Çalışan Annelerin Emzirme Sürelerini Etkileyen Faktörler

Özlem Çeçe, Kerziban Yenal
3.272 1.541

Öz


ÖZET

Amaç: Bu çalışma, çalışan annelerin emzirme sürelerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Bu çalışma bir üniversite hastanesinin sağlam çocuk polikliniğinde ve iki aile sağlığı merkezinde yapılmıştır. Veriler yüz yüze görüşme ve elektronik ortamda e-posta aracılığıyla toplanmıştır. Örneklemi, 12-24 aylık, sağlıklı, tek çocuğu olan, çalışan ve 18 yaş üstü 120 anne oluşturmuştur. Veriler anket formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde t testi, Kruskal Wallis, Mann Whitney U, tek yönlü varyans analizi ve ileri analiz yöntemlerinden Bonferroni analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Geliri giderine eşit olan kadınların, geliri fazla olan kadınlara göre daha uzun süre sadece anne sütü verdiği ve toplam anne sütü verme sürelerinin daha uzun olduğu belirlenmiştir. İşyerinde sağma yapabilen ve sağmaya yardımcı olabilecek koşulları olan annelerin sadece anne sütü verme süresinin daha uzun olduğu saptanmıştır. Eğitim düzeyi yüksek, bebeklerinin cinsiyeti kız ve işyerinde sağma yaparken kendine destek olabilecek arkadaşları olan kadınların toplam anne sütü verme süresinin daha uzun olduğu belirlemiştir. Annenin yaşı, doğum şekli, eş desteği, günlük çalışma saatleri ve doğumdan sonra işe başlama zamanının sadece anne sütü ve toplam anne sütü verme süresini etkilemediği saptanmıştır.

Sonuç: İşyerlerinde annelerin sütlerini sağma ve saklamaları için uygun koşulların oluşturulması emzirme süresinin uzamasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Sözcükler: Çalışan anne, anne sütü, emzirme, işyeri koşulları, hemşirelik.

ABSTRACT

Purpose: This study examine the factors that affect breastfeeding duration of working mothers.

Method: This research was done in the healthy babies outpatient clinic of a university hospital and two family health centers. Data were collected via face-to-face interviews and electronic mail. The research sample comprised 120 mothers over 18 years old, with one healthy child who is 12-24 months old. The data collection instrument was a questionnaire. T-test, Kruskal-Wallis, one-way ANOVA analysis and Bon-ferroni advanced analysis methods were performed in data analysis.

Results: The mothers whose income equaled to their expenditure excusively breastfeeding longer and had longer total breastfeeding duration than mothers who had higher income. The mothers who could milk expression in their workplace and had facilitating conditions for breastfeeding had longer duration of exclusively breastfeeding. The mothers who had high level of education, girls and who had friends to assist milking had longer total duration of breastfeeding than others. It was found out that the mother’s age, mode of delivery, perception of spouse support, daily work hours and return to work time did not influence the duration of exclusively and total breastfeeding.

Conclusion: Establishing appropriate conditions for the mothers to expression and storage their milk will result in lengthening their breastfeeding period.

Key words: Working mother, breast milk, breastfeeding, working conditions, nursing.Tam metin:

PDF (English)