DIŞ TİCARET YAPAN FİRMALARIN FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜNLERİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ

Derviş Boztosun, Semra Aksoylu, Fatih Altınışık, Emre Hayri Baraz, Barış Aksoy
878 189

Öz


Bu çalışma, Kayseri’de faaliyet gösteren ve ihracat yapan reel sektör firmalarının finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün kullanıp kullanmadıklarını ve risk yönetim birimi kurup kurmadıklarını araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Bu amaçla, Kayseri ilinde ihracat yapan 100 reel sektör firmasının finans temsilcilerine anket uygulanmış ve türev ürün kullanım oranının %29 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca firmalarda risk yönetim birimi bulunmasını etkileyen unsurları belirleyebilmek için lojistik regresyon analizi yapılmış ve bu durumun firmaların karşılaştıkları işletme riskine ve firmalarda yurt dışı yatırımın varlığına bağlı olduğu tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


AFZA, T., ve Alam, A. (2011). Determinants of Extent of Financial Derivative Usage. African Journal of Business Management , 8331-8336.

AKSARAYLI, M., ve Saygın, Ö. (2011). Algılanan Hizmet Kalitesi ve Lojistik Regresyon Analizi ile Hizmet Tercihine Etkisinin Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi , 21 - 37.

ALKEBACK, P., and Hagelin, N. (1999). Derivative Usage by Nonfinancial Firms in Sweden with an International Comparison. Journal of International Financial Management and Accounting , 104-120.

ALLAYANNİS, G., and Ofek, E. (2001). Exchange Rate Exposure, Hedging, And The Use Of Foreign Currency Derivatives. Journal of International Money and Finance , 273-296.

BAYRAKDAROĞLU, A., Sarı, B., ve Heybeli, B. (2013). İşletmelerin Finansal Risk Yönetiminde Türev Ürün Kullanımlarına İlişkin Bir Saha Arastırması: Denizli İli Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 57-72.

BEATTY, A. (1999). Assessing The Use Of Derivatives As Part Of a Risk-Management Strategy. Journal of Accounting and Economics , 353-357.

BERKMAN, H., Bradbury, M. E., Hancock, P., & Innes, C. (2002). Derivative financial instrument use in Australia. Accounting and Finance , 97-109.

BODNAR, G. M., Hayt, G. S., and Marston, R. C. (1998). 1998 Wharton Survey of Financial Risk Managemebyn t US Non-Financial Firms. Financial Management , 69-91.

COŞKUN, S., Kartal, M., Çoşkun, A., & Bircan, H. (2004). Lojistik Regresyon Analizinin İncelenmesi ve Diş Hekimliğinde Bir Uygulama. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 41-50.

ERSOY, E. (2011). Türkiye’de ve Dünyada Organize Türev Piyasaların Gelişimi. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 63-80.

GAY, G. D., and Nam, J. (1998). Underinvestment Problem and Corporate Derivatives Use. Financial Management , 53-69.

GUAY, W., and Kothari, S. (2003). How Much Do Firms Hedge With Derivatives? Journal of Financial Economics , 423-461.

http://www.borsaistanbul.com/. (2015, 09 02). http://www.borsaistanbul.com. http://www.borsaistanbul.com. adresinden alınmıştır

LEVİCH, R. M., Hayt, G. S., and Ripston, B. A. (1999). 1998 Survey of Derivatives and Risk Management Practices by U.S. Institutional Investors . FIN Working Paper , 1-44.

MARSHALL, A. P., & Weetman, P. (2002). Information Asymmetry in Disclosure of Foreign Exchange Risk Management: Can Regulation be Effective? Journal of Economics and Business , 31-53.

MARTIN, M. Á., Rojas, W., Eráusquin, J. L., & Vera, D. Y. (2009). Derıvatıves Usage by Non-Fınancıal Fırms ın Emergıng Markets: The Peruvıan Case. Journal of Economics, Finance and Administrative Science , 73-86.

SELVİ, Y., ve Türel, A. (2010). Derivatives Usage in Risk Management By Turkish Non Financial Firmas And Banks A Comparative Study. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica , 663-671.

YILDIRAN, M. (2015). The Financial Risk Management Strategies During 2008/09 Global Financial Crisis: A Survey on Turkish Exporting Firms. International Journal of Finance and Accounting , 163-171.

YILMAZ, M. K., ve Kurun, E. (2007). The Impact of Derivatives on Financial Stability in Turkish Economy Evidence from the Istanbul Stock Exchange and TurkDEX. International Research Journal of Finance and Economics , 180-200.

YÜCEL, A. T., Mandacı, P. E., ve Kurt, G. (2007). İşletmelerin Finansal Risk Yönetimi ve Türev Ürün Kullanımı: İMKB 100 Endeksinde Yer Alan İşletmelerde Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 1-9.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------