YÖNETİM BİLİMİNDE SOSYO-KÜLTÜREL BAĞLAMIN ÖNEMİ

Umut Dağıstan
1.033 162

Öz


Kültür olgusu ve çalışmaları uzun bir süredir disiplinler arası çalışmaların ortak noktası olma konumunun yanında, alandaki çalışmaların giderek artması sonucunda başlı başına ayrı bir şemsiye disiplin haline gelmiştir. İşletme yönetimi yazınında özellikle 1980’li yıllardan sonra örgüt kültürü kavramı ve bu kavramın ima ettiklerinin, örgütsel davranış ve performans üzerindeki etkisi popüler hale gelse de, kültür çalışmaları başta sosyoloji olmak üzere birçok sosyal bilim dalında 20. Yüzyıla damgasını vurmuştur. İşletme yönetimi alanında kültüre yaklaşım, siyasi ve ekonomik olduğu kadar epistemolojik bir temele de dayanmaktadır. Bu tartışma daha genel anlamıyla evrensel- yerel ya da pozitivist-eleştirel yaklaşımlar arasındaki sürgit mücadelenin tezahürüdür. Ama bugün gelinen noktada kültürel bağlamın işletme yönetimi alanındaki önemi göz ardı edilemeyecek bir biçimde artmıştır.


Tam metin:

PDF

Referanslar


BAUMAN, Zygmunt (2001), Parçalanmış Hayat, Çev.: İ. Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

BAUMAN, Zygmunt (2003), Yasa Koyucular ile Yorumcular, Çev.: K. Atakay, Metis Yayınları, İstanbul.

BURRELL, Gibson and MORGAN, Gareth (1979), Sociological paradigms and organizational analysis, Heinemann, London.

CARBAUGH, Donal (2007), “From Cognitive Dichotomies to Cultural Discourses: Hofstede, Fougere and Moulettes in Conversation”, Journal of Multicultural Discourses, 2 (1), 1-6.

ECO, Umberto (1993), Günlük Yaşamdan Sanata, Çev.: K. Atakay, Adam Yayınları, İstanbul.

FOUGERE Martin and MOULETTES Agneta (2006), “Development and Modernity in Hofstede’s Culture’s Consequences: A Postcolonial Reading”, Lund Institute of Economic Research Working Paper Series, 2, 1-20.

GELLES, Richard and LEVİNE Anne (1995), Sociology, McGraw-Hill, New

HALL, Edward T. (1976), Beyond Culture, Anchor Press-Doubleday, New York.

HOFSTEDE, Geert (2001), Culture’s Consequences, Sage Publication, California.

KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem (1990), İnsan Aile Kültür, Remzi Kitapevi, İstanbul.

KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem (2007), Kültürel Psikoloji, Kültür Bağlamında İnsan ve Aile, Evrim Yayınları, İstanbul.

KARTARI, Asker (2014), Kültür, Farklılık ve İletişim, İletişim Yayınları, İstanbul.

KOSLOWSKY, Meni; SAGİE Abraham and STASHEVSKY Shmuel (2002), “Introduction: Cultural Relativism and Universalism in Organizational Behaviors”, International Journal of Cross Cultural Management, 2, 131-135.

KROEBER, Alfred Louis and KLUCKHOHN Clyde (1952), Culture: A critical review of concepts and definitions, Greenwood Press, Connecticut.

MCSWEENEY, Brendan (2002), “Hofstede’s Model of National Cultural Differences and their Consequences: A Triumph of Faith- a Failure of Analysis”, Human Relations, 55, 89-117.

MOULETTES, Agneta (2007), “The Absence of Women’s Voices in Hofstede’s Cultural Consequences”, Women in Management Review, 22 (6), 443-455.

PLATON (2008), Devlet, Çev.: S. Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.

SARGUT, A. Selami (1994), “Bireycilik ve Ortaklaşa Davranış İkileminde Yönetim ve Örgüt Kuramları”, Ankara Üniversite Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 49 (1), 321-332.

ŞİŞMAN, Mehmet (2011), Örgütler ve Kültürler, Pegem Akademi, Ankara.

TRİANDİS, Harry C, SİNGELİS Theodore M. (1998), “Training to Recognize Individual Diffrences in Collectivism and Individualism Within Culture”, International Journal Of Intercultural Relations, 22, 35-47