ÇEVRESEL MUHASEBE VE SİVAS İLİNDEKİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ÇEVRESEL MUHASEBEYE YÖNELİK ALGILARININ ÖLÇÜLMESİ

Yüksel Aydın, Esra Gözütok
935 154

Öz


Yaşanan ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler sonucundaçevresel sorunlarının artması ve bu sorunların çözülmesi amacı için yapılan yasal ve idari düzenlemeler işletmelerin faaliyetleri üzerinde bir etki oluşturmaktadır. Bu durum çevresel muhasebeyi işletmeler açısında daha önemli bir hale getirmiştir. İşletmeler faaliyette bulunurken doğal çevrenin yararına kararlar alabilmek amacı ile etkin bir çevresel muhasebe sistemi kurulması gerektiği görüşünü benimsemektedirler. Bununda ancak muhasebe meslek mensupları tarafından gerçekleştirilebileceği bilinmektedir. Bu nedenle çevresel sorunlar ve bunların kayıt altına alınması sadece işletmelerin değil aynı zamanda muhasebe meslek mensuplarının sorumluluk alanına girmektedir.

Bu çalışmada öncelikle çevresel muhasebe kavramı tanıtılmaya çalışılmış daha sonra Sivas İlinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının çevresel muhasebeye yönelik bilgi, düşünce ve algılarını belirlemek amacıyla bir anket uygulanmış ve uygulanan anket analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevresel Muhasebe, Muhasebe Meslek Mensupları.


Anahtar kelimeler


Çevre, Çevresel Muhasebe, Muhasebe Meslek Mensupları

Tam metin:

PDF

Referanslar


ALTINBAY, Ali (2007), “Çevresel Maliyetlerin Raporlanması”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ISSN:1694 – 528X, Sayı: 11, s. 1-11.

ALTUĞ, Asaf Murat (2008), “Çevre Kalitesi ve Çevre Muhasebesi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, s. 259-284.

BABA, MirelaCamelia (2012), “Advantages Of ImplementingEnvironmental Accounting Within An EconomicEntity”, Annals, EconomicsScience Series, Timişoara, Issue No: 18/2/2012, p. 19-24.

BENGÜ, Haluk; CAN, Ahmet Vecdi (2009), “Çevre Muhasebesinin Muhasebenin Temel Kavramlarından ‘Sosyal Sorumluluk Kavramı’ Bağlamında Temellendirilmesi”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7,Sayı: 1,s. 155-160.

ÇALIŞ, Yıldırım Ercan (2013), “Çevresel Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 34, Sayı: 1, s. 175-190.

ÇETİN, Eray (2011), “Üretim İşletmelerinin Sosyal Bir Sorumluluk Olarak Çevre Muhasebesine Verdikleri Önem: Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren Üretim İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Karaman.

ERGİN, Hüseyin; OKUTMUŞ, Ercüment (2007), “Çevre Muhasebesi: Çevre Maliyetleri ve Çevre Raporlaması”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, s. 144-169.

EPA (1995), “An IntroductiontoEnvironmental Accounting as a Business Management Tool: KeyConceptsandTerms”, Washington, D.C. 20460.

HAFTACI, Vasfi; SOYLU, Kamuran (2007), “Çevre Kirlenmesi ve Çevre Koruma Bağlamında Çevre Muhasebesinin Önemi”, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 33, s. 102-120.

HAFTACI, Vasfi; SOYLU, Kamuran (2008), “Çevresel Bilgilerin Muhasebesi ve Raporlanması”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 15, s. 92-113.

KARACA, Nurcan (2008), “Çevre Maliyetleri Yönetimi ve İşletmelere Bakan Yönü”, ÇESKO Bildirileri, s. 246-251.

KIRLIOĞLU, Hilmi; FİDAN, Meral Erol (2011), “İşletmelerde Çevresel Maliyetler ve Bir Uygulama”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, İlkbahar 2011, Cilt: 2, Sayı:1, s. 1-24.

KÜÇÜKSAVAŞ, Nihat (2010), “Finansal Muhasebe”, Beta Yayınları, Genişletilmiş 11. Baskı, İstanbul.

LAZOL, İbrahim; MUĞAL, Elif; YÜCEL, Yener (2008), “Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Çevre Muhasebesi ve KOBİ’lere Yönelik Bir Araştırma”, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 38, s. 56-69.

OTLU, Fikret; KAYA, Gamze Ayça (2010), “Çevre Muhasebesi İle İlgili Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Kış 2010, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 43-56.

ÖZKOL, A.Erdal (1998), “Çevre Muhasebesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:13, Sayı:1, s. 15-26.

RAKOS, Ileana-Sorina; ANTOHE, Andreea (2014), “EnvironmentalCost-An Environment Management Accounting Component”, International Journal of AcademicResearch in Accounting, Finance and Management Sciences, Volume: 4, No: 4, October 2014, p. 166–175.

REWADIKAR, Bhawana (2014), “Advantages of ImplementingGreen Accounting (Within an EconomicEntity)”, IRJA-IndianResearchJournal, Volume: 1, Series: 2, Issue: March, 2014, ISSN: 2347-7695, Online Available at www.indianresearchjournal.com.

SOYLU, Yasemin; İLERİ, Hüseyin (2009), “Çevre Muhasebesi ve Çevre Maliyetlerinin Üretim Maliyetlerine Etkileri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1-2, s. 309-322.

TUĞLU, Umut (2010), “Çevre Muhasebesi ve Alanya'daki Bir Konaklama İşletmesinde Uygulanması”, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.

TÜSİAD (2005), “Şirketlerin Yeni Yönetim Aracı: Çevresel Muhasebe”, Yayın No: TÜSİAD-T/2005-06/404), ISBN: 975-8458-88-4.

VACHHANİ, Anjali (2014), “Environment Accounting andReporting”, Sai Om Journal of Commerce & Management, A Peer Reviewed International Journal, Volume: 1, Issue: 2, Online ISSN-2347-7571, p. 39-43.

YAKHOU, Mehenna; DORWEİLER, Vernon P. (2004), “Envıronmental Accounting: An Essential Component of Business Strategy”, Business Strategyandthe Environment, Issue: 13, p. 65-77.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------