ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI VE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA ARAŞTIRMA

Hasan Tağraf, Ahmet Murat Özkan, İdris Şahin
1.250 207

Öz


Bu araştırmanın amacı; çalışanların örgütsel adalet algılamaları ile performansları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmada örgütsel adalet algısının çalışan performansına etkisi araştırılma yoluna gidilmiş ve çalışanların kendi performanslarını değerlendirmeleri istenmiştir. Belirtilen amaca ulaşmak için nicel araştırma yöntemi kurgulanmıştır. Araştırmanın verileri, anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın evreni, sağlık hizmetleri sunan bir sağlık kuruluşunda çalışan doktor ve hemşireler olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler tanımlayıcı ve keşfe yönelik istatistik teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulguları sonucunda örgütsel adalet ile performans arasında kuvvetli ve pozitif bir ilişkinin olduğu belirlenmiş ve demografik özelliklere göre çeşitli farklılıklar gözlenmiştir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


BİLSEL, Mehmet Ali (2013), “Örgütsel Adalet Algısının Banka Çalışanlarının Performans ve Motivasyonlarına Etkisi: Bir Araştırma”. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

DOĞAN, Eyüp (2013), “Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde Çalışanların Performans Değerlendirmeye İlişkin Algılarının Analizi ve 360 Derece Performans Değerleme Yöntemleri Çerçevesinde Geliştirici Öneriler”. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Ana Bilim Dalı.

ERSÖZ, Baykal Renan (2013), “Örgütsel Adalet Algısı İle Performans Değerlendirme Sistemleri Arasındaki İlişki ve Bir Örnek Çalışma”. Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

GÜVENLİ, Demir Rabia (2014), “Örgütsel Adalet Algısı ve Tükenmişlik Sendromunun Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi Emniyet Mensupları Üzerinde Bir Araştırma” Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

HELVACI, Akif M. (2002), “Performans Yönetimi Sürecinde Performans Değerlendirmenin Önemi”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Dergisi. C.35 / S.1-2.

KAYAPALI, Seda (2015), “Örgütsel Adalet Algısının Performans Değerlendirme Sisteminden Duyulan Memnuniyet Üzerindeki Etkisi” Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. C.13. / S.2

KIRAY, Abdullah (2011), “Örgütlerde Adalet İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma” Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut (2003), “Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. S.21. Temmuz- Aralık

POUSSARD, Jale Minibaş. ve ERKMEN, Turhan (2008), “Yönetim, İletişim, Kültür”. Arıkan Yayınları.

SANCAK, Mataş Yasemin (2014), “Etik Liderlik Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Üzerine Bir Uygulama”. Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

SERPİL, Rüya (2014), “Örgütsel Adalet Algısının ve İş Tatmininin Çalışanların İş Performansına Olan Etkileri: Ampirik Bir Çalışma”. Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi.

SÖKMEN, Alptekin; BİLSEL, Ali Mehmet ve ERBİL, Cihat (2013), “Örgütsel Adaletin Çalışan Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi. C.15 / S.1.

ŞEHİTOĞLU, Yasin (2010), “Örgütsel Sessizlik Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Algılanan Çalışan Performansı İlişkisi” Doktora Tezi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

TAN, Özge (2009), “Performans Değerlendirme Sistemine İlişkin Örgütsel Adalet Algısının Sistemden Duyulan Memnuniyet Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma” Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

TAN, Özge ve ÇETİN, Canan (2011), “Performans Değerlendirme Sistemine İlişkin Örgütsel Adalet Algısının Sistemden Duyulan Memnuniyet Üzerindeki Etkisinin Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Öneri. C.9/S.35. Ocak

TEKELİ, İshak (2014), “Örgütsel Adalet ve Ödüllendirme Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: İstanbul İli Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”. Yüksek Lisans Tezi. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

TEOMAN, Derya Dalga (2007), “Performans Değerlendirme Sürecinde Oluşan Adalet Algısı, Bu Algının İç, Dış ve Sosyal Ödüllerle Olan İlişkisinin İşten Ayrılma Niyetine Olan Etkisi” Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Psikoloji Anabilim Dalı.

UZOĞLU, Cesur (2011), “Performans Yönetim Sistemi ve Performans Denetimi” Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı.

YILMAZ, Hüseyin; KARAHAN, Atilla (2010), “Liderlik Davranışı, Örgütsel Yaratıcılık ve İşgören Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Uşak’ta Bir Araştırma”. Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 17.2
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------