VERGİ DAİRESİ PERSONELİ AÇISINDAN VERGİ AFLARININ ETKİNLİĞİ: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Mehmet Demir, Bünyamin Demirgil, Ülkü Mazman İtik, Yasin Deniz
1.215 223

Öz


Özet

Vergi dairesi personelinin vergi aflarının etkinliğine yönelik düşüncelerini belirlemek amacıyla Sivas Defterdarlığında görevli personeller üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Söz konusu amaca ulaşmak için deneklere, 5 farklı boyut ve 27 maddeden oluşan 5’li likert ölçeğine göre düzenlenmiş anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 22 paket programından yararlanılarak analiz edilip yorumlanmıştır. Deneklerin bildirdikleri görüşlerin analiziyle; vergi aflarından beklenen hedeflere tam olarak ulaşılmadığı, vergi dairesi personellerinin ve onların bakış açılarıyla mükelleflerin vergi aflarına genel olarak olumsuz yaklaştıkları, iş yüklerini artırdığı için kendilerine “yıpranma payı” adı altında ek ödemenin yapılmasını istedikleri, af kanunlarının vb. değişikliklerin daha sağlıklı yürütülmesi için “mevzuat takip birimi” adı altında bir birimin kurulması ve düzenli vergi ödeyen mükelleflere bir takım kolaylıkların sağlanması gerektiği yönünde bulgular elde edilmiştir. Çeşitli istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılan farklılık analizlerinde ise demografik değişkenler açısından deneklerin görüşlerinde anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.

 


Tam metin:

PDF

Referanslar


AKIN, Emrah ve Kahraman, Abdulkadir. (2014). “Vergi Affı İyi mi, Kötü mü?” KPMG VERGİ, http://www.kpmgvergi.com. 09.04.2015, ss:61-63.

AKTAN, Coşkun Can ve Çoban, Hilmi, (2007), Kamu Maliyesine Güven ve Ekonomik Anayasa, Çimento İşveren, ss.4-11.

AYGÜN, Recep, (2012), “Vergi Afları ve Vergi Uyumuna Etkisi”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 369. ss: 88-92.

AYRANGÖl, Zülküf ve TEKDERE, Mustafa, (2013), Potansiyel Etkileri ve Gönüllü Uyum Açısından Vergi Afları: 6111 Sayılı Kanunun İrdelenmesi,

EÜSBED, Cilt: VI, Sayı:2, ss.249-270.

ÇETİN, Güneş, (2007), “Vergi Aflarının Vergi Mükelleflerinin Tutum ve Davranışları Üzerine Etkisi”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:14, Sayı:2, s.171-187.

ÇİL, Yaşar G. (2012). Vergi Aflarının Vergi Uyumuna Etkisi: Edirne İline Yönelik Bir Çalışma, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SBE, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi, 22.09.2015.

EDİZDOĞAN, Nihat ve GÜMÜŞ, Erhan, (2013), “Vergi Afları ve Türkiye’de Vergi Aflarının Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, sayı:164, ss.99-119.

ER, Selami, (2010), “Varlık Barışı Kanunu ve Kod Listesi Uygulamasının

Vergi Adaleti ve Uyumuna Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme”, Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:2,

ss.261-278.

İPEK, S., AKTAŞ, E., & KAYNAR, İ. (2010), Demografik Faktörlerin Vergi Affına Bakış Üzerindeki Etkileri: Trakya Bölgesinde Ticari Kazanç Elde Eden Yükümlülere Yönelik Bir Uygulama, http://www.journals.istanbul.edu.tr, ss: 79-98

KARATAY, Özcan ve KARATAY, Aliye, (2011), “Türkiye'de Vergi Afları ve 6111 Sayılı Kanunun Değerlendirilmesi: Bayburt İli Örneği”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt:3, No:2, ss.181-190.

KARGI, Veli ve YÜKSEL, Cihan, (2010), “Türkiye’de Vergi Aflarının Vergi Adaleti ve Mükellefler Üzerine Etkileri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları”, 54. Seri, ss.23-44.

KARGI, Veli, (2011), “Türkiye’de Vergi Aflarının Vergi Gelirlerine Etkisi”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:13, ss.101-115.

KAYA, Ayşe, (2014), “Vergi Aflarının Vergi Gelirlerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz”, Maliye Dergisi, Sayı:167, ss.184-199.

ÖNCEL, Mualla, KUMRULU, Ahmet ve NAMİ, Çağan, (2008), Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, 16. Baskı, Ankara.

ÖNER, Erdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara.

SABAN, Nihal, (2001), “Vergi Suçlarında Affı Anayasa ile Sorunsallaştırmak”, Anayasa Yargısı Dergisi ss.451-475.

SAVAŞAN, Fatih, (2006), “Vergi Aflarına Mükellef Tepkisi: Türkiye’de Vergi Aflarından Kimler Faydalanıyor?”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:12, Sayı:2, ss.149-171.

SAVAŞAN, Fatih, (2006), “Vergi Afları: Teori ve Türkiye Uygulamaları (“Vergi Barışı” Uygulama Sonuçları)”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:VIII, Sayı:1, ss.41-65.

ŞEREN, G. Y ve DEDEBEK, E. (2013), Yeni Varlık Barışı (6486 Sayılı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun), IAAOJ International Anatolia Academic Online Jurnal, www.iaaoj.com, 12.10.2015, ss: 3-23.

TAŞKIN, Yasemin, (2010), “Vergi Aflarının Hukuki Niteliği ve Gerekçeleri”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2, ss.122-128.

YARAŞIR, S. (2013), “Vergi Afları ve Türkiye'deki Vergi Aflarının Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 379, http://www.vmhk.org.tr, 12.05.2015, ss: 175-187.

YELMAN, Ercan. (2013), “Türkiye’de Vergi Affı Uygulamaları ve 6111 Sayılı Kanunun Mali Yönden Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi SBE, https://tez.yok.gov.tr, 14.04.2015

YILDIRIM, Murat ve ÖZDEMİR, Murat, (2014), “Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Kayıp ve Kaçağı ile Mücadeledeki Rolü Üzerine Bir Araştırma: Giresun Örneği”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:2, Sayı:5, ss.487-515.