“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

Cilt 15, Sayı 1 (2011)

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15-1

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15-1

İçindekiler

Çeviriler

DİN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENİN ROLÜ VE DİN DERSİ ÖĞRETMENİ YETERLİLİKLERİ (Türkiye Örneği) PDF
Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU
MÜMKİN VARLIKLARIN İLAHİ İLİMDEKİ EZELİ HAKİKATLERİ: A’YÂN-I SÂBİTE PDF
Kadir Özköse
FELSEFÎ VE TEOLOJİK BİR PROBLEM OLARAK DİNÎ ÇEŞİTLİLİK PDF
Kazım Arıcan
MESNEVİ’DEKİ ‘BEDEVİ İLE KARISI’ HİKÂYESİNE GÖRE AKLIN KONTROLÜNDE HAREKET EDEN NEFSİN GELİŞİM SEYRİ PDF
Kadir Özköse
SİSTEMATİK KELAM AÇISINDAN İMAM-I AZAM EBU HANİFE’NİN AKAİD RİSALELERİNDE İMAN ESASLARI PDF
Hasan Kurt
SİRÂCÎ’NİN MANZUM KIRK HADİS TERCÜMESİ PDF
Alim Yıldız
FÂTIMÎ İMÂMET ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM SÜRECİ PDF
Ali Avcu
MİKAİL BAYRAM’IN AHLÂK-I NÂSIRÎ HAKKINDAKİ İDDİALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME VE DEĞERLENDİRME PDF
Murat Demirkol
KURAN’DA ÖLÜM PANORAMASI (Kıyamet Suresi 26–30. Ayetlerine Yeni Bir Bakış) PDF
Mevlüt Erten
ESİRÜDDİN EL-EBHERÎ’NİN KİTÂBU BEYANİ’L-ESRAR İSİMLİ ESERİNİN MANTIK BÖLÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Kamil Kömürcü
İSLÂM HUKUK TARİHİNDEKİ ÂKİLE BUGÜNÜN SİGORTASI MIDIR PDF
Hadi Sağlam
Nisâ Sûresi 65. Âyete Dair Abdülmecîd-i Sîvâsî’nin (971/1049-1563/1639) Bilinmeyen Bir Risalesi PDF
mehmet çiçek
Tarih-Mekan İlişkisi: Uhud Savaşı’nın Mekanı Üzerine Bazı Mülahazalar PDF
Fatih Erkoçoğlu
İBN ÂBİDİN’İN ÖRF ANLAYIŞI (ŞERHU MANZÛMETİ UKÛDİ RESMİ’L-MÜFTÎ VE NEŞRU’L-ARF FÎ BİNÂİ BA’Dİ’L-AHKÂMİ ALE’L-URF ADLI RİSA PDF
ayhan hıra
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ AİLE EĞİTİMİ PDF
Mustafa Önder
HORASAN BÖLGESİNİN FETHİ MESELESİ PDF
ismail pırlanta
ABDÜLHAMİD RÜŞTÜ(GÖRÜCÜ)EFENDİ VE İCAZETNAMELERİ PDF
Durmuş Arslan
MÜELLİFİ BİLİNMEYEN BİR KERBELÂ MERSİYESİ PDF
Ramazan Süer
8. TÜRKİYE TEFSİR AKADEMİSYENLERİ BULUŞMASI VE KUR’ÂN’IN ANLASILMASINA KATKISI AÇISINDAN KUR’ÂN ÖNCESİ MEKKE TOPLUMU SEMPOZYUMU PDF
İsmail Çalışkan


Dizinlenme Bilgileri

1. TUBİTAK - ULAKBİM TR DİZİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER VERİ TABANI (2012 yılı 16/1. Sayıdan itibaren / Kabul Tarihi: 13/11/2015) 

2. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL  (Kabul Tarihi: 08/12/2015) 

3. OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX  (Kabul Tarihi: 08/08/2015)

4. TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (Kabul Tarihi: 20/04/2015)

5. ARASTIRMAX SCIENTIFIC PUBLICATION INDEX (2001- -)

6. THE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND THE SOCIAL SCIENCES (ERIH PLUS) (Kabul Tarihi: 06/09/2016)

7. EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX (KABUL TARIHI: 29/04/2016) 

8. SCIENTIFIC INDEXING SERVICES (SIS) (Kabul Tarihi: 04/05/2016) 

9. SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ (SOBİAD) (Kabul Tarihi: 07/05/2016)

10EBSCO KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI ALAN INDEKSI:  ATLA RELIGION DATABASE© (ATLA RDB©) ATLAn3834296 (Kabul Tarihi: 20/05/2016

11.  PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT (PKP) INDEX (Kabul Tarihi: 10/07/2016)

12. J-GATE E-JOURNAL GATEWAY (Kabul Tarihi: 07/07/2016) 

13. BROWZINE ACADEMIC JOURNAL COLLECTIONS (Kabul Tarihi: 07/07/2016) 

14. DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) (Kabul Tarihi: 08/08/2016)

15. DOAJ: DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (Kabul Tarihi: 02/09/2016)

16. MLA International Bibliography (EBSCO ve ProQuest kapsamında, Kabul Tarihi: 14/09/2016)

17. CEEOL: Central and Eastern European Online Library (06/10/2016 - -)