SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIK TURİZMİ FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

Neşe Acar, Ayşegül Turan
1.540 192

Öz


Bu çalışma, sağlık turizmi faaliyetlerinde, bu hizmeti sunanların farkındalıklarını ölçmek, ekip çalışmasının bu faaliyetlerdeki etkinliğini ortaya koymak ve sağlık turizminin ülke imajı açısından ne denli önemli olduğunu hatırlatmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla bir kamu hastanesi çalışanlarının sağlık turizmi algıları değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri, hastane çalışanlarına anket yöntemi uygulanarak toplanmıştır. Araştırmanın amacına yönelik verilere Faktör Analizi ve MANOVA analizi yapılarak çalışanların sağlık turizmi farkındalığı ortaya konulmuş ve farkındalığın demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre hastane personelinin sağlık turizmi farkındalıklarının demografik özellikleri bakımından farklılık gösterdiği tespit edilmiş, personelin sağlık turizmi uygulamalarını, il bazında ve hastane bazında değerlendirdikleri görülmüştür. Ayrıca sağlık turizmi uygulamalarının hasta ve çalışanlar üzerinde birtakım olumlu/olumsuz etkilerinin olduğu, sağlık turizmi faaliyetlerinin uygulamasında yaşanan sorunların üzerinde durulması gerektiği görüşlerini bildirmişlerdir.

Tam metin:

PDF


İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------