RELATIONSHIPS BETWEEN KNOWLEDGE SHARING AND REWARD SYSTEMS IN ORGANIZATIONS: THE CASE OF ERENCO

Yalçın Karagöz, Süleyman Ağraş, Muammer Mesci
741 132

Öz


kullanımı da bütüncül birçok aktiviteyi gerektirmektedir. Bu yatırım ve aktiviteler de içsel ve dışsal perspektiflerle olabilmektedir. İçsel bakış açısıyla bilgiye yatırım yapmada bilgi paylaşımının önemi açıktır. Bu noktada ödüllendirme sistemleri, aynı işte çalışanlarla ve organizasyonla bilgi paylaşmak adına önemli bir işlevi görmektedir. Bu çalışmada bilgi paylaşımını arttırmada ödüllendirme sistemlerinin bilgi paylaşımı üzerindeki rolü ve etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında bir örnek olay analizi yapılmış ve ERDEMİR Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ. örnek olarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri anket tekniği aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmanın bulguları, ödüllendirme sistem ve anlayışının organizasyon içindeki bilgi paylaşımını arttırdığını ortaya koymuştur. Tanımlayıcı istatistikler, katılımcıların demografik özelliklerinin bilgi paylaşımı ve ödüllendirme sistemleri ilişkisinde etkili olduğunu göstermiştir

Anahtar kelimeler


Bilgi Paylaşımı, Ödüllendirme Sistemleri, Erenco

Tam metin:

PDF (English)

Referanslar


ANDOLSEK, Dana Mesner (2009). “Knowledge Sharing through Social Exchange Theory www.cbs.dk/content/download/89490/1172800/file/3%20Andolšek.pdf (Accessed 15 June 2010). Perspective”,

BARTOL, Kathryn M. and SRIVASTAVA, Abhishek. (2002). “Encouraging Knowledge Sharing: The Role Of Organizational Rewards”, Journal of Leadership and Organization Studies, 9 (1), 64-76.

CABRERA, Elizabeth F. and CABRERA, Angel (2005). “Fostering Knowledge Sharing Through People Management Practices”, International Journal of Human Resource Management, 16(5), 720-735.

COHEN, Don and PRUSAK, Laurence (2001). Kavrayamadığımız Zenginlik: Kuruluşların Sosyal Sermayesi, İstanbul; MESS Yayınları.

DAVENPORT, Thomas, H. and PRUSAK, Laurence (2001). İş Dünyasında Bilgi Yönetimi: Kuruluşlar Ellerindeki Bilgiyi Nasıl Yönetirler, İstanbul; Rota Yayınları.

DEMIREL, Yavuz and SEÇKIN, Zeliha (2008). “Bilgi ve Bilgi Paylaşımının Yenilikçilik Üzerine Etkileri”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 189–202.

HUNG, Yu-Chung and CHUANG, Ya-Hsueh (2009). “Factors Affecting Knowledge Sharing Behavior: A Content Analysis of Empirical Findings”, www.myacme.org/ACMEProceedings09/p19.pdf 2015). (Accessed 15 June

HUSTED, Kenneth., MICHAILOVA, S. and MINBAEVA, D. (2005). “Knowledge Sharing and Organizational Performance: The Role of Extrinsic and Intrinsic Motıves”, 8th International Human Resource Management Conference, in Cairns, Australia, June 14-17.

KHARABSHEH, Radwan Alyan (2007). “A Model of Antecedents of Knowledge Sharing”, Electronic Journal of Knowledge Management, 5(4), 419-426.

LIN, Hsiu-Fen (2007). “Knowledge Sharing and Firm Innovation Capability: An Empirical Study”, International Journal of Manpower, 28(3/4), 315-332.

PURWANTI, Yuli, RIKARDO, Nelson Pasaribu and LUMBANTOBING, Paul (2007). “Leveraging the Quality of Knowledge Sharing By Implementing Reward Program and Performance Management System”, Proceedings of the European Conference on Intellectual Capital.

ÖZLER, Hayrettin, ERGUN, Derya Özler. and GÜMÜŞTEKIN Gülten Eren (2002). “Organizasyonlarda Etkileşim Mekanizmaları İle Bilgi Paylaşımı İlişkisi ve Bilgi Paylaşımını Artırmaya Yönelik Bir Ödüllendirme Modeli”, iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/03-04.pdf (Accessed 20 June 2010).

ÖZLER, Hayrettin, ERGUN, Derya Özler. and GÜMÜŞTEKIN Gülten Eren (2006). “Örgütlerde Etkileşim Mekanizmaları Kapsamında Bilgi Paylaşımı ve Ödüllendirme İlişkisi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 137–151.

WANGPIPATWONG, Sivaporn. (2009). “Factors Influencing Knowledge Sharing Among University Students”, Proceedings of the 17th International Conference on Computers in Education Hong Kong.

XIONG, Song. and DENG, Hepu. (2008). “Critical Success Factors for Effective Knowledge Sharing in Chinese Joint Ventures”, 19th Australasian Conference on Information Systems 3-5 Dec. Christchurch.

YILDIRIM Ali and ŞIMŞEK, Hasan (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Ankara; Seçkin Yayıncılık.