8-13 Yaş Çocuklarının Bilişsel Gelişiminde “Ölüm Kavramı”

Sema Yılmaz
2.645 951

Öz


Bu araştırmanın amacı, 8-13 yaş çocuklarının bilişsel gelişiminde ölüm kavramını teorik olarak incelemek ve alan araştırması uygulayarak çocukların bilişsel gelişim düzeyleri ile ölümü kavrama düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu doğrultuda çocukların ölümü kavrama düzeyleri yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik durum gibi çeşitli değişkenlere bağlı olarak incelenmiştir. Bu araştırmanın sonucunda çocukların bilişsel gelişim düzeyleri ile ölümü kavrayış düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.


Anahtar kelimeler


Çocuk; Bilişsel Gelişim; Ölüm Kavramı

Tam metin:

PDF


Referanslar


AKPINAR, Nuriye. 1988. Dokuz Yaş İlkokul Çocuklarında Ölüm Kavramının İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

AYDIN, Betül. 2005. Çocuk ve Ergen Psikolojisi. Ankara: Atlas Yayınları. BAYMUR, Feriha Balkış. 1972. Genel Psikoloji. İstanbul: İnkılap Yayınları. BİNBAŞIOĞLU, Cavit. 1987. Eğitim Psikolojisi. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınları.

ÇİLELİ, Meral. 1986. Ahlak Psikolojisi ve Eğitimi. Ankara: V Yayınları.

ERDEN, Gülsen. 2002. “Ölüm Sürecinde Olan Çocuk: Ölümü Kabul ve Tedavi Sürecinde Etkili Yardım”, Kriz Dergisi, sayı 10 (1). 1928. HÖKELEKLİ, Hayati. 1991. “Ölüm ve Ölüm Ötesi Psikoloji”. UÜİF Dergisi. Bursa: UÜİFV Yayınları. c.3. ss. 3. 151-165.

KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem. 2005. Yeni İnsan ve İnsanlar Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi.

KALAYCI, Şeref. 2008. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

KOYTAK, Nazlı Sinem. 2008. “7-11 Yaş Grubundaki Çocuklarda Ölüm Kavramı ve Ölüm Kaygısının Araştırılması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

KÖYLÜ, Mustafa. 2004a. “Ölüm Olayının Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve “Ölüm Eğitimi”, OMÜİFD, s.17, ss. 95-20.

MEHMEDOĞLU, Yurdagül. 2003. Ahlaki ve Dini Gelişim “Çocuğum Değerlerimizi Öğreniyor”, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

MORGAN, Clifford T. 1980. Psikolojiye Giriş Ders Kitabı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.

PLOTNİK, Rod. 2009. Psikoloji’ye Giriş, İstanbul: Kaknüs Yayınları.

TANHAN, Fuat. Figen, Arı İnci. 2009. Ölüm Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

TOKSOY, Şafak Ebru. 2005. Liseli Ergenler Üzerinde Ebeveyn Ölümünün Psikososyal Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.İstanbul:, M.Ü Eğitim Bilimleri Ens., Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.

TOPRAK, Süleyman. 1997. Ölümden Sonraki Hayat Kabir Hayatı, Ankara: Esra Yayınları.

TÜRKÇE SÖZLÜK (I-II). 1988. Atatürk Kültür, Ankara: Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi.

TÜTÜN, Sevgi. 2007. Ölümün İçindeki Hayat Hayatın İçindeki Ölüm, İstanbul: Kayıhan Yayınları.

YAVUZ, Kerim. 1994. Çocuk ve Din, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.

YAVUZER, Haluk. 1993. Çocuk Psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitabevi.

YAVUZER, Haluk. 2008. Doğum Öncesinden Ergenlik Sonuna Çocuk Psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitabevi.

YILDIZ, Murat, 2006. Ölüm Kaygısı ve Dindarlık, İzmir: İlahiyat Vakfı Yayınları.

YILMAZ, Sema. 2011.Çocukların Bilişsel ve Dini Gelişiminde Ölüm Ol

gusu. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Samsun: Ondokuzmayıs

Üni. Sosyal Bilimler Ens. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.
Dizinlenme Bilgileri

1. TUBİTAK - ULAKBİM TR DİZİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER VERİ TABANI (2012 yılı 16/1. Sayıdan itibaren / Kabul Tarihi: 13/11/2015) 

2. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL  (Kabul Tarihi: 08/12/2015) 

3. OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX  (Kabul Tarihi: 08/08/2015)

4. TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (Kabul Tarihi: 20/04/2015)

5. ARASTIRMAX SCIENTIFIC PUBLICATION INDEX (2001- -)

6. THE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND THE SOCIAL SCIENCES (ERIH PLUS) (Kabul Tarihi: 06/09/2016)

7. EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX (KABUL TARIHI: 29/04/2016) 

8. SCIENTIFIC INDEXING SERVICES (SIS) (Kabul Tarihi: 04/05/2016) 

9. SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ (SOBİAD) (Kabul Tarihi: 07/05/2016)

10EBSCO KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI ALAN INDEKSI:  ATLA RELIGION DATABASE© (ATLA RDB©) ATLAn3834296 (Kabul Tarihi: 20/05/2016

11.  PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT (PKP) INDEX (Kabul Tarihi: 10/07/2016)

12. J-GATE E-JOURNAL GATEWAY (Kabul Tarihi: 07/07/2016) 

13. BROWZINE ACADEMIC JOURNAL COLLECTIONS (Kabul Tarihi: 07/07/2016) 

14. DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) (Kabul Tarihi: 08/08/2016)

15. DOAJ: DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (Kabul Tarihi: 02/09/2016)

16. MLA International Bibliography (EBSCO ve ProQuest kapsamında, Kabul Tarihi: 14/09/2016)

17. CEEOL: Central and Eastern European Online Library (06/10/2016 - -)