FRANZ KAFKA’NIN ESERLERİNDE AŞIRI BÜROKRASİ VE OTORİTER YÖNETİCİ İMGESİ

Uğur Keskin
1.138 235

Öz


Çek asıllı Avusturyalı yazar Franz Kafka (1883-1924), eserlerinde çağımız insanının korkuları, kararsızlıkları, yalnızlığı, kendisini işyerinde değersiz hissetmesi, kendi kendine yabancılaşması, aşırı itaatkârlığı ve çevresiyle iletişimsizliği konularını işlemiştir. Kafka’nın eserleri üzerine çok değişik yorumlar yapılmış, her bir edebiyat veya felsefe okulu, Kafka’da kendi görüşlerini yansıtan güçlü özellikler yakalamışlardır. Yönetim bilimleri alanında yeterince teveccüh görmemiş olmasına karşın Kafka’nın eserleri incelendiğinde, bu alanda da değerlendirmeye tabi tutulması gereken zengin bir kaynak sunduğu görülmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmada Kafka’nın eserlerinde ön plana çıkan yönetimsel imgeler incelemeye konu edilerek söz konusu boşluğun giderilmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.


Tam metin:

PDF

Referanslar


ARIKAN, Semra (2002), Girişimcilik, Siyasal Kitabevi, Ankara.

BROD, Max (1994), Kafka’da İnanç ve Umutsuzluk, Çev. Kamuran Şipal, Cem Yayınevi, İstanbul.

DALAY, İsmail (2001), Yönetim ve Organizasyon, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya.

EREN, Erol (2000), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, 6. baskı, İstanbul.

EREN, Erol (2001), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, İstanbul.

ERTURGUT Ramazan ve Serhat SOYŞEKERCİ (2010), “Bilimsel Yönetim Yaklaşımına Psikanalitik Bakış: Bir Taylor Okuması”, Amme İdaresi Dergisi, S: 43, ss. 1-16.

ERYILMAZ, Bilal (2002), Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası, İstanbul.

FİSCHER, Ernst (1985), Franz Kafka, Çev. Ahmet Cemal, Bilim Felsefe Sanat Yayınları, İstanbul.

FOUCAULT, Michael (2000), Özne ve İktidar, Çev. O.Akınhay, F.Keskin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

GARAUDY, Roger (1991), Picasso Saint John Perse Kafka, Çev. Mehmet H. Doğan, Payel Yayınevi, İstanbul.

GÜL, Hasan (2002), “Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi ve Değerlendirmesi”, Ege Akademik Bakış. 2(1): 37-56.

HAWES, James (2010), Hayatınızı Mahvetmeden Önce Neden Kafka Okumalısınız, Çev. Suğra Öncü, Sel Yayıncılık, İstanbul.

HERSEY, P. ve Blanchard, K. H. (1969), “Life Cycle Theory of Leadership”, Training and Development Journal, 23(5).

HODGKİNSON, Christopher (2008), Yönetim Felsefesi, Çev. İbrahim Anıl ve Binali Doğan, Beta Yayınları, İstanbul.

İBN ABDİRABBİH, (2004), Hükümdar ve Siyaset Kitabı, Çev. Erkan Avşar, Bordo Siyah Yayınları, İstanbul.

İNCE, Mehmet ve Hasan GÜL (2005), Yönetimde Yeni Bir Paradigma Örgütsel Bağlılık, Çizgi Yayıncılık, Konya.

JANOUCH, Gustav (1966), Kafka ile Konuşmalar, Çev. A. Turan Oflazoğlu, Bilgi Yayınevi, Ankara.

KAFKA, Franz (1993), Milena’ya Mektuplar, Çev. Haluk Kunter, Neptün Yayıncılık, Ankara.

KAFKA, Franz (1994), Taşrada Düğün Hazırlıkları, Çev. Kamuran Şipal, Cem Yayınevi, İstanbul.

KAFKA, Franz (1995), Değişim, Çev. Hakan Alkan, Ada Yayınları, İstanbul.

KAFKA, Franz (1998), Aforizmalar, Çev. Osman Çakmakçı, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul.

KAFKA, Franz (2002), Şarkıcı Josefine ya da Fare Ulusu, Çev. Kamuran Şipal, Say Yayınları, İstanbul.

KAFKA, Franz (2005), Hikâyeler, Çev Kamuran Şipal, Cem Yayınevi, İstanbul.

KAFKA, Franz (2006), Defterler, Çev. Osman Çakmakçı, Salyangoz Yayınları, İstanbul.

KAFKA, Franz (2009), Dava, Çev Hasan İlhan, Alter Yayıncılık, Ankara.

KAFKA, Franz (2010), Ceza Sömürgesi, Çev İlknur Altun, Athena Yayınları, İstanbul.

KAFKA, Franz (2011), Babaya Mektup, Çev. Cemal Ener, Can Yayınları, İstanbul.

KALAYCIOĞLU, Ersin (1984), Çağdaş Siyasal Bilim Teori Olgu ve Süreçleri, Beta Basım Yayım, İstanbul.

KARADAŞ, Yücel (2012), “İktidar, Tahakküm ve Kafka’nın Şato’su”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(3), s. 951-965.

KESKİN, Uğur (2015), “Sinema Yapıtlarında Yönetim Düşüncesi”, Sinema ve Politika (Ed. Barış Kılınç) Literatürk Yayınları, İstanbul.

KESKİN, Uğur (2016), “Franz Kafka’nın Eserlerinde Çalışma Hayatında Yabancılaşma ve Aşırı Gayretkeşlik”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 49, ss. 233-251.

KESKİN, Uğur, Köksal BÜYÜK ve Rıza Feridun ELGUN (2012), Bireysel Performansı Geliştirmede Coaching Yaklaşımı, Akis Kitap Yayıncılık, İstanbul.

KÜLEBİ, Ahmet (1983). “Türkiye'de Kamu ve Özel İşletme Örgütlerinde Özel Davranış Açısından Takım Çalışmasının Güçlükleri”, Amme İdaresi Dergisi, 21(4):69-91.

MAİROWİTZ, David Zane ve Crumb Robert (1996), Kafka, Milliyet Yayınları, İstanbul.

SAUVY, Alfred (1975), Bürolar ve Bürokrasi, Çev. Yıldızhan Yayla, Gelişim Yayınları, İstanbul.

ŞİMŞEK, Şerif (1996), Yönetim ve Organizasyon, 2. Baskı, Damla Ofset, Konya.

TOKDEMİR, Z. Aslıhan ve Elif DİLER (2004), “Franz Kafka ve Die Verwandlung (Değişim) İsimli Eseri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 11.

WAGENBACH, Klaus (2008), Franz Kafka Yaşam Öyküsü, Çev. Kamuran Şipal, Cem Yayınevi, İstanbul.

WEBER, Max (1996), Sosyoloji Yazıları, Çev. Tana Parla, İletişim Yayınları, İstanbul.

WEBER, Max (2011), Bürokrasi ve Otorite, Çev. H. Bahadır Akın, Adres Yayınları, Ankara.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------