“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

Cilt 20, Sayı 1 (2016)

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

cumhuriyet theology journal 20, no. 1

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Jenerik

İçindekiler PDF XML (English)
 
İç Kapak PDF XML (English)
 

Editörden

Yeni Ad, Yeni Sayı, Yeni Web Sayfası ve Zengin İçerik PDF XML (English)
Ömer Aslan, Abdullah Demir

Hakemli Araştırma Makaleleri

Tasavvufun ve Epistemolojik Bir Araç Olarak İlhamın İbn Teymiyye Düşüncesindeki Yeri PDF XML (English)
Emrah Kaya
Ana Hatlarıyla Hitit Dini PDF XML (English)
Kürşad Demirci, Burcu Falay
Usûlî Kıyasın Bilgi ve Amel Değeri PDF XML (English)
Temel Kacır
Karl R. Popper'ın Tarihsicilik Eleştirisi PDF XML (English)
Rıza Bakış, Eyüp Alsancak
Arap Dili Fonetiğinde Bazı Kavramların Yansıttığı ‘Ses Üretiminde Süre’ Olgusu Üzerine Bir Deneme PDF XML
Nazife Nihal İnce
Gazâlî ve Thomas Aquinas’ta Tanrı’nın Kudreti ve İmkânsızlık PDF XML (English)
Özcan Akdağ
Eş’arî Kelâmcisi Miklâtî’nin Lübâbü’l-ʿukûl Bağlamında Bazı Kelâmî Görüşleri PDF XML (English)
Vezir Harman
Son Dönem Bir Osmanlı Düşünürü: Harputlu İshak Efendi’nin Din Felsefesinin Bazı Meselelerine Yaklaşımı ve Felsefecilere Karşı Tutumu PDF XML (English)
Tuncay Akgün
Engelli Çocuğa Sahip Annelerde Yas Süreci PDF XML (English)
Ayşe Burcu Gören
Tirmîzî’nin Sünen’inde Buharî ve Ebû Zur’a’nın İhtilafları PDF XML (English)
Anas al-Jaad
Bakara Sûresi 284. Âyette Geçen Râ Harfinin Lâm Harfine İdgamı Konusundaki Kıraat Tartışmaları PDF XML XML (English)
Yakup Yüksel
Hz. Peygamber'in Kullandığı -Biz- Duygusu Bağlamında Birleştiriciliği PDF XML (English)
Osman Nedim Yektar
Mehmed Fazlullah es-Sivâsî’nin el-İtidâl fî Muhabbeti’l-Âl Adlı Mesnevîsi PDF XML (English)
Ramazan Fatih Süer
İlk Dönem Eş‘arî Kelâmında Müteşâbih Âyetlerin Te’vili Sorunu PDF XML (English)
Yakup Bıyıkoğlu
Kadı Burhaneddin’in Düşünce Dünyasında Tasavvuf PDF XML (English)
Kadir Özköse
Edebiyatımızda Çok Bilinmeyen Bir Tür: Rûznâme ve Bir Rûznâme Örneği PDF XML (English)
Alim Yıldız
Mâtürîdî Âlimi Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Müdâfaası PDF XML (English)
Abdullah Demir
Mantık - Matematik İlişkisi Bağlamında Geçerli Kıyas Kalıplarının Venn Şeması ile Gösterimi ve Yorumlanması PDF XML
Kamil Kömürcü, Halit Kıras

