SİVAS İLİ TEMEL SEKTÖRLERİNİN GİRDİ ÇIKTI YÖNTEMİYLE ANALİZİ

Ahmet Sel, Ziya Gökalp Göktolga
817 176

Öz


Girdi-çıktı analizi ekonominin ana sektörleri arasındaki ilişkileri bölgesel ve ulusal düzeyde analiz etmede kullanılan bir yöntemdir. Çalışmamızda Sivas ilinde bulunan organize sanayi bölgesinin temel sektörleri arasındaki yapısal ilişkiler incelenmiştir. Sivas ilinin ve SOSB’nin yapısı birincil ve ikincil kaynaklardan elde edilen veriler eşliğinde yorumlanmıştır. Araştırma bulguları bölümünde ise anket tekniği ile elde edilen veriler değerlendirilmiştir. 2015 yılında yapılan bu araştırma da toplamda 58 işyeri ile anket düzenlenerek 2014 yılı içerisindeki mali yılı araştırılmıştır. SOSB’nin endüstriyel işlemler tablosu oluşturulmuştur. Leontief matrisi bulunarak; üretim, istihdam ve gelir çoğaltanları hesaplanmıştır. 


Tam metin:

PDF