Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

YAZIM KURALLARI

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü süreli yayını olan Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi’nde; hemşireliğin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma, derleme/gözden geçirme yazıları, olgu sunumu ve çeviri türü makalelere yer verilir.

Dergi altı ayda bir olmak üzere yılda iki kez (Aralık ve Haziran aylarında) yayınlanır. Gönderilen yazılar yayın kurulu ve en az iki danışmanın incelemesinden ve yazarlarca gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yayınlanabilir. Gönderilen yazının daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış, yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir.

Daha önce bir kongre/sempozyumda sunulmuş olan çalışmalarda bu durum ön sayfaya dipnot olarak belirtilmelidir. Yazılarda yazım kurallarıyla ilgili gerekli düzeltmeler editör ya da danışmanlar tarafından yapılabilir. Yazılar danışmanların önerileri doğrultusunda yazarlara düzeltme için gönderildiğinde, düzeltmeler dışında yazıya yeni eklemeler ya da çıkarmalar yapılamaz. Dergiye gelen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın geri gönderilmez. Dergide yayınlanan yazılar için bir ücret ödenmez ya da alınmaz.

Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Yayınlanan yazılardan kaynak gösterilmek koşulu ile alıntı yapılabilir.

Dergiye gönderilen yazıların http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumunuj adresinden sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

Derleme Yazılar: Hemşirelikle ilgili en yeni bilgileri kapsamlı biçimde tarayıp gözden geçiren ve tartışan, yazar(lar)ın da deneyim ve görüşlerini yansıtan yazılardır.

Araştırma Yazıları: Bilimsel yöntem ve etik kurallara uygun olarak yapılmış hemşireliğe bilimsel bir katkısı olan araştırmaları duyuran yazılardır. Araştırma yazılarında bulunması gereken bölümler; Türkçe/İngilizce özet, giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynaklardır.

Çeviri Yazıları: Hemşirelikle ilgili bilimsel dergilerde yeni çıkan ve hemşirelik uygulamaları açısından önemli çalışmaların kısaltılmış çevirilerini içeren yazılardır. Çeviri yazılarının orjinal makalenin bir örneği ve izin yazısıyla birlikte gönderilmesi gerekir.

Olgu Sunumu Yazıları: Hemşirelik bakımına yeni bir yaklaşım getiren ya da literatürde seyrek olarak görülen olgulara yönelik yazılardır.

Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar-da aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir;

1. Yazılar Microsoft Word yazılım prog-ramında, Times New Roman yazı karakte-rinde, 11 punto ve 1.5 satır aralığı ile yazıl-malıdır.  

2. Yazılar kolay anlaşılır olmalı, mümkün olduğunca yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıkları kullanılmalıdır. Yazılarda kullanılan kısıtlamalar ve yaygın kullanımı olmayan sözcüklerin yabancı dildeki karşılıkları yazı içindeki ilk kullanım-larında parantez içinde açık olarak yazılmalıdır. Yazılarda dipnot kullanılmamalıdır.

3. Makaleler sayfanın her bir kenarından 3 cm boşluk kalacak biçimde ve 12 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Makalenin ilk sayfası hariç tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. 

4. Makalenin başlığı 12 punto, büyük harfle ve bold karakterde yazılmalıdır. Başlık en kısa anlatımla içeriği yansıtacak şekilde yazılmalıdır.

5. Ön sayfada; gönderilen yazının başlığı, yazar(lar)ın adı soyadı, akademik unvanları, yazışmadan sorumlu olan yazarın yazışma adresi, e-mail adresi, telefon numaraları ve yazı bir kongrede sunulmuş ise sunulduğu yer ve yıl bilgisi bulunmalıdır. Ön sayfa ekli dosya olarak ayrıca kaydedilmelidir.

5. Derleme / gözden geçirme ve araştırma yazılarında; çalışmanın özünü açıklayan, yazı ile ilgili en önemli sonuçları içeren 150-200 sözcük Türkçe “Özet” ile İngilizce “Abstract”  yer almalıdır. Özet bölümü; başlık, amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıklarına uygun olarak ve 10 punto ile yazılmalıdır. Türkçe özet altında Anahtar Sözcükler, İngilizce özet altında Key Words yazılmalı ve üçden az olmamak üzere anahtar sözcük verilmelidir. Türkçe anahtar söz-cükler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak, İngilizce anahtar sözcükler “Index Medicus: Medical Subject Headings (MeSH)”e uygun olarak verilmelidir. 

6. Araştırma makalelerinde; Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç Kaynaklar bölümleri yer almalıdır. Bölüm başlıkları büyük harflerle 11 punto ve bold karakterde yazılmalıdır. Yöntem bölümünde; araştırmanın türü, evren ve örneklemi, örnekleme yöntemi, veri toplama aracı, yapılan girişim (var ise), etik kurul onayı ve araştırma sınırlılıkları belirtilmelidir.

7. Makalenin sonunda yer alacak teşekkür bölümünde çalışmayı destekleyen, katkıda bulunan kişi ya da kurumlara katkı/yardımla ilgili bilgi ve teşekkür belirtilmelidir.  

8. Kaynaklar metin içinde yazar(lar)ın soyadları ve yayın tarihi ile birlikte parantez içinde yazılmalıdır. Kaynakta iki yazar varsa her ikisinin soyadı ve yayın yılı belirtilmeli, ikiden fazla yazar varsa ilk yazarın soyadı ve arkadaşları ibaresi ile yayın yılı birlikte verilmelidir.

