YÖNETİCİLERİN KURUMSAL YÖNETİME BAKIŞ AÇISI: TURİZM İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Zeynep Mesci, Orhan Batman, Mehmet Akif Öncü
1.207 250

Öz


ÖZ

Yaşanan şirket skandalları, hileli ve aldatıcı yöneticiler vb. durumlardan dolayı son yıllarda özellikle şeffaflaşma vurgusu önem kazanmıştır. İşletmeler kurumsal yönetimi benimsedikleri sürece çeşitli skandalların önüne geçildiği gibi aynı zamanda da bunu işletme yönetim felsefesi olarak ta benimsemiş durumda olduklarının farkına varmaktadırlar. Bu noktada çalışmada, turizm alnında faaliyet gösteren işletme yöneticilerinin kurumsal yönetime olan bakış açılarının durumunu tespit etmek ve kurumsal yönetim sürecinde hangi aşamada olduklarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği ile elde ediliş olan veriler betimsel analizle yorumlanmıştır. Veriler, 2013 mayıs ayında Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin yöneticileri ile yapılan görüşme sonucunda elde edilmiştir.  Araştırmanın sonucunda, kurumsal yönetim dört aşamada (farkına varma, benimseme, itibar ve uygulama)  değerlendirilmiş ve turizm işletmelerinin kurumsal yönetimi benimsemiş olmalarıyla birlikte henüz sistemin getirdiği uygulamalara güven oluşmadığı belirlenmiştir. Şeffaflaşma ve hesap verilebilirlik konusunda çekincelerin olduğu tespit edilmiştir. 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Baskıcı, Ç. (2012). İç Kontrol Sisteminin Kurumsal Yönetim Anlayışındaki Yeri: İMKB Şirketlerinde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi SBE.

Bilim, Y. (2007). Görüşme Tekniği ve Araştırmalarda Kullanımı. A. Yüksel, B. Mil ve Y. Bilim (Ed), Nitel Araştırma, Neden, Nasıl, Niçin? Ankara: Detay Yayıncılık. 2007. 27-42.

Cadbury, A. (1992). Report of The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance. London: Burgess Science.

Cengiz, S. (2013). İşletmelerde Kurumsal Yönetim Kapsamında İç Denetimin Yeri Ve Önemi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi C. XV, S. II.

Demirel D., (2010). Yönetişimde Yeni Bir Boyut: E-Yönetişim. Türk İdare Dergisi, 1 (466).

Dinç, E. ve Abdioğlu H. (2009). İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi: İMKB–100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 12.21. 157-184.

Dündar, Ş. (2010). Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Profesyonelleşmenin İşletme Performansına Etkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi SBE.

Ertaş, Vahdettin, (2014). VII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması.

Hancock, Beverley (1998). Trent Focus For Research and Development in Primary Health Care: An Introduction to Qualitative Research, Nottingham: Trent Focus Group.

Hancock, Beverley (1998). Trent Focus For Research and Development in Primary Health Care: An Introduction to Qualitative Research, Nottingham: Trent Focus Group.

İslamoğlu, Ahmet Hamdi (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Yayınlar.

Jong, A., DeJong, D.V., Mertens, G. and Wasley, C. E. (2005). The Role of Self-Regulation in Corporate Governance: Evidence and Implications From The Netherlands, Journal of Corporate Finance. 11. 473– 503.

Kaptan, Saim (1982). Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik Yöntemleri. Ankara: Rehber Dağıtım.

Karayel, E. (2009). Kurumsal Yönetim ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi SBE.

Karayel, M. (2006). Türkiye’deki işletmelerde Kurumsal Yönetişim Bilincinin Ölçülmesine İlişkin Batı Akdeniz Bölgesinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi SBE.

Kavut, F.L. (2010). Kurumsal Yönetim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Çevresel Raporlama: İMKB 100 Şirketlerinin Çevresel Açıklamalarının İncelenmesi. Yönetim Dergisi. 21.66, 9-43.

Kayacan, M. (06-10 Aralık 2006). Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ulusal Finansal Raporlama Standartları Açısından Gelişmeler, 10. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, Girne.

Küçüksözen, C. ve Küçükkocaoğlu, G.(2005). Kurumsal Şirket Yönetiminde Finansal Tabloların Rolü. Muhasebe ve Denetime Bakış. 16, 1-25.

Mack, N., Woodsong, C., MacQueen, K., Guest, G. and Namey, E. (2005). Qualitative Research Methods: A Data Collector’s Field Guide. Research Triangle Park. North Carolina: Family Health International.

Menteş, S. A. (2008). Kurumsal Yönetişim Etkinlik Ölçüm Aracı Olarak Tepe Yöneticisi Değişimi: Türkiye Uygulaması, Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, SBE.

Öztürk, M. B. ve Demirgüneş, K. (2008). Kurumsal Yönetim Bakış Açısıyla Entellektüel Sermaye, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19, 395-411.

Pamukçu, F. (2011). Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 50,133-148.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), (2005). Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri. Ankara.

Suyolcu, O.A. (2006). Yönetişim Mekanizmalarının Kurumsal Açıklamalar ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi SBE.

Taşgit, Y. E. (2008). Havayolu Yolcu Taşıma Şirketlerinde Uygulanan Rekabet Stratejileri: Türk Şirketlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma. Akçakoca: Düzce Üniversitesi SBE.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Deloitte, (2008). Kurumsal Yönetim İlkeleri Bağlamında Genel Kurulun ve Yönetim Kurulunun Karşılıklı Konumu. Kurumsal Yönetim Serisi. 7, 1-16.

Ülgen, Hayri ve Mirza, S. Kadri. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim. (3.Baskı). İstanbul: Literatür Yayınevi.

Yazıcı, S. ve Yanık, S. (2010). Sigorta Sektöründe Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Rolü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi. 60.2, 1-22.

Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (5. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz Muharrem, (2014). VII Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması. http://www.tkyd.org/files/downloads/Zirve_2014/VIIZirve_Muharrem_Yilmaz%20_Konusmasi.pdf, (20 Ocak 2014).