MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEĞİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ: VAN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Mehmet Demir, Hatice Çiçekay, Öznur Arslan, Ebuzer Arslan
1.009 146

Öz


Özet

Muhasebe süreciyle, çeşitli kişi ve kurumlara kullanılabilir bilgiler üretilmeye çalışılmaktadır. Bu sürecin ayrı bir birim/kişi tarafından denetlenmesi bilgilerin güvenilirliğini; denetlenip onaylanmış bilgiye dayanılarak alınacak kararların ise başarısını artıracaktır. Dolayısıyla bağımsız denetim, hem işletme hem de işletmeyle ilgili taraflar açısından oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı, adından sıklıkla söz ettiren bağımsız denetçilik mesleği hakkında serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin düşüncelerini belirlemektir. Bu amaca uygun olarak düzenlenmiş anket formları Van ilinde faaliyet gösteren -bağımsız denetçilik yetkisine sahip- 31 meslek mensubuna uygulanmıştır.  Veriler, SPSS paket programıyla analiz edilmiş ve sonucunda 2 önemli bulguya ulaşılmıştır. Birincisi, meslek mensuplarının büyük bir çoğunluğu bağımsız denetimin gerekli ve faydalı olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. İkincisi, meslek mensupları, henüz yeni ve çalışma alanının kısıtlı olmasından dolayı bu meslekle ilgili ifadelerde tek yönlü ve net görüşler bildirememişler ve yetkilendirme konusunda üst birlikleri olan TÜRMOB’un değil de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun görevlendirilmiş olmasına olumsuz yaklaşmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Denetim, Bağımsız Denetim, Muhasebe, Muhasebecilik Mesleği


Tam metin:

PDF

Referanslar


Acar, Durmuş. -Senal, Serpil (2011), “Bağımsız Denetim Kalitesinin Arttırılmasında Kamu Gözetim Kurulu’nun Rolü: Bağımsız Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış,Sayı:35, Ekim, s.33 – 50.

Akbulut, Halim (2010), Muhasebe Denetiminin Etkinliğini Sağlamada Denetim Komitesinin Rolü: Bağımsız Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Afyonkarahisar.

Aqel, Saher (2013), Bağımsız Denetim Uygulamalarında Beklenti Frakları ve Türkiye’de Algılanması Üzerine Araştırma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

Ayrancı, Kadir (2010), Türkiye’de Bağımsız Denetim ve Bir İşletme Uygulaması, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.

Bezirci, Muhammet. – Karasioğlu, Fehmi (2011), “Türkiye’de Denetimin Tarihsel Gelişimi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik AraştırmalarDergisi, Sayı: 21 s. 571 – 592.

Bizim, Çiğdem (2008), Türkiye Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Bozdemir, Enver (2013), “Sermaye Şirketlerinde Bağımsız Denetimin Zorunluluğuna İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Güncel Gelişmeler”, Mali Çözüm,Sayı:118, s. 67 – 85.

Çelik, Ümit (2012), Eski Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanununun Bağımsız Denetim Yönünden İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Esendemir, Ebru (2011), Bağımsız Denetim Kalitesi İle İlgili Yeni Yaklaşımlar ve İzmir İlinde Yeminli Mali Müşavirlere Yönelik Bir Araştırma, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Manisa.

Güler, Ender (2012), “Muhasebe Mensuplarının Yeni TTK Yer Alan Denetim Uygulamaları Hakkındaki Farkındalıklarına Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt:5, Sayı:3, s.81 – 104.

Kandemir, Tuğrul. – Akbulut, Halim (2013), “Bağımsız Denetimin Etkinliğinde Denetimden Sorumlu Komitenin Rolü: Türkiye’deki Bağımsız Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:9, Sayı:20, s. 36 – 54.

Karakoç, Mehtap (2013), “Türk Ticaret Kanunu İle Birlikte Bağımsız Denetimde Meydana Gelen Gelişmeler”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:59, s. 17 – 37.

Karasu, Rauf (2014), “Yeni Bir Düzenleyici ve Denetleyici Kurum: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurum” Amme İdaresi Dergisi, Cilt:47, Sayı:1, s. 79 – 105.

Karataş, Muharrem (2014), “Şirket Denetçiliğinden Bağımsız Denetçiliğe” Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı:43, s. 123 – 142.

Kayacık, İlknur (2012), Aracı Kurumlarda Bağımsız Denetim Uygulaması, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Keleş, Dursun (2013), 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Bağımsız Denetim Göreviyle Yetkilendirilecek Muhasebe Meslek Mensuplarının Denetimle İlgili Görüşlerinin Tespitine İlişkin Ordu İlinde Bir Araştırma, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde.

Özçelik, Hakan. – Şenol, Hasan. – Aktürk, Ahmet (2014), “Muhasebe Meslek Mensuplarının Bağımsız Denetim Alanındaki Güncel Gelişmelere Bakış Açıları ve Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,Sayı: 62, Nisan,s. 55 – 71.

Özer, Özlem (2012), Vergi Suçlarının Önlenmesinde Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Rolü ve Önemi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.

Özyurt, Ayça (2010), Bağımsız Denetim Kalitesini Etkileyen Etmenlerden Bağımsız Denetçi Özelliklerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Sanlı, Nail. – Özbirecikli Mehmet. (2012), “Türkiye’de Denetim Mesleğinin Gelişim Süreci Geçmişten Geleceğe Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı:38, s. 1 – 27.

Senal, Serpil (2011), Bağımsız Denetim Kalitesinin Arttırılmasında KamuGözetim Kurulu’nun Rolü: Bağımsız Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Isparta.

Tekin H..(1987), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Mesa Yayınları, Ankara.

Ulusan, Hikmet. – Eren, Elçin. – Köylü. Çağrı (2012), “6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Getirdiği Yenilikler Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 55, s. 11 – 34.

Yandal, Pınar (2011), Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Bağımsız Denetim, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne.

Yıldırım, Suat (2011), “Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Denetçi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 106, Temmuz – Ağustos, s. 43 – 52.

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler

Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu

Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği

Bağımsız Denetim Yönetmeliği

Seri: X, No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim StandartlarıHakkında Tebliğ