Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Hacı Ahmet Karadaş, Merve Şerife Koşaroğlu, Esengül Salihoğlu
935 216

Öz


Günümüzde enerji faktörü üretim için temel girdilerden biri haline gelmiştir. Özellikle teknolojideki gelişmeler, ürün çeşitliliğinin artması, uluslararası ticaretin gelişmesi ve nüfus artışı gibi unsurlar enerji talebini çok yüksek boyutlara ulaştırmıştır. Bu kapsamda enerji talebi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki dikkatleri çekmektedir. Bu ilişkiyi çeşitli ülke ve ülke grupları için araştıran teorik ve ampirik çalışmalarda, enerji talebi ve büyüme arasında nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 2004-2012 yılları arasında enerji talebi ve büyüme oranları arasındaki ilişkiyi belirlemek için panel veri analizi yapılmıştır. Yapılan analize göre Avrupa Birliği üye devletlerinin enerji talepleri ve büyümeleri arasında güçlü nedenselliğin varlığı tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Adhikari D. and Chen Y. (2013), “Energy Consumption and Economic Growth: A

Panel Cointegration Analysis For Developing Countries”, Review of Economic & Finance, V.3, 68-80.

Aslan N. ve Yamak T. (2006), “Türkiye’nin Enerji Sorununun Alternatif Enerji

Kaynakları Açısından Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C. XXI, S. I, 53-76.

Belke A. Dreger C and Haan F. (2010), “Energy Consumption and Economic

Growth New Insights Into The Cointegration Relationship”, Ruhr Economic Papers.

Bhattacharya M. and Bhattacharya S. N. (2014), “Economic Growth and Energy

Consumption Nexus in Developing World: The Case of China and India”, Journal of Applied Economics and Business Research JAEBR, V:4, 150-167.

Campo J. and Sarmiento V. (2013), “The Relationship Between Energy

Consumption and GDP: Evidence From a Panel of 10 Latin American Countries”, Latin American Journal of Economics, V:50, N:2, 233-255.

Chima C. M. and Freed R. (2005), “Empirical Study of The Relationship Between

Energy Consumption And Gross Domestic Product in The U.S.A.”, International Business & Economics Research Journal, V. 4, N.12, 101-112.

Çağıl G., Yılmaz-Türkmen S., Çakır Ö. (2013), “Enerji ve Makroekonomik

Değişkenler Arasındaki İlişki: Türkiye Açısından Bir Uygulama” Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.58, 161-174.

Geden O., Marcelis C. and Maurer A. (2016), “Perspectives For The European

Union’s External Energy Policy”, Working Paper- Research Unit EU Integration Stiftung Wissenschaft und Politik German Institute for International and Security Affairs, V.17, 2-30.

Fatai B. O. (2014), “Energy Consumption and Economic Growth Nexus: Panel

Co-Integration and Causality Tests For Sub-Saharan Africa”, Journal of Energy in Southern Africa, Vol 25, No 4, 93-100.

Hasan B. (2014), “AB’den Enerjide Yeni Açılım: Enerji Güvenliği 2020 Strateji

Belgesi”, İnternet Adresi: http://www.eppen.org/index.php?sayfa=yorumlar&link&makale=123, Erişim Tarihi: 02.01.2016.

Kennedy P. (2006), Ekonometri Kılavuzu, Gazi Kitabevi, Ankara.

Koutsoyiannis A. (1992), Ekonometri Kuramı Ekonometri Yöntemlerinin

Tanıtımına Giriş, İTÜ Matbaası, İstanbul.

Lee C. C. And Chang C. P. (2008), “Energy Consumption and Economic Growth

in Asian Economies: A More Comprehensive Analysis Using Panel Data”, Elsevier Resource and Energy Economics, V.30, 50-65.

Stock J. H.ve Watson M. W. (2011), Ekonometriye Giriş, Efil Yayınevi, Ankara.

Ünsal E. M. (2007), İktisadi Büyüme, İmaj Yayınevi, Ankara.

Yapraklı S. ve Yuttançıkmaz Z. Ç. (2012), “Elektrik Tüketimi ve Ekonomik

Büyüme Arasındaki Nedensellik: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz”, C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.13, S.2, 195-215.

Yavuz-Tiftikçigil B. ve Yesevi Ç. G. (2015), Türkiye’nin Enerji Görünümü

Statejiler ve İlişkiler, Derin Yayınları, İstanbul.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------