İŞLETME YÖNETİMİNİN ALDIĞI KARARLARDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ETKİSİ VE ÖNEMİ: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE BİR ARAŞTIRMA

Yaşar Öz, Hasan Yavuz
1.222 184

Öz


İşletmelerin içinde bulunduğu yoğun rekabet ortamı gün geçtikçe şiddetini arttırmaktadır. Bu ortamda işletmelerin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri, bilgiyi ve bilgi teknolojilerini etkin kullanmalarına bağlıdır. İçinde bulunduğumuz çağa da adını veren “bilgi” işletmeler için en önemli sermayelerden birisidir. Bilgi çağında bilginin önemini anlayan ve bu bilgileri, bilgi sistemleri aracılığıyla aktif olarak kullanabilen işletmeler başarılı olacaktır. Bu çalışma ile amaçlanan işletme yönetiminin aldığı kararlarda muhasebe bilgi sisteminin ve muhasebe bilgilerinin önemine dikkat çekmektir.

Bu çalışmada muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetimi tarafından alınan kararlar üzerindeki etkileri araştırılmış ve muhasebe bilgi sistemini etkin kullanmanın işletmelere sağlayacağı faydalar üzerinde durulmuştur. Bartın ilinde faaliyet gösteren KOBİ’ler üzerinde yapılan anket çalışması ile işletmelerin muhasebe bilgi sistemleri incelenmiş, işletme yöneticilerinin muhasebe bilgilerine verdikleri önem düzeyleri ölçülmeye çalışılmış ve işletme yöneticilerinin muhasebe bilgi sistemi tarafından üretilen muhasebe bilgilerinden yararlanıp yararlanmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır.


Anahtar kelimeler


Karar Alma Süreci, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ)

Tam metin:

PDF

Referanslar


AKGÜN, Ali İhsan ve Selçuk KILIÇ (2013), Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Yönetiminin Etkinliği Üzerindeki Etkisi, Celal Bayar Üniversitesi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:20, Sayı: 2; 1-36.

CANBOLAT, Nurhayat (2006), “İşletme Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Yeri ve Önemi: KCETAŞ Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

ÇİDEM, İbrahim (2013), “Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliği: Küçük ve Orta Büyüklüklü İşletmeler Üzerine Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

DALABEEH, Abd el-Rahman and Seif Obied ALSHBİEL (2012), “The Role of Computerized Accounting Information Systems in Reducing The Costs of Medical Services at King Abdullah University Hospital”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, October 2012, Vol 4, No 6; 893-900.

DALĞAR, Hüseyin; Ömer TEKŞEN ve Osman TUĞAY (2014), Üretim İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sistemi Kullanımının İncelenmesi: Batı Akdeniz Bölgesi Araştırması, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Vol 41; 49-67

DAOUD, Hazar andMohamed TRİKİ (2013), “Accounting Information Systems in an ERP Environment and Tunisian Firm Performance”, The International Journal of Dijital Accounting Research,Vol 13; 1-35.

GRANDE, Elena Urquía; Raquel Pérez ESTEBANEZ and Clara Muñoz COLOMİNA (2011), “The Impact of Accounting Information Systems (AIS) on Performance Measures: Empirical Evidence in Spanish SMEs” The International Journal of Digital Accounting Research, Vol 11; 25-43.

GÜNEY, Aysel (2013), “Yönetim Anlayışında Muhasebe Bilgi Sisteminin Yeri”, Journal of Research in Educationand Teaching, Ağustos 2013 Cilt:2, Sayı:3 Makale No:33 ISSN: 2146-9199; 276-280.

HAFTACI, Vasfi (2013), Yönetim Muhasebesi, 5. Baskı, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.

HEAGY, Cynthia D.; Constance M. LEHMANN and Hui DU (2013), Accounting Information Systems: A Practitioner Emphasis, 8th Edition, Textbook Media.

HORNGREN, Charles T.;Walter T. HARRİSON Jr. and Linda Smith BAMBER (2005), Accounting, Sixth Edition, Pearson, New Jersey.

İMREK, M. Kemal (2003), Yöneticiler İçin Karar Verme Teknikleri, 1. Baskı, Beta Basım A. Ş., İstanbul.

KALAY, Faruk (2010), Bilişim Teknolojilerinin Örgütsel Yapıya Etkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri içinde (s.67-88) Adnan Çelik ve Tahir Akgemci (Ed.), 1. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara.

KALMIŞ, Halis ve Burcu DALGIN (2010), “Muhasebe Bilgilerinin Karar Almada Kullanımının Önemi ve Çanakkale’de Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Vol 46; 112-128.

KAYGUSUZOĞLU, Mehmet ve Osman ULUYOL (2011), “İşletme Yöneticilerinin Muhasebe Bilgilerini Kullanım Düzeylerinin Araştırılması ve Adıyaman Uygulaması”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 9: 2; 301-320.

KAYNAR, Yusuf (2010), “Muhasebe Bilgi Sisteminde Üretilen Temel Performans Göstergelerinin Karar Verme Süreçlerinde Kullanılması”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

MİZRAHİ, Rozi (2011), “KOBİ’lerde Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 2011 ISSN: 1309 -8039 (Online); 307-316.

MUCUK, İsmet (2011), Modern İşletmecilik, 17. Baskı, Türkmen Kitapevi, İstanbul.

ONAOLAPOO, A. and T. ODETAYO (2012), “Effect of Accounting Information System on Organisational Effectiveness: A Case Study of Selected Construction Companies in Ibadan, Nigeria”, American Journal of Business and Management, Vol. 1, No. 4; 183-189.

ÖMÜRBEK, Vesile (2003), “Kurumsal Kaynak Planlamasında Muhasebe Bilgi Sisteminin Rolü: Gıda Sektöründe Uygulama”, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

SUMRİTSAKUN, Chaiyot (2012), “The Effect of Accounting Information Systems Effectiviness on Accounting Information Usefelness Via Information Timeliness as Mediators: Case Study of Thai-Listed Companies”, International Journal of Business Research, Vol 12; 111-121.

ŞAKLAK, Öznur ve Yasemin BURAN (2010), “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Muhasebe Bilgi Sisteminin Önemi”, MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumunda sunulan bildiri, Türkiye, 21-22 Temmuz.

TOTH, Zsuzsanna (2012), “The Current Role of Accounting Information Systems”, Club of Economics in Miskolc’ TMP, Vol. 8; 91-95.

ULUKAN, Cemil (2012), Koordinasyon ve Kontrol, İşletme Yönetimi içinde (s. 190-211), Barış Baraz ve A. Nurhan Şakar (Ed.), 1. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

YAZICI, Nusret (2010), “Bir Bilgi Sistemi Olarak Muhasebenin Kobi’lerin Yönetim Kararlarına Etkisi: Erzurum Araştırması”, Mufad Journal, Sayı: 47; 202-212.

YILMAZER Özge (2010), “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Yeri ve Önemi (Ankara Tekstil İşletmeleri Örneği)” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.