Report, 13(4):544-559.

Bergen A, White A (2000) A Case for Case Studies: Exploring the Use of Case Study Design in Community Nursing Research. Journal of Advanced Nursing, 31(4):926–934.

Chaboyer W, McMurray A, Wallis M (2010) Beside Nursing Handover: A Case Study. International Journal of Nursing Practice, 16(1):27-34

Duhamel F, Dupuis F, Reidy M et al. (2007) A Qualitative Evaluation of a Family Nursing Intervention. Clinical Nurse Specialist, 21(1):43–49.

Erginer F (2006) Durum Çalışması, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Yayınlanmamış Ders Notları, Ankara.

Exley C, Allen D (2007) A Critical Examination of Home Care: End of Life Care as an Illustrative Case. Social Science & Medicine, 65(11):2317– 2327

Evans A, Pereira D, Parker M (2008) Discourses of Anxiety in Nursing Practice: A Psychoanalytic Case Study of The Change-of- Shift Handover Ritual. Nursing Inquiry, 15(1):40-48.

Forneris SG, Peden-McAlpine C (2007) Evaluation of a Reflective Learning Intervention to Improve Critical Thinking in Novice Nurses. Journal of Advanced Nursing, 57(4):410–421.

Gangeness JE, Yurkovich E (2006) Revisiting Case Study as Nursing Research Design. Nurse Researcher, 13(4), 7–18.

Greenwood J (2000) Critical thinking and nursing scripts: the case fort he development of both. Journal of Advanced Nursing, 31(2):428-436

Haigh C, Neild A, Duncan F (2005) Balance of Power – Do Patients Use Researchers to Survive Hospital? Nurse Researcher, 12(4), 71–

Henning JE, Nielsen LE, Hauschildt JA (2006) Implementing Case Study Methodology in Critical Care Nursing. Nurse Educator 31(4), 153–158.

Jack SM (2006) Utility of Qualitative Research Findings in Evidencebased Public Health Practice. Public Health Nursing, 23: 277–283.

Jones C, Lyons C (2004) Case study: design? Method? Or comprehensive strategy? Nurse Researcher, 11(3):70–76.

Kavanaugh K, Savage T, Kilpatrick S et al. (2005) Life Support Decisions for Extremely

Premature Infants: Report of a Pilot Study. Journal of Pediatric Nursing, 20(5):347–359. Kells K, Koerner D (2005) Lessons learned: morbid obesity patient care needs. The Kansas Nurse, 80(10):9-14.

Luck L, Jackson D, Usher K (2006) Case Study: A Bridge Across Paradigms. Nursing Inquiry, 13(2):103–109.

Manav G (2013) Kanserli Çocuklarda Oyun Temelli Hemşirelik Modeli. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

McAndrew S, Warne T (2005) Cutting across boundaries: A case study using feminist praxis to understand the meanings of self-harm, International Journal of Mental Health Nursing, 14(3):172-180.

McCarthy B (2006) Translating Person-Centred Care: A Case Study of Preceptor Nurses and Their Teaching Practices in Acute Care Areas. Journal of Clinical Nursing, 15(5):629–638.

Merriam SB (2002) Qualitative Research in Practice:Examples for Discussion and Analysis. Jossey-Bass, San Francisco, CA, p.1

Munhall P (2007) Nursing Research A Qualitative Perspective, Fourth Edition, Jones and Barlett Publisher, Sudbury, p.146-147.

Payne S, Field D, Rolls L et al. (2007) Case study research methods in end-of-life care: reflection on three studies, Journal of Advanced Nursing, 58(3):236-245.

Reynolds F (2006) The role of art-making in identity maintenance: case studies of people living with cancer. European Journal of Cancer Care, 15(4):333-341.

Salminen AL, Harra T, Lautamo T. (2006). Conducting case study research in occupational therapy, Australian Occupational Therapy Journal, 53(1):3-8

Solheim K (2005) Patterns of Community relationship: nurses, non- Governmental organizations and internally displaced persons. International Nursing Review, 52(1):60–67.

Stake RE (1995) The Art of Case Study Research Thousand Oaks. CA:Sage Pablications, p.98.

Wallerstein N, Duran B (2010) Community-Based Participatory Research Contributions to Intervention Research: The Intersection of Science and Practice to Improve Health Equity. American Journal of Public Health, 100(Suppl 1):40-46.

White J (2007) Supporting Nursing Students with Dyslexia in Clinical Practice. Nursing Standard, 21(19):35–42.

Whittemore R, Knafl K (2005) The Integrative Review: Updated Methodology. Journal of Advanced Nursing, 52(5):546–553.

Yaman H, Erdoğan Y (2007) İnternet Kullanımının Türkçeye Etkileri: Nitel Bir Araştırma. Journal of Language and Linguistic Studies, 3(2):2372

Yıldırım A, Şimşek H (2003) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara.

Yin RK (2009) Case Study Research Design and Methods, 4th ed.Sage, Thousand Oaks.

Yüksel A, Mil B, Bilim Y (2007) Nitel Araştırma: Neden, Nasıl, Niçin? Detay Yayıncılık, Ankara. Zucker DM (2001) Using Case Study Methodology in Nursing Research. The Qualitative Report 6(2):46