GELİR DURUMUNUN RİSK ALGISINA ETKİ EDEN DİĞER SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK FAKTÖRLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Elif Ensari Alpay, Murat Yavuz, Mehmet Burak Kahyaoğlu
998 179

Öz


Sosyo-ekonomik faktörlerin risk algısı üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda farklı sonuçların elde edildiği görülmektedir. Bu durumun, sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerin kendileri arasındaki etkileşimden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de minimum 7.000TL ve üzeri gelire sahip yatırımcıların, risk algısına etki eden faktörlerden biri olan gelir seviyesinin, yine risk algısı üzerinde etkili olan diğer sosyo-ekonomik ve demografik faktörler üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu bağlamda; Samsun’ da yaşayan ve aylık gelir seviyesi en az 7.000TL olan, 100 kişiye yüz yüze anket uygulanmıştır. Yapılan analizler neticesinde çok yüksek gelir seviyesine sahip bireyler açısından yaş, eğitim ve medeni durum faktörlerinin risk algısı üzerindeki etkisinin ortadan kalktığını, bununla birlikte cinsiyet, meslek ve finansal bilgi seviyesi faktörlerinin ise risk algısı üzerindeki etkilerinin güçlü bir şekilde varlığını sürdürdüğü tespit edilmiştir. 


Anahtar kelimeler


Gelir, Risk Algısı, Sosyo-Ekonomik ve Demografik Faktörler

Tam metin:

PDF

Referanslar


ANBAR, Adem ve M. Eker (2009), „„Bireysel Yatırımcıların Finansal Risk Algılamalarını Etkileyen Demografik ve Sosyo-ekonomik Faktörler‟‟, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 9, s.129-150.

BROWN, Sarah ve K. Taylor (2003), “Wage Growth, Human Capital and Risk Preference”, June, pp. 1-28, http://repec.org/res2004/BrownTaylor.pdf, (Erişim Tarihi:12.09.2008).

CEYLAN, Ali (2003), „„Belirsizlik Koşulları Altında Sermaye Bütçelemesi”, Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 191-206.

COLEMAN, Susan (2003), “Women and Risk: An Analysis of Attitudes and Investment Behavior”, Ed.:Janet L. Dye ve Denise Woodbury, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol. 7, Issue 2, pp. 99-115.

DOĞUKANLI, Hatice ve Y.B. Önal (2000), „„Adana İli Kapsamında Hisse Senedi Yatırımcıları Profilinin ve Hisse Senedine Yatırım Kararlarında Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması‟‟, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 6, s.185-209.

EMEKTAR, Burcu (2007), “Pay Senedi Piyasasında Bireysel Yatırımcı Davranışlarını Belirleyen Güdüler ve İMKB‟de Bir Uygulama”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Federal Reserve Bank Of Minneapolis Quarterly Review (1996), “Why Should Older People Invest Less In Stock Than Younger People”, Summer, Vol: 20.

FINKE, Michael S. and S. J. Huston (2003), “The Brighter Side of Financial Risk: Financial Risk Tolerance and Wealth”, Journal of Family and Economic Issues, Vol. 24, Issue 3, pp. 233-256.

FUCHS, Margorie (1992), Longman Dictionary of American English Workbook, Longman.

GRABLE, John E. and R. H. Lytton (1998), “Investor Risk Tolerance: Testing the Efficacy of Demographics as Differentiating and Classifying Factors”, Financial Counseling and Planning, Vol. 9, Issue 1, pp. 61-73.

GRABLE, John (2000), “Financial Risk Tolerance and Additional Factors that Affect Risk Taking in Everyday Money Matters”, Journal Of Business and Psychology,Vol. 14,25-63.

GRABLE, John, R. H. Lytton, B. O'neill, S. H. Joo ve D. Klock (2006), “Risk Tolerance, Projection Bias, Vividness and Equity Prices”, The Journal of Investing, Summer, pp. 68-74.

HALLAHAN, Terrence, R. Faff ve M. McKenzie (2003), “An Exploratory Investigation of the Relation between Risk Tolerance Scores and Demographic Characteristics”, Journal of Multinational Financial Management, Vol. 13, Issues 4-5, pp. 483-502.

