6545 SAYILI KANUN ÖNCESİ VE SONRASI ÖZELİNDE CUMHURİYET TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE VERGİ YARGISI

Selçuk Buyrukoğlu
768 153

Öz


Zaman zaman vergiyi ödeyen mükellef ile vergiyi tahsil eden devlet arasında uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Ortaya çıkan uyuşmazlıklar idari yollarla çözümlenebileceği gibi yargısal boyuta da intikal edebilmektedir. Yargısal yöntemler zaman içerisinde değişiklik gösterse de nihai amaç uyuşmazlıkların anayasal çerçevede çözüme kavuşturulmasıdır. Bu kapsamda değişik isimlerle adlandırılan yargı organları mevzuat içerisinde yer almıştır. Çalışmada özellikle Cumhuriyet sonrası dönemde uygulanan vergi yargısı organları ve işlevleri ele alınacaktır. Ağırlıklı olarak 1982 sonrası dönem incelenecek olup, 6545 sayılı kanun kapsamındaki değişikliklere ayrıca yer verilecektir. 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Aksoy, Şerafettin (1999), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Filiz Kitabevi, İstanbul.

Arslan Murat (2004), “Türk Vergi Yargısı Sisteminde Olağanüstü Kanun Yolları”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 53; 99-114.

Bayraklı, Hasan Hüseyin (2008), Vergi uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Celepler Matbaacılık, Trabzon.

Haklı Bayraktutan, Serap (2003), Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolu Olarak Temyiz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Bilici, Nurettin (2008), Vergi Hukuku, 18. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.

Çağan, Nami (1971), “Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 1-4; 183-204.

Çatal, Ali (2002), Türk Vergi Yargı Sisteminde Kanun Yolları, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

Kaplan, Ersin (2014), “İdari Yargıda Yeni Kanun Yolu: İstinaf”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 396; 176-185.

Karakoç, Yusuf (2007), Genel Vergi Hukuku, Yetkin Kitabevi, Ankara.

Kıvrakdal Akın (2006), Türk Vergi Yargısında Kanun Yolları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Kumrulu, Ahmet (1989), Vergi Yargılama Hukukunun Kuramsal Temelleri, Turhan Kitabevi, Ankara.

Mutluer, Kamil; Fazıl Tekin ve Fethi Heper (1996), Vergi Yargısı I, Türk Vergi Mevzuatı, 2. Fasikül, Ünite 26, Eskişehir.

Odyakmaz, Zehra (1993), Türk İdari Yargılama Usulünde Kararlara Karşı Başvuru Yolları, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

Oktar, Salim Ateş (2011), Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

Öncel, Mualla; Ahmet Kesik ve Nami Çağan (2003), Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara.

Özmen, Serap (2011), “Danıştay’ın Vergi Yargısındaki Rolü”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:278.

Pehlivan, Osman (2008), Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon.

Sönmez, Erdal ve Garip Ayaz (1999), Vergi Yargısı, Oluş Yayıncılık, Ankara.

Şenyüz, Doğan (2015), Vergi Ceza Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa.

Tosuner Mehmet ve Zeynep Arıkan (2011), Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümü ve Türk Vergi Yargısı, Kanyılmaz Matbaası, İzmir.

Yıldırım Ölmez, Başak (2010), İdari yargıda Kanun Yolları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Yüce, Mehmet (2014), “6545 Sayılı Kanun Sonrası Vergi Yargılamasında Olağan Kanun Yolu Sürecinin İşleyişi”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 399; 6-13.

Yüce, Mehmet (2015), Vergi Yargılama Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa.

Sayılı “Gümrük Kanunu”, R.G. 17264, 27.02.1981.

Sayılı “Danıştay Kanunu”, R.G. 17580, 20.01.1982.

Sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun”, R.G. 17580, 20.01.1982.

Sayılı “İdari Yargılama Usulü Kanunu”, R.G. 17580, 20.01.1982.

Sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, R.G. 29044, 18.06.2014.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------