Çeviriler

Hz. Hatice'nin Oğulları PDF XML (English)
Sena Kaplan

Doktora Tez Özetleri

Akdağ, Özcan. "Gazâlî ve Aquino’lu Thomas’a Göre Tanrı’nın Özgürlüğü". Doktora tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2015. PDF XML (English)
Özcan Akdağ
Ulu, Mustafa. “Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği”. Doktora tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2013. PDF XML (English)
Mustafa Ulu
Kaya, Emrah. “A Comparative Study: Epistemology and Theology of Ibn al-ʿArabī and Ibn Taymiyya”. Doktora tezi, Nottingham Üniversitesi, İngiltere, 2016. PDF XML (English)
Emrah Kaya
Gömbeyaz, Kadir. “İslam Literatüründe İtikâdî Fırka Tasnifleri”. Doktora tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2015. PDF XML (English)
Kadir Gömbeyaz
Demir, Abdullah. “Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi”. Doktora tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas 2014. PDF XML (English)
Abdullah Demir
Söylev, Ömer Faruk. “Türkiye’de Dini Danışma ve Rehberlik: Alanları, İmkanları ve Yöntemleri: Diyanet İşleri Başkanlığı Örneği”. Doktora tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2014. PDF XML (English)
Ömer Faruk Söylev

Yayın Değerlendirmeleri

Badeen, Edward. Sunnitische Theologie in Osmanischer Zeit [Osmanlı Döneminde Ehl-i Sünnet Kelamı]. Würzburg: Ergon Verlag, 2008. PDF XML (English)
Özcan Taşcı
Karimi, Ahmad Milad. Hingabe-Grundfragen der systematisch-islamischen Theologie [Kendini Adama-Sistematik Kelamın Temel Sorunları]. Freiburg-Berlin-Wien: Rombach Verlag. 2015. PDF XML (English)
Özcan Taşcı
Topal, Şevket. İslam Hukuk Düşüncesinde Sedd-i Zerâi. İstanbul: Ensar Yayınları. 2015. PDF XML (English)
Halis Demir

Bilimsel Toplantı Değerlendirmeleri

13. Tefsir Akademisyenleri Koordinasyon Toplantısı ve Akademik Tefsir Çalışmaları Sempozyumu (27-28 Mayıs 2016 Ankara) PDF XML (English)
İsmail Çalışkan

Dergi Yayın İlkeleri ve Akademik Yazım Kuralları

Yayın İlkeleri PDF XML (English)
Abdullah Demir
Guidelines for Authors PDF (English) XML (English)
Abdullah Demir
Akademik Yazım Kılavuzu PDF XML (English)
Abdullah Demir


Dizinlenme Bilgileri

1. TUBİTAK - ULAKBİM TR DİZİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER VERİ TABANI (2012 yılı 16/1. Sayıdan itibaren / Kabul Tarihi: 13/11/2015) 

2. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL  (Kabul Tarihi: 08/12/2015) 

3. OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX  (Kabul Tarihi: 08/08/2015)

4. TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (Kabul Tarihi: 20/04/2015)

5. ARASTIRMAX SCIENTIFIC PUBLICATION INDEX (2001- -)

6. THE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND THE SOCIAL SCIENCES (ERIH PLUS) (Kabul Tarihi: 06/09/2016)

7. EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX (KABUL TARIHI: 29/04/2016) 

8. SCIENTIFIC INDEXING SERVICES (SIS) (Kabul Tarihi: 04/05/2016) 

9. SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ (SOBİAD) (Kabul Tarihi: 07/05/2016)

10EBSCO KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI ALAN INDEKSI:  ATLA RELIGION DATABASE© (ATLA RDB©) ATLAn3834296 (Kabul Tarihi: 20/05/2016

11.  PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT (PKP) INDEX (Kabul Tarihi: 10/07/2016)

12. J-GATE E-JOURNAL GATEWAY (Kabul Tarihi: 07/07/2016) 

13. BROWZINE ACADEMIC JOURNAL COLLECTIONS (Kabul Tarihi: 07/07/2016) 

14. DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) (Kabul Tarihi: 08/08/2016)

15. DOAJ: DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (Kabul Tarihi: 02/09/2016)

16. MLA International Bibliography (EBSCO ve ProQuest kapsamında, Kabul Tarihi: 14/09/2016)

17. CEEOL: Central and Eastern European Online Library (06/10/2016 - -)