HAMMITT, James K., Hanninger, Kevin., Treich, Nicholas, (2005) “The Effect of Health and Longevity on Risk Tolerance” Harvard Center for Risk Analysis.

HANNA, Sherman D.,Yao, Rui, Lindamood, Suzanne, (2004)“Changes in Financial Risk Tolerance, 1983-2001”, Financial Services Review, Vol. 13 (4).

HARRISON, Glenn W., M. I. Lau ve E. E. Rutström (2005), “Estimating Risk Attitudes in Denmark: A Field Experiment”, Working Paper in Economics and Finance, No. 05/07.

HAWLEY, Clifford B. ve E. T. Fujii (1993-1994), “An Empirical Analysis of Preferences for Financial Risk: Further Evidence on the Friedman-Savage Model”, Journal of Post Keynesian Economics, Vol.16, Issue 2, pp. 197-204.

JIANAKOPLOS, Nancy A. and Alexandra Bernasek (2006), “Financial Risk Taking by Age and Birth Cohort”, Southern EconomicJournal, Vol.72,981-1001.

KAHNEMAN, Daniel and Mark Riepe (1998), „„Aspects of Investor Psychology‟‟, Journal of Portfolio Management, Vol.24,52-65.

KAHYAOĞLU, Burak (2011),“Finansal Piyasa Yatırımcılarının Risk Algısındaki Değişmenin Analizi”, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Sakarya.

KARAN, Mehmet Baha (2004), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi, 4.Baskı, Ankara.

KÜÇÜKSİLLE, Engin (2004), “Optimal Portföy Oluşturmaya Davranışsal Bir Yaklaşım”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

MASTERS, Robert (1989), “Study Examines Investors‟ Risk Taking Propensities”, Journal of Financial Planning, Vol. 2, 151-155.

MITTAL, Manish ve R. K. Vyas (2007), “Demographics and Investment Choice among Indian Investors”, The ICFAI Journal of Behavioral Finance, Vol. 4, Issue 52(4), pp. 51-65.

SCHOOLEY, Diane K. ve D. Drecnik Worden (1999), “Investors‟ Asset Allocations Versus Life-Cycle Funds”, Financial Analysts Journal, Vol. 5, pp. 37-43.

VENTER, Gerhard Van de (2006), “Financial Planners‟ Perceptions of Risk Tolerance”, The 2006 Financial Management Association‟s Annual Conference, Utah, USA,1- 31.

WANG, Hui ve S. Hanna (1997), “Does Risk Tolerance Decrease with Age?”, Financial Counseling and Planning, Vol. 8, Issue 2, pp. 27-31.

MCNAUGHTON, M. ve Watson, John (2007), “Gender Differences in Risk Aversion and Expected Retirement Benefits”, Financial Analysts Journal, Vol. 63, Issue4, pp52- 62.

WILLET, Allan (1971), The Economic Theory of Risk and Insurance, Huebner Foundation Studies, New York.

YILMAZ, Nilgün (2009), “Yatırımcı Davranışını Etkileyen Faktörlerle Yatırım Kararları Arasındaki İlişki: Bireysel-Kurumsal Yatırımcı Farklılaşması”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. NOTLAR

1Türkiye‟de bankacılık sektöründe gelir seviyesine göre müşteri sınıflandırmasında, genel

olarak yüksek gelir seviyesi sınırı 7.000 TL kabul edilmektedir.

2Kurumsal Yatırımcı: Bireylerin fonlarını bir araya getirerek, menkul kıymet portföyü oluşturan

ve işleten kurumlardır.

3 Sosyal risk, bir yatırım kararının zararla sonuçlanması durumunda, kişinin, arkadaşları ve

meslektaşlarının gözünde itibar kaybetme olasılığını ifade etmektedir.

4 Risk toleransı ölçeği: Akbank risk algısı anketi: http://yatirimci.akbank.com.tr/profil.aspx

5 RA-2 değişkeni vade 30 gün ve altı ise 2, 30 üzerinde ise1 değerleri almaktadır.
İrtibat
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
58140 Kampüs SİVAS
Tel: 0346 2191010-1710
Fax: 0346 2191202
E-Mail: iibfdergi@cumhuriyet.edu.tr

İndekslendiği Kaynaklar:
--------------------------------------------------------
    
--------------------------------------------------------