ULUSLARARASI GÜÇ DENGESİ VE İKİ KUTUPLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Aydın Aydın, Emir Bakıncak
1.072 170

Öz


Bu çalışmada yapısalcıların, uluslararası sistemde en istikrarlı yapının iki kutuplu sistem olduğu ve dünyanın gelecekte iki kutuplu sisteme dönüşeceği görüşleri incelenmektedir. Dünyada, Westphalia Barışından beri devletlerin sisteme egemen olma girişimi söz konusudur. Ancak bu girişimler diğer devletler tarafından engellenmiştir. Günümüzde de Amerika Birleşik Devletleri(ABD) süper güç olma özelliğini devam ettirmek istemektedir. ABD'nin bu gücü yapısalcıların görüşleri çerçevesinde sürdüremeyeceğini ve dünyanın gelecekte iki kutuplu sisteme dönüşeceği görüşü ele alınacaktır. Dünya iki kutuplu sisteme dönüşürken bu dönüşümün biraz daha farklı olacağı ve devletlerin bölgesel güç olma özelliğini sürdürürken, uluslararası sistem düzeyinde iki kutup oluşturdukları analiz edilmeye çalışılacaktır. Bu iki kutuptan biri ABD'nin önderliğini yaptığı Batı bloğu diğeri ise doğuda Çin'in önderliğini yapacağını düşündüğümüz blok olarak ele alınacaktır.


Tam metin:

PDF

Referanslar


AKGÜN, Birol (2006) , 11 Eylül Sonrasında Dünya, ABD ve Türkiye, Tablet Yayınları, Konya.

ATEŞ, Davut (2014),''Uluslararası Sistem'', Uluslararası İlişkilere Giriş( ed. Şaban Kardaş, Ali Balcı), Küre Yayınları, İstanbul.

BUZAN, Barry ve WAEVER, Ole (2003): Regions and powers: the structure of international security. Vol. 91. Cambridge University Press,.

DAĞCI, Kenan (2006),''ABD'nin Yeni Güvenlik Yaklaşımı ve Terörizm'', Avrasya Dosyası Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 12 Sayı: 3.

DONNELLY, Jack (2005), ''Realism'', Theories of International Relations, New York: Palgrave.

DURAN, Hasan ve Özdemir Çağatay (2012), ''Türk Dış Politikasına Yansımalarıyla Arap Baharı’ ‘Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2.

EFEGİL, Ertan ve MUSTAFAOĞLU, Neziha (2009), ''Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Sistemin Yapısına İlişkin Görüşler Üzerine Bir Eleştiri'', Akademik Bakış, C.2, Yaz.

EMEKLİLER, Bilgehan (2010), ''Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Sistemin Analizi'', Ulaşım tarihi: 10 Mayıs 2015, http://www.bilgesam.org/incele/1901/-soguk-savas-sonrasi-uluslararasi-sistemin-analizi/#.VVUoffntmko.

HARADA, Chikahito (1997), Russiaand North-East Assia, Adelpipaper, Sayı 310.

GÜNDOĞAN, Ünal (2008), ABD’nin Yükselişi ve 11 Eylül 2001, Adres Yayınları, Ankara.

İPEK, Pınar (2012), ''Enerji Güvenliğinin Ekonomi Politiği ve Türk Dış Politikası'', Dış Politika Teoriler Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi, Nobel yay., Cilt 1.

İŞYAR, Göksel Ömer (20013), Karşılaştırmalı Dış Politikalar, Dora Yayın evi, Bursa.

KANTARCI, Şenol (2008), ''Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Sistem: Yeni Sürecin Adı ''Koalisyonlar Dönemi mi? '', Güvelik Stratejileri, Sayı 16,

MEARSHEİMER, John J.(1990), ''Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War'', International Security, 15(1).

MEARSHEIMER, J. J. (2001) The Tragedy of Great Power Politics, New York: Norton Publishing.

ORTAYLI, İlber (2014) 'Tek Kutuplu Dünyanın Sonu geldi',Ulaşım tarihi: 6 Nisan 2015http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/tek-kutuplu-dunyanin-sonu-geldi-h41394.html.

SAYIN, Yusuf (2009),Büyük Güçlerin Gerilemesi ve Çöküşü.

WALTZ, Kenneth N. (2000), ''Structural Realism After The Cold War'', İnternational Secrurity, 01622889, Vol:25, Issue , Summer.

WALTZ, Kenneth N. (1988), ''The Origins Of War in Neorealist Theory'', Journal Of Interdisciplinary History, 18(4) .

Wohlforth, C. William (1999), ''The Stability of a Unipolar World'', International Security,24(1)

YILMAZ, Muzaffer Ercan (2007), ''Wethphalia'dan Günümüze Savaş'', Uluslararası İlişkiler, Cilt 4, Sayı 14, Yaz.

YILMAZ, Sait (2008),''Uluslararası İlişkilerde Güç ve Güç Dengesi Evrimi'', Stratejik Araştırmalar Dergisi/Journal of Strategic Studies, 1(1).

YILMAZ, Sait (2008),''Yükselen Güç Çin'in Güvenlik Politika ve Stratejileri'', Stratejik Araştırmalar Dergisi/Journal of Strategic Studies, 1(1).

YILMAZ Sait (2014), Yeni bir Dünya Düzeninin başlangıcı, Ulaşım tarihi: 5 Mayıs 2015,http://www.ulusalkanal.com.tr/m/?id=2026&t=makale