LİDERLİK STİLLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

İlhami Yücel, İsmail Akgül
1.442 219

Öz


Bu çalışmanın amacı üniversitede çalışanların bakış açısıyla, yöneticilerinin liderlik stillerini inceleyerek, liderlik stilleri ile iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi ve aynı zamanda iş tatmininin liderlik stilleri ile örgütsel bağlılık üzerindeki aracılık etkisini incelemektir. Bunun için, Doğu Anadolu’da bulunan bir üniversitede görev yapan öğretim elemanlarına Çok Faktörlü Liderlik Anketi, İş Tatmini Anketi, Örgütsel Bağlılık Anketi uygulanmıştır. Verilerin analizinde güvenilirlik analizi, faktör analizi, korelasyon analizi, çoklu regresyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda liderlik stilleri ve örgütsel bağlılık arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İş tatmininin analize katılması ile liderlik stillerinin örgütsel bağlılığa etkisinin azaldığı ve iş tatmininin kısmi aracılık etkisinin olduğu bulunmuştur (Beta = 0.321; Beta = 0.134).

Tam metin:

PDF

Referanslar


AL-OMARI, Aieman A. (2008), “The Relationship between Leadership Styles of Hashemite University Department Chairs and Job Satisfaction as Reported by Department Faculty Members”, University of Sharjah Journal for Humanity & Social Sciences, Vol 5; 101-124.

AMIN, Muhammad; Saeeda SHAH ve Ijaz Ahmad TATLAH (2013), “Impact of Principals/Directors’ Leadership Styles on Job Satisfaction of the Faculty Members: Perceptions of the Faculty Members in a Public University of Punjab, Pakistan”, Journal of Research and Reflections in Education, Vol 7; 97-112.

BALTAŞ, Acar (2014), Ekip Çalışması ve Liderlik, 13. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul.

BARON, Reuben M. ve David A. KENNY (1986), “The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic and Statistical Considerations”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol 51; 1173-1182.

BULUÇ, Bekir (2009), “Sınıf Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Vol 15; 5-34.

ÇAĞLAR, İrfan (2004), “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri ile Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Tarzına İlişkin Eğilimlerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Çorum Örneği”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol 2; 91-107.

DHAMMIKA, K.A.S.; Fais Bin AHMAD ve Thi Lip SAM (2013), “Transactional, Transformational, Union and Organizational Commitment: An Examination of the Effect Flaws”, International Journal of Business and Social Science, Vol 4; 103-111.

EMERY, Charles R.; Erskine COLLEGE ve diğerleri (2007), “The Effect of Transactional and Transformational Leadership Styles on the Organizational Commitment and Job Satisfaction on Customer Contact Personnel”, Journal of Organizational Culture, Communication and Conflict, Vol 11; 77-90.

ERBASI, Ali; Tugay ARAT ve Osman UNUVAR (2012), “The Correlation Between Organizational Commitment and Job Satisfaction with a Perception of Performance Evalution”, International Journal of Economics and Management Sciences, Vol 1; 68-76.

GESINDE, Abiodun M. ve Gbadebo O. ADEJUMO (2012), “Job Satisfaction Status of Primary School Teachers in Ota, Nigeria”, European Journal of Educational Studies, Vol 4; 11-18.

GÜRBÜZ, Sait ve Mustafa BEKMEZCİ (2012), “İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Bilgi İşçilerinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Duygusal Bağlılığın Aracılık ve Düzenleyicilik Rolü”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Vol 41; 189-213.

İNANDI, Yusuf; Nazlı AĞGÜN ve Ümide ATİK (2010), “Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşlerine Göre İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin İş Doyum Düzeyleri”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol 6; 102-126.

JAROS, Stephen (2007), “Meyer and Allen Model of Organizational Commitment: Measurement Issues”, The Icfai Journal of Organizational Behavior, Vol 6; 7-25.

KO, Jong-Wook; James L. PRICE ve Charles W. MUELLER (1997), “Assessment of Meyer and Allen’s threecomponent model of organizational commitment in South Korea”, Journal of Applied Psychology, Vol 82; 961-973.

KUL, Murat ve Mehmet GÜÇLÜ (2010), “Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Vol 7; 1021-1038.

LOK, Peter ve John CRAWFORD (2004), “The Effect of Organisational Culture and Leadership Style on Job Satisfaction and Organizational Commitment: a Cross-National Comparison”, Journal of Management Development, Vol 23; 321-338.

MAHDI, Omar Rabeea; Erzan SHAFIZAN ve Mahmoud Khalid ALMSAFIR (2013), “Empirical Study on the Impact of Leadership Behavior on Organizational Commitment in Plantation Companies in Malaysia”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol 109; 1076-1087.

MASIHABADI, Abolghasem; Alireza RAJAEI ve diğerleri (2015), “Effects of Stress on Auditors’ Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Job Performance”, International Journal of Organizational Leadership, Vol 4; 303-314.

MOSADEGHRAD, Ali Mohammad ve Masoud FERDOSI (2013), “Leadership, Job Satisfaction and Organizational Commitment in Healthcare Sector: Proposing and Testing a Model”, Mater Sociomed, Vol 25; 121-126.

MUSTAFA, Nik; Mohd RADZI ve diğerleri (2014), “Principals’ Instructional Leadership and Teachers’ Commitment in Three Mara Junior Science Colleges (Mjsc) in Pahang, Malaysia”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol 191; 1848-1853.

OKTAY, Ercan ve Hasan GÜL (2003), “Çalışanların Duygusal Bağlılıklarının Sağlanmasında Conger ve Kanungo’nun Karizmatik Lider Özelliklerinin Etkileri Üzerine Karaman ve Aksaray Emniyet Müdürlüklerinde Yapılan Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol 10; 403-428.

OLIVER, Randy Eugene (2007), “Relationship Between Teacher Job Satisfaction and Teaming Structure at the Middle School Level” (Yayınlanmamış Doktora Tezi), University of Missouri/Kansas.

TENGİLİMOĞLU, Dilaver (2005), “Hizmet İşletmelerinde Liderlik Davranışları ile İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Vol 1; 23-45.

TERZİ, Ali Rıza ve Türker KURT (2005), “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yöneticilik Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi”, Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Vol 166, İnternet Adresi: http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/166/index3-kurt.htm, Erişim Tarihi: 17.10.2015.

YEH, Hueryren ve Dachuan HONG (2012), “The Mediating Effect of Organizational Commitment on Leadership Type and Job Performance”, The Journal of Human Resource and Adult Learning, Vol 8; 50-59.

YELBOĞA, Atilla (2009), “Validity and reliability of the Turkish version of the Job Satisfaction Survey (JSS)”, World Applied Sciences Journal, Vol 6; 1066-1072.

YOUSEF, Darwish A. (2000), “Organizational Commitment: a Mediator of the Relationships of Leadership Behavior with Job Satisfaction and Performance in a Non-Western Country”, Journal of Managerial Psychology, Vol 15; 6-24.

YUCEL, Ilhami ve Cetin BEKTAS (2012), “Job satisfaction, organizational commitment and demographic characteristics among teachers in Turkey: Younger is better?”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol 46; 1598-1608.

YUKL, Gary (2010), Leadership in Organizations, 7. Baskı, Upper Saddle River, USA.