DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ İLE SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN YAPI GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İİBF’DE BİR UYGULAMA

İbrahim Yemez
980 167

Öz


Araştırma kapsamında iktisadi ve idari bilimler fakültesindeki öğrencilere yönelik geliştirilen sosyal medya reklamlarına yönelik tutum ölçeğinin yapı geçerliliğinin test edilmesi amaçlanmıştır.  Öğrencilere 28 maddeden oluşan taslak ölçek uygulanmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Verilere öncelikle açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Bu aşamada analiz sonucunda hiçbir faktör altında toplanmayan 8 madde ölçekten çıkarılmış ve 20 maddeyi içeren 4 faktör bulunmuştur. Daha sonra belirlenen faktörlere doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Elde edilen modelin verilere mükemmel uyum gösterdiği belirlenmiştir. Dolayısıyla, açıklayıcı faktör analizi ile geliştirilen tutum ölçeğinin geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile de teyit edilmiştir. Ölçeğin Cronbach α katsayısı ise 0,680 olarak hesaplanmış ve oldukça güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak geliştirilen ölçeğin, iktisadi ve idari bilimler fakültesindeki öğrencilerin sosyal medya reklamlarına yönelik tutumlarını ölçmek için kullanılabileceğine karar verilmiştir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akar E. ve Topçu B., (2011), An Examination of the Factors Influencing Consumers’ Attitude Toward Social Media Marketing, Journal of Internet Commerce, 10:35–67.

Altaf Nufazil (2014), İmpact of Socıal Medıa on Consumer’s Buyıng

Decısıons, Abhinav National Monthly Refereed Journal of Research in Commerce & Management, Volume 3, Issue 7,

s. 1-7

Bardakçı, S. (2013). İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Sınıf İçi Etkinlik Ölçeği Geliştirilmesi,Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması: Sivas İli Uygulaması. Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 2. Baskı. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Ceyhan, E., Namlu A.G. (2000). Bilgisayar Kaygı Ölçeği (BKÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

(2), 77-93.

Chung, C. ve Austria K., (2010), Social Media Gratification and Attitude toward Social MediaMarketing Messages: A Study of the Effect of Social Media Marketing Messages on Online Shopping Value, Proceedings of the Northeast Business & Economic Assocation, 6p, 581- 586.

Dede, Y., Yaman S. (2008). Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(1), 19-37.

Dunne, A. Lawlor, M.A.& Rowley, J. (2010). Young People’s Use of Online

Social Networking Sites – A Uses and Gratifications Perspective Journal of Research in Interactive Marketing, 1(4): 46-58.

Global Social Network Statistics. (2012) . Social Network Users Worldwide 2011-2014. Global Search Engine Marketing & Social Media News and Analysis. February.

Gürsakal, N. (2009) . Sosyal Ağ Analizi, Dora Yayıncılık. Bursa

Hacıefendioğlu, Ş. (2011) . Reklam Ortamı Olarak Sosyal Paylaşım Siteleri ve Bir Araştırma, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 11 (1):107- 115.

Hayta, Ateş Beyazıt, (2013), A study on the of effects of social media on young consumers' buying behaviors, International Association of Social Science Research – IASSR, S. 65-74.

Hennig-Thurau T., Gwinner K., Walsh G. & Gremler D., (2004) Electronic Word- of-Mouth Via Consumer Opinion Platforms: What Motivates Consumers to Articulate Themselves on the Internet?, Journal of Interactive Marketing, 18, 38–52.

Hox, J.J., Bechger T.M. (1995). An Introduction to Structural Equation Modeling. Family Science Review, 11, 354-373.

İlhan, M., Çetin B. (2014). LISREL ve AMOS Programları Kullanılarak

Gerçekleştirilen Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Analizlerine İlişkin

Sonuçların Karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve

Değerlendirme Dergisi, 5(2), 26-42.

Kahraman, M. (2010) . Sosyal Medya 101, Mediacat, 1.Baskı. İstanbul.

Karagöz, S., (1991). Faktör Analizi Tekniği Kullanarak Üniversite Öğrencilerinin Gazete Tercihinde Etkin Faktörlerin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi,İstanbul.

Karagöz, Y. (2015). SPSS 22 Uygulamalı Biyoistatistik, 2. Basım, Ankara, Nobel Yayınevi.

Meydan, C. H. ve Şeşen, H. (2015). Yapısal Eşitlik Modellemesi Amos

Uygulamaları, 2. baskı,Ankara, Detay Yayıncılık.

Karagöz, Y., Kıngır, S. ve Güvendi, F.(2016). Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Hasta Memnuniyeti Ölçeğinin Geliştirilmesi, Bartın Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, S. 140-158

Kazançoğlu İ., Üstündağlı E., ve Baybars M., (2012), Tüketicilerin Sosyal Ağ Sitelerindeki Reklamlara Yönelik Tutumlarının Satınalma Davranışları Üzerine Etkisi: Facebook Örneği, International Journal

of Economic and Administrative Studies, Year:4 Number 8.

Kirtiş, K. A., Karahan, F. (2011). To be or not to be in social media arena as the most cost-efficient marketing strategy after the global recession.

Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 260-268.

Kline, P. (1994). An Easy Guide To Factor Analysis. London: Routledge

Mangold W.G., Faulds D.J. (2009), Social media: The new hybrid element of the promotion mix, Kelley School Of Business, 52, 357—365

Naidu G. ve Agrawal S.,(2013), A Study on İmpact of Socıal Medıa ın Buyıng Behavıor of Consumer/Customer wıth Specıal Seference to Raıpur Cıty, Journal Of Harmonized Research in Applied Sciences, 1(3), 2013,s. 98-101

Nakip, M. (2013). Pazarlama Araştırma Teknikleri SPSS Uygulamalı, 3. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi

Odabaşı, K.& Odabaşı, AK. (2010), İnternette Pazarlama ve Sosyal Medya Stratejileri, Cinius Yayınları. İstanbul.

Özdamar, K. (2002). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.

Özdamar, K. (2013). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi Cilt 2, Ankara, Nisan Kitapevi Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.

Ramnarain Y. ve Govender Krishna K.,(2013), Social media browsing and consumer behaviour: Exploring the youth market, African Journal of

Business Management, Vol.7 (18),S. 1885-1893

Sayımer, İ. (2009). Sanal Ortamda Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi. İstanbul:Beta Yayınları.

Schumacker, R. E. (2006). Conducting Specification Searches With Amos.

Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 13 (1), 118- 129.

Şener, (2012). Türkiye’de Facebook kullanımı araştırması, INETD 14. Türkiye’de İnternet Konferansı, 2009.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık

Vinerean S., Cetina J., Dumitrescu L. ve Tichindelean M.,(2013), International Journal of Business and Management; Vol. 8, No. 14, s. 66-79

Url1:http://www.sabah.com.tr/fotohaber/teknoloji/facebook-10-yasinda?tc=20&page=4 E.T. 11.05.2015
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------