Örnek;

Goldbeger ve Richardson (1987) Alzheimer hastalığı konusunda....

Bu konuda yapılan bir çalışmada (Kaplan et al. 1983)...

..... ilgili çalışmalar (Uysal ve ark. 1996;Werner at al. 2011)...........

Yazıda cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar parantez içinde yazar soyadına göre alfabetik sırada ve yayın tarihi ile birlikte verilmelidir. Yazar ve tarih arasında virgül konulmamalıdır. Birden fazla kaynak gösterilecekse kaynaklar arasına noktalı virgül konulmalıdır.

Örnek; (Kleft ve Dobson 1990; Smetih et al.1980).

Aynı yazarın aynı yıldaki değişik yayınları (Aydın 1995a) (Aydın 1995b) biçiminde belirtilmelidir.

Kaynaklar metin sonunda yazar soyadına göre alfabetik sırada verilmeli, 10 punto karakterinde yazılmalı, kaynaklaranumara kullanılmamalıdır. Yazar(lar)ın soyadları ve adlarının baş harfleri arada nokta ya da virgül olmadan belirtilmelidir. Makale başlıklarında ilk kelimeden sonraki kelimelerin baş harfleri küçük harf ile, kitap adlarında ise kelimelerin tümü büyük harfle başlamalıdır. Kaynaklarda ilk üç yazar verilmeli, üçten çok yazar var ise üçüncü yazardan sonra Türkçe kaynak için “ve ark.”, İngilizce kaynak için “et al.” ibaresi kullanılmalıdır.

Kaynaklardaki dergilerin adları Index Medicus'taki biçimleriyleverilmeli, indekse girmeyen dergiler için kısaltma yapılmamalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur.

Kaynakların Yazımı İçin Örnekler

Dergi için örnek;

Copel H. Theatre nursing care study abdominal hysterectomy. Nursing Times 1981;77 (45):1922-1925.

Fitzgeralg JT, Anderson RM, Davis WK. Gender differences in diabetes attitutes and atherence. Diabetes Educ 1995;21(6):523-529.

Sayı eki için örnek;

Coccaro EF. Central serotonin and impulsive aggression. Br J Psychiatry 1989; 155 (Suppl. 4): 54-62.

Kitap için örnek

Kocaman G (1994) Ağrı: Hemşirelik Yaklaşımları. 1. Baskı,  Saray Medikal Yayıncılık, İzmir.    

Robert CA, Burke SU (1989) Nursing Research: A Quantitative Approach. Boston, Jones and Barlett Publishers, p. 97.

 

 

 

Kitap bölümü için örnek

 

Miles MS (1979) Counseling Strategies High-Risk Parantenting: Nursing Assess-ment and Strategies for the Family at Risk. SH Johnson (Ed), New York, JB Lippincott Company, p. 283-298.   

 

Editörün yazar olduğu kitap için örnek

 

Diener HC, Wilkinson M (Eds) (1988) Drug-Induced Headache. Second Edition, New York, Springer Verlag, p.48.

 

Kitap çevirisi için örnek

 

Yoggy E (1989) Bilimsel Çalışma Nasıl Hazırlanır? Çeviren O Aktan, Ankara, Makro Yayıncılık, s.13.

 

Yazarı organizasyon olan kitap için örnek

 

American Psychiatric Assosciation (1980) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Third Edition, Washington DC, The American Psychiatric Association, p.5-20.  

 

Kongre bildirileri için örnek

 

Özhan N, Doğan N (1922) Koroner bypass ameliyatı geçiren hastaların sigara içme konusundaki düşünceleri. III. Ulusal Hemşi-relik Kongresi Kitabı, Sivas, Esnaf Ofset Matbaacılık, s.546-522.

 

Tez için örnek

 

Türkoğlu J (2010) Hemşirelerin Bilişim Teknolojilerini Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,   İstanbul.

 

Basılmamış materyal için örnek

 

Gordos G. Natural history of tardive dyskinesia. J Clin Psychopharmacol, (Baskıda sayı ?).

 

Elektronik materyaller için örnek

 

Braman SS (2005). Update on the ATS Guidelines for COPD: Management of COPD.

 

http://www.medscape.org/viewarticle/498648_6 (erişim:1 Haziran 2008).

 

Promotion of sexual health recommend-dations for action (2000) www.sieccan. org/pdf/antigua-2pdf (erişim: 19 Haziran 2004).

 

Yazıların Gönderimi: Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan yazıların http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumunuj

 

adresinden sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.  

 

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

  1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  2. The submission file is in Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  3. Where available, URLs for the references have been provided.
  4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Telif hakkı düzenlemesi

 


CUMHURİYET HEMŞİRELİK DERGİ’Sİ EDİTÖRLÜĞÜ’NE,

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi’ne gönderdiğimiz aşağıda başlığı/künyesi belirtilen makalenin içerdiği bütün görüşlere aynen katıldığımızı, makalede belirtilen çalışmanın orjinal olduğunu, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmadığını, aynı anda başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmediğini ve makalenin derginizin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olduğunu bildiririz.


Makale Başlığı:  

  

Yazar Adı-Soyadı

Makaleye yaptığı katkı

Tarih, İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Yazar sayısına göre ekleme yapılabilir.

 

* Lütfen Formu ıslak imzalı olarak  fax ve posta yoluyla iletiniz.

Belgegeçer numarası: 0346 219 12 61  

Posta adresi: 

Prof. Dr. Hatice TEL AYDIN

Cumhuriyet Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi B Blok 58140 Sivas 

 

 

 

                     


 

 

 


ISSN: 2147